Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Omsorgsförvaltningen

Äldre

Omsorgsförvaltningens verksamhet för äldre m. fl. består bland annat av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och träffpunkter.

Strävan är att äldreomsorgen ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och personal. Personal som har goda kunskaper inom omsorg och vård.

Stöd för äldre

Personer med  funktionsnedsättning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorger om personer med  funktionsnedsättningar.

Förvaltningen ger människor med funktionsnedsättningar stöd genom insatser i det dagliga livet.

Ur Handikapplan 2014 Pdf, 568.5 kB, öppnas i nytt fönster.: Sandvikens kommun ska utvecklas till en, för alla människor tillgänglig kommun, där även personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällsutbudet och kunna verka och bo tillsammans i en god samhällsmiljö.

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Organisation

Omsorgsförvaltningens organisation Pdf, 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Politiskt ansvarig för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Sandvikens kommun är Omsorgsnämnden.

Intresserad av arbete hos oss?

Du som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg och vill veta mer, även när vi inte aktivt söker medarbetare, läs mer om vart du kan vända dig med en "spontanansökan": Arbeta som timvikarie inom Omsorgsförvaltningen.

Utannonserade tjänster finner du under: Lediga jobb

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hamngatan 12, Sandviken
Postadress: Omsorgsförvaltningen, 811 80 SANDVIKEN
E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Förvaltningschef

Susanne Cliffoord
Telefon: 026 - 24 13 77
E-post: susanne.cliffoord@sandviken.se

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Om socialtjänst

Med socialtjänst menas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar ansvarar Omsorgs­förvaltningen för.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.
Läs mer om: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Värdegrund och Värdighetsgarantier

Värdegrund

Med värdegrund avser vi de etiska värden och normer som ska vara grunden för allt arbete inom organisationen. Värdegrunden ska befästa ett synsätt inom hela organisationen från ledarskap till utförande.

Tjänsten

Tjänsten ska i delaktighet med omsorgstagaren individanpassas.

Tjänsten ska utformas och utföras med hänsyn till dennes privatliv, kroppsliga och själsliga integritet, samt dennes självständighet och självbestämmande.

Detta ger direkt inflytande och stor mångfald.

Bemötandet

Allt bemötande ska präglas av ömsesidig respekt och tolerans.

All verksamhet ska uppmuntra och ta tillvara den personliga drivkraften.

All verksamhet ska präglas av ett habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt.

Upplevelsen

Individen ska i alla kontakter med oss uppleva meningsfullhet, trygghet, välbefinnande, oberoende och värdighet.

Dokument

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Värdighetsgaranti för:

Synpunkter på verksamheten och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och därför är det viktigt att vi får veta hur du upplever vår verksamhet. Om du har fått ett beslut om hjälp som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet.

Lämna synpunkter, överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter/idéer/klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli tel 026-15 65 53
Information om patientnämnden på Region Gävleborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning - Överklagan

Om du inte är nöjd över beslut om insatser kan du skriftligen överklaga beslutet. Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas till förvaltningen senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras samt det skäl som du vill åberopa för ändringen.

Personal på Handläggarenheten kan vid behov hjälpa dig att formulera skrivelsen.

Den som fattat beslutet gör därefter en första prövning utifrån ditt överklagande. Om beslutsfattaren inte anser sig kunna ändra beslutet som du vill ha det, skickas skrivelsen vidare till Förvaltningsrätten i Falun, där ärendet tas upp för prövning.

Skriv "Till Förvaltningsrätten i Falun" på din skrivelse.

Skicka den till:

Sandvikens kommun
Handläggarenheten, Omsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken