Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har kommunens ansvar i enlighet med socialtjänstlagen eller andra lagar och författningar om socialnämnds uppgifter avseende stöd, hjälp, service och omvårdnad utifrån ett omsorgsperspektiv i form av:

 • stöd och hjälp i hemmet
 • inrätta särskilda boendeformer
 • verka för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
 • uppsökande verksamhet

Nämnden har även kommunens ansvar i enlighet med socialtjänstlagen eller andra lagar och författningar om socialnämnds uppgifter för stöd, hjälp, service och omvårdnad för människor med funktionsnedsättning i form av;

 • anpassat stöd i boendet (boendestöd)
 • inrätta bostäder med särskild service
 • verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Dessutom ansvarar Omsorgsnämnden för:

 • anhörigstöd till personer i grupperna ovan,
 • beslut och verkställighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
 • verkställighet av personlig assistans och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
 • stöd och hjälp enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m.,
 • kommunens ansvar för ledning och utförande av hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
 • kommunens ansvar som vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen, inom nämndens ansvarsområde,
 • betalningsansvar enligt lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,
 • kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde, som utövas av enskild huvudman eller på kommunens uppdrag, samt
 • att disponera avkastningen ur fonden för partiellt arbetsföra.

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontaktinformation

E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se