Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen bevakar de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen förbereder eller yttrar sig i ärenden som ska tas upp i fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, har hand om den ekonomiska förvaltningen och i övrigt utför de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår även ansvar för mark- och exploateringsfrågor, teknisk verksamhet, strategiska näringslivsfrågor samt beställning av verksamhet från de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen har två utskott, utvecklingsutskottet och serviceutskottet. Utskotten har till uppgift att förutom att bereda ärenden till styrelsen, fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskotten.

Direkt under kommunstyrelsen finns en krisledningsnämnd vars arbetsuppgifter regleras enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid.

Styrelsen har vidare, till stöd för sitt uppdrag, resurser i form av kommunstyrelse­förvaltningen.

Kommunstyrelsen i Sandviken har 15 ledamöter med lika många ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens reglemente

Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår ytterst av de reglementen och styrprinciper som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.

Sammanträden

Datum för sammanträde

Aktuell kallelse

Mandatfördelning i Kommunstyrelsen‌

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

5

Moderaterna

3

Sverigedemokraterna

3

Vänsterpartiet

1

Centerpartiet

1

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Mandatfördelning gäller 2023-01-01 till 2026-12-31