Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Omsorgsförvaltningen

Äldre

Omsorgsförvaltningens verksamhet för äldre m. fl. består bland annat av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och träffpunkter.

Strävan är att äldreomsorgen ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och personal. Personal som har goda kunskaper inom omsorg och vård.

Stöd för äldre

Personer med  funktionsnedsättning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorger om personer med  funktionsnedsättningar. Förvaltningen ger människor med funktionsnedsättningar stöd genom insatser i det dagliga livet.

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Organisation

Omsorgsförvaltningens organisation Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Politiskt ansvarig för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Sandvikens kommun är Omsorgsnämnden.

Intresserad av arbete hos oss?

Du som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg och vill veta mer, även när vi inte aktivt söker medarbetare, läs mer om vart du kan vända dig med en "spontanansökan": Arbeta som timvikarie inom Omsorgsförvaltningen.

Utannonserade tjänster finner du under: Lediga jobb

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hamngatan 12, Sandviken
Postadress: Omsorgsförvaltningen, 811 80 SANDVIKEN
E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Förvaltningschef

Susanne Cliffoord
Telefon: 026 - 24 13 77
E-post: susanne.cliffoord@sandviken.se

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Om socialtjänst

Med socialtjänst menas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.
Läs mer om: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Värdegrund för Omsorgsförvaltningen

Med värdegrund avser vi de etiska värden och normer som ska vara grunden för allt arbete inom organisationen. Värdegrunden ska befästa ett synsätt inom hela organisationen från ledarskap till utförande.

Tjänsten

Tjänsten ska i delaktighet med omsorgstagaren individanpassas.

Tjänsten ska utformas och utföras med hänsyn till dennes privatliv, kroppsliga och själsliga integritet, samt dennes självständighet och självbestämmande.

Detta ger direkt inflytande och stor mångfald.

Bemötandet

Allt bemötande ska präglas av ömsesidig respekt och tolerans.

All verksamhet ska uppmuntra och ta tillvara den personliga drivkraften.

All verksamhet ska präglas av ett habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt.

Upplevelsen

Individen ska i alla kontakter med oss uppleva meningsfullhet, trygghet, välbefinnande, oberoende och värdighet.

Värdighetsgaranti för handläggarenheten

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Du som behöver hjälp för att klara din vardag

När du inte längre kan tillgodose ditt behov av service och omvårdnad kan du ansöka om hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Vad du får hjälp med beror på vilket behov du har.

Din ansökan om insatser kan vara skriftlig eller muntlig.

Vi har tystnadsplikt och respekterar din personliga integritet.

Vi lovar att

 • handläggare utreder din ansökan utifrån de rättigheter du har enligt lagarna Socialtjänstlagen, SoL och Lag om stöd och service till vissa
  funktionshindrade, LSS samt kommunens riktlinjer.
 • du ska få ett gott bemötande i alla dina kontakter med oss.
 • du får en personlig kontakt med en handläggare inom 2 vardagar.
 • du ska känna dig trygg och säker vid hembesök. Handläggarna kan alltid
  legitimera sig.
 • vi ordnar en tolk för våra samtal, om du inte förstår eller talar svenska eller
  är hörselskadad.

Ditt ansvar

För att underlätta för oss att göra en riktig bedömning av vilken hjälp du behöver är det viktigt att din ansökan (muntlig eller skriftlig) är så tydlig och komplett som
möjligt.
Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att inom tre veckor överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Vi hjälper dig gärna med det.

Vid frågor eller kontakt inför ansökan om hjälp

Om du har frågor om vilket stöd du kan få, kontakta Medborgarservice eller
omsorgsförvaltningens handläggarenhet på telefon 026-24 00 00 eller
medborgarservice@sandviken.se

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar.

Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.

Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två vardagar från det att du lämnat synpunkten

Värdighetsgaranti för avgiftshandläggning

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Avgiftshandläggning

När du får en insats enligt Socialtjänstlagen, enligt Hälso- och sjukvårdslagen och i vissa fall enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommer kommunen att ta ut en avgift för detta.

Vi lovar att

 • du alltid får ett professionellt och bra bemötande
 • all personal arbetar utifrån omsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet.
 • du kan boka ett personligt besök med avgiftshandläggaren om du inte själv kan fylla i inkomstblanketten eller om du vill ha information om omsorgsförvaltningens taxor och avgifter.
 • om du inte får direkt kontakt med avgiftshandläggare ska du på kontorstid kunna lämna över ditt ärende/fråga och bli kontaktad inom 3 arbetsdagar.
 • vi startar en utredning om du tycker att vi tagit ut fel avgift. Utredningen startar omgående när uppgiften inkommit till avgiftshandläggaren.

Vi förväntar oss

Vi förväntar oss att du lämnar korrekta uppgifter som efterfrågas om din inkomst och boendekostnad. Detta för att Omsorgsförvaltningen ska kunna fastställa rätt avgift för dig.

Vid frågor

Ta kontakt med Medborgarservice på telefonnummer 026-24 00 00, vardagar kl 08.00-16.00.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar.
Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.

Värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.
Med vård- och omsorgsboende avses här; äldreboende, demensboende, boende med särskild service för vuxna (gruppbostad och servicebostad).

När du blir beviljad ett vård och omsorgsboende

blir du erbjuden en lägenhet med ett kontrakt inom Sandvikens kommun. Som
hyresgäst har du en egen lägenhet med rum, kök eller pentry och eget badrum. Det finns också gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra hyresgäster.
Vi ska erbjuda dig ett boende inom tre månader från att du fått ditt bifall om boende. Insatserna anpassas efter dina behov. Insatserna i vård- och omsorgsboende kan bland annat vara personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från till exempel hälso- och sjukvårdsbesök. Finns andra önskemål och behov eller om du inte är nöjd med insatserna gör du en traditionell ansökan hos handläggaren.

Vi lovar att

 • du får ett gott bemötande och att all personal arbetar utifrån omsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet.
 • du har rätt till social samvaro och utevistelse, minst varje vecka.
  personalen alltid kan legitimera sig och bär sitt tjänstekort väl synlig så att du vet vem som kommer hem till dig.
 • du erbjuds en fast omsorgskontakt inom tre dagar från det att du flyttat in. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose behov av kontinuitet, trygghet,
  individanpassad omsorg och samordning. Du har rätt att byta fast
  omsorgskontakt.
 • du har rätt att vara delaktig i planeringen av dina dagliga rutiner, om du vill kan dina anhörig/företrädare vara med vid planeringen. Du berättar
  hur och när du vill ha din hjälp så utformar vi den efter dina behov och
  önskemål. Du får stöd och hjälp så att du kan utföra så mycket som möjligt
  själv.
 • inom tre veckor från det att du har flyttat in på boendet upprättar vi en
  genomförandeplan tillsammans med dig, som vi sedan uppdaterar minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras gör vi en ny
  genomförandeplan. Personalen som arbetar tillsammans med dig ska följa
  innehållet i planen.
 • du får i förväg information om förändringar som påverkar dina insatser,
  aktiviteter och bokade tider med till exempel läkare eller sjukgymnast.
 • om du har trygghetslarm och genom det påkallar vår hjälp så svarar vi snarast och senast inom 5 minuter. Om behov finns kommer personal hem till dig efter kontakt.
 • för de boenden där mat levereras via kommunens kök erbjuds näringsriktig och varierad mat. Sådana måltider erbjuds och serveras jämnt fördelat över dygnets vakna timmar och nattfastan överstiger inte 11 timmar. Måltiderna serveras i en lugn, trevlig och behaglig miljö.

Ditt ansvar

För att underlätta för oss att göra ett bra arbete vill vi att du meddelar oss i god tid om du inte kommer att vara hemma. Meddela också när du kommer hem.

Vid frågor eller kontakt

Ta kontakt med enhetschef eller övrig personal.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar. Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.
Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två vardagar från det att du lämnat synpunkten.

Värdighetsgaranti för insatser i ordinärt boende, enligt Socialtjänstlagen

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.
Med insatser i ordinärt boende menar vi hjälp i hemmet (boendestöd samt hemtjänst).

När du blir beviljad insats

kommer en enhetschef att ansvara för att du blir kontaktad för vidare planering.
Du kan alltid kontakta den arbetsgrupp/personal som tillhör dig.

Vi lovar att

 • du alltid får ett professionellt och bra bemötande och all personal arbetar utifrån omsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet.
 • personalen kan alltid legitimera sig och bär sitt tjänstekort väl synlig så att du vet vem som kommer hem till dig.
 • du har rätt att vara delaktig i planeringen av dina insatser, om du vill kan dina anhörig/företrädare vara med vid planeringen. Du får stöd och hjälp så att du kan utföra så mycket som möjligt själv.
 • erbjuda dig en fast omsorgskontakt inom sju dagar från att du börjat få dina insatser utförda. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose behov av
  kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Du har rätt att byta fast omsorgskontakt.
 • inom 3 veckor från att du börjat få dina insatser utförda, upprättar vi
  en genomförandeplan tillsammans med dig. Din fasta omsorgskontakt
  uppdaterar genomförandeplanen tillsammans med dig, minst var 6:e månad. Personalen som arbetar tillsammans med dig ska följa innehållet i planen.
 • vara tillgängliga och om du lämnat meddelande på vår telefonsvarare ringer vi upp dig senast nästa arbetsdag.
 • om du har trygghetslarm och genom det påkallar vår hjälp så svarar vi snarast och senast inom 5 minuter. Om behov finns kommer personal hemtill dig efter kontakt.

Ditt ansvar

För att underlätta för oss att göra ett bra arbete vill vi att du meddelar oss i god tid om du inte kommer att vara hemma vid den planerade tiden för vårt besök. Meddela också när du kommer hem.

Vid frågor eller kontakt

Ta kontakt med enhetschef eller övrig personal inom det hemtjänstområde du tillhör.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar.
Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida. www.sandviken.se eller ring kommunens växel 026-24 00 00 så skickar vi en speciell blankett du kan använda.

Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två vardagar från det att du lämnat synpunkten.

Värdighetsgaranti, dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Dagverksamhet

Dagverksamheten vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller liknande svårigheter. Målet med ett deltagande i dagverksamhet är att du ska få ökade möjligheter till kvarboende, bryta isolering, ges möjlighet till stimulans och social samvaro.

I Sandvikens kommun finns två dagverksamheter, Svea som i första hand vänder sig till yngre besökare samt Tallhöjden som i första hand vänder sig till äldre besökare.

Vi lovar att

 • du alltid får ett professionellt och bra bemötande och all personal arbetar
  utifrån omsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet.
 • du erbjuds en kontaktansvarig inför det första besöket.
 • inom tre veckor från det att du har börjat besöka verksamheten upprättar vi en genomförandeplan tillsammans med dig, som vi sedan uppdaterar minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras gör vi en ny genomförandeplan. Personalen som arbetar tillsammans med dig ska följa innehållet i planen.
 • du får delta i planeringen av verksamhetens aktiviteter och att dessa anpassas efter din dagsform.
 • alltid ta emot dig personligen och i dialog med den som följer dig till verksamheten. Detsamma gäller när du ska åka hem.

Vid frågor

Kontakta ansvarig enhetschef eller personalen på dagverksamheten om du har frågor om dagverksamheten eller det vi lovar.

Vårt arbete handlar om möte mellan människor. Det kan bli fel ibland. Blir något fel kommer vi att ge en förklaring och göra det vi kan för att rätta till felet.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar.
Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.

Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två vardagar från det att du lämnat synpunkten.

Värdighetsgaranti för Hemsjukvården

Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Vi utför sjukvårdande uppgifter i ditt hem när ditt hälsotillstånd så kräver

För att du ska omfattas av Hemsjukvårdens insatser görs en samlad bedömning av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut) utifrån följande kriterier:

 • insatsen räknas som hälso- och sjukvård
 • behovet av insatser behövs under längre tid än 2 veckor
 • du kan inte ta dig till hälsocentralen
 • du är över 18 år
 • en planering ska upprättas före insättande av insatser

Vi har tystnadsplikt och respekterar din personliga integritet.

Vi erbjuder

 • att planera din vård tillsammans med dig och eventuellt närstående
 • bedömning av risk för fall, trycksår och undernäring enligt kvalitetsregistret Senior Alert 2 ggr/år
 • en omvårdnadsansvarig sjuksköterska för dig
 • kontaktvägar till hemsjukvården, dygnet runt
 • läkarkontakt med familjeläkare och läkemedelsgenomgång minst en gång per år
 • ett gott bemötande och all personal arbetar utifrån omsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet
 • att personalen alltid kan legitimera sig och uppvisa sitt tjänstekort

Ditt ansvar

För att underlätta för vår planering är det bra om du meddelar oss om du inte kommer att vara hemma. Sopor i samband med besöket tillhör hushållet.

I vissa fall kan detta behövas

 • nyckel för att vi ska kunna komma in om Du själv inte kan öppna
 • lite plats/utrymme för material
 • låsbart läkemedelsskåp

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar.
Skicka in din synpunkt via webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.

Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar vi en personlig kontakt inom tio vardagar från det att du lämnat synpunkter.

Synpunkter på verksamheten och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och därför är det viktigt att vi får veta hur du upplever vår verksamhet. Om du har fått ett beslut om hjälp som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet.

Lämna synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter, idéer eller klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten som du vill lämna synpunkter om.

Besvärshänvisning - Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslut om insatser kan du skriftligen överklaga beslutet. Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas till omsorgsförvaltningen senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras samt det skäl som du vill åberopa för ändringen.

Personal på Handläggarenheten kan vid behov hjälpa dig att formulera skrivelsen.

Den som fattat beslutet gör därefter en första prövning utifrån ditt överklagande. Om beslutsfattaren inte anser sig kunna ändra beslutet som du vill ha det, skickas skrivelsen vidare till Förvaltningsrätten i Falun, där ärendet tas upp för prövning.

Skriv "Till Förvaltningsrätten i Falun" på din skrivelse.

Skicka den till:

Sandvikens kommun
Handläggarenheten, Omsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli tel 026-15 65 53
Information om patientnämnden på Region Gävleborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.