Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Äldre

Om du behöver stöd och hjälp för att klara din vardag kan kommunen erbjuda dig och dina anhöriga stöd och service.

Ansökan om stöd och hjälp görs enligt Socialtjänstlagen och omfattar t.ex.hemtjänst, matdistribution, dagverksamhet, boende, trygghetslarm, korttidsvistelse, växelvård eller avlastning.

Exempel på stöd och insatser

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Det finns förenklad handläggning för vissa insatser för dig som är 80 år eller äldre. Andra insatser bedöms och beslutas utifrån behov. 

Hemtjänst och ansökan om insatser

Trygghetslarm

Trygghetslarmets syfte är att bidra till ökad trygghet och göra det möjligt för dig att leva ett självständigt liv. Larmet är till för att du ska kunna få hjälp av personal om du hamnar i en situation som du själv inte klarar av att reda upp.

Trygghetslarmet är digitalt och går över det mobila telefonnätet. För att larmet ska kunna installeras kontrolleras att det finns täckning hos dig till det mobila telefonnätet. Du får mer information om hur du använder trygghetslarmet när du beviljas detta. 

För dig som är 80 år eller äldre sker en förenklad handläggning om du vill ansöka om trygghetslarm.

Hemtjänst och ansökan om insatser

Matdistribution

Om du själv inte kan laga din mat i ditt hem finns möjlighet att få kyld mat levererad hem till dig. Du kan välja mellan olika rätter varje dag och väljer ett abonnemang utifrån hur många gånger i veckan som du vill ha matdistribution. Du kan välja mellan 3, 5 eller 7 dagar/vecka.

För dig som är 80 år eller äldre sker en förenklad handläggning om du vill ansöka om matdistribution.

Hemtjänst och ansökan

Matsedel för matdistribution

Träffpunkter och dagverksamhet

Det finns både öppna träffpunkter och behovsprövade dagverksamheter (biståndsbedömda).

Träffpunkter och dagverksamheter

Anpassade boendeformer för äldre

Det är dina behov som styr vilket boende som passar just dig. I Sandvikens kommun finns därför olika typer av boende anpassade för äldre personer.

Seniorboende

Seniorbostäder är vanliga bostäder som är avsedda för personer i åldersgrupperna 55+ och 70+. Seniorbostäder kräver ingen biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och hanteras av Sandvikenhus.

Sandvikenhus seniorboende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsboende

Trygghetsboendet Kanalgården är till för dig som fyllt 70 år och vill bo tryggt och bekvämt nära centrum. 

Lägenheterna är ljusa och moderna med god tillgänglighet. Byggnaden är utformad speciellt för de krav och önskemål man har på sitt boende på äldre dagar.

Mer information

www.kanalgarden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsboendet Sveagården är till för dig som är över 65 år och vill ha social samvaro i en trygg miljö.

Mer information

Trygghetsboendet Sveagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt boende (äldreboende, demensboende) och korttidsboende

Särskilt boende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.

I boendet ingår den hjälp som du behöver. Här finns även gemensamma sällskapsutrymmen.

För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social art. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Särskilt boende Öppnas i nytt fönster.

Övrig stöd och service

Det finns även andra former av stöd och service för dig och dina anhöriga.

Fri avlösning

Du som vårdar någon närstående har rätt till fri avlösning i hemmet. För att fri avlösning ska kunna erbjudas krävs att din närstående har ett omfattande behov av personlig omvårdnad, demensproblematik eller andra kognitiva funktionsnedsättningar som kräver dagliga insatser/tillsyn.
Fri avlösning

Fixar-Malte

Fixar-Malte riktar sig till pensionärer över 75 år och bor i Sandvikens kommun. Genom Fixar-Malte kan man få kostnadsfri hjälp för att undvika fallskador i hemmet.

Fixar-Malte (folder) Pdf, 341.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst och resor

Seniorbiljett är en biljett för lokal- och regionaltrafikens bussar och tåg. Biljetten kan köpas av dig som fyllt 65 år.
Seniorbiljett för buss och tåg på xtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar.

Färdtjänst och ansökan

God man och förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

God man, förvaltare och förmyndare

Hälso- och sjukvård

Sandvikens kommun ansvarar för hemsjukvård som planeras och ges under minst två veckor till de som är över 18 år. Hemsjukvård är när patienter som inte kan ta sig till en hälsocentral och är inskrivna i hemsjukvården får besök i hemmet av vårdgivaren som kan vara sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Hemsjukvård

Det är primärvården inom Region Gävleborg som ansvarar för övrig hälso- och sjukvård, även i hemmet. Vissa enklare sjukvårdsuppgifter kan efter samråd med hälsocentralen ges av kommunens personal.

Om du bor i ett Äldreboende kan du få hjälp med den hälso- och sjukvård som inte kräver läkarvård eller sjukhusvård, av personalen på boendet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice hjälper pensionärer i Sandvikens närområde som är 65 år och äldre, med att utföra t.ex. sjukbesök och inköp.

Vi går även på promenader och finns med som sällskap över en kopp kaffe. Vår huvudsakliga uppgift är att finnas med som ett stöd och vara en hjälpande hand i den ledsagades vardag. Vid hjälp med inköp måste alltid den person vi ledsagar närvara, ”vi handlar med den ledsagade personen, inte åt den ledsagade personen”.

Ledsagarservice

Rehabilitering

Rehabenheten är delaktig i teamet runt dig som omsorgstagare om du behöver hjälp att återfå rörelseförmåga eller kompensera för förlorade förmågor och möjliggöra ett så aktivt liv som möjligt.
Rehabenheten består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som är verksamma inom särskilda boenden och hemsjukvården.
Rehabenheten

Informationsträffar, avgifter m.m.

Informationsträffar om stöd och insatser

Omsorgsförvaltningen informerar om kommunens möjligheter till stöd och insatser för de som blivit äldre.

Vi bjuder in alla 80 åringar som inte har några insatser från kommunen. Informationsträffarna sker på varje Träffpunkt men det finns även möjlighet till hembesök och enskild information.

Vi bjuder på fika och samtalar, ta gärna med en vän eller anhörig som kan vara intresserad av att få samma information.

Kontakt

Medborgarservice tel: 026-24 00 00

Avgifter, taxa och inkomstuppgift

Sandvikens kommun tar ut en avgift för service, vård och omsorgsinsatser. Avgifterna beskrivs i vård- och omsorgstaxan. För att du ska få rätt avgift för dina insatser bör du lämna uppgifter om din inkomst varje år.
Läs mer om vård- och omsorgstaxa och inkomstuppgift

Se hur vi jobbar med ny teknik

Genom teknik kan vi utveckla välfärden, underlätta arbetet och ge mer tid för kärnuppdraget. Se vad våra omsorgstagare tycker om den nya tekniken i våra intervjuer.
Välfärdsteknik – digital teknik som ökar trygghet och självständighet

Kontaktuppgifter

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress:
Hamngatan 12

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Kontakta biståndshandläggare

För att komma i kontakt med din handläggare ring Medborgarservice 026‑24 00 00 på telefontid kl. 8.45-9.30 måndag – fredag.

Övrig tid kan du ringa Medborgarservice och lämna ett meddelande om att bli kontaktad.

Fler kontaktuppgifter

Chef Handläggarenheten
Kristina Kouva
Tel: 026-24 15 93
E-post: kristina.kouva@sandviken.se

Tf Verksamhetschef  Specialenheter LSS och socialpsykiatri
Maria Nilsson
Tel: 026-24 19 41
E-post: maria.nilsson@sandviken.se

Tf Verksamhetschef Specialenheter, legitimerad personal (HSL)
Karin Lindqvist
Tel: 026-24 03 17
E-post: karin.lindkvist@sandviken.se

Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende
Carina Sjöberg
Tel: 026-24 14 21
E-post: carina.sjoberg@sandviken.se

Tf verksamhetschef Ordinärt boende
Pernilla Nymo
Tel:  026-24 19 20
E-post: pernilla.nymo@sandviken.se

Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sofie Eriksson
Tel: 026-24 07 86
E-post: karin.lindkvist@sandviken.se 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Carina Almén
Tel: 026-24 19 42
E-post: carina.almen@sandviken.se

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter/idéer/klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli tel 026-15 65 53
Information om patientnämnden på Region Gävleborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning - Överklagan

Om du inte är nöjd över beslut om insatser kan du skriftligen överklaga beslutet. Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas till förvaltningen senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras samt det skäl som du vill åberopa för ändringen.

Personal på Handläggarenheten kan vid behov hjälpa dig att formulera skrivelsen.

Den som fattat beslutet gör därefter en första prövning utifrån ditt överklagande. Om beslutsfattaren inte anser sig kunna ändra beslutet som du vill ha det, skickas skrivelsen vidare till Förvaltningsrätten i Falun, där ärendet tas upp för prövning.

Skriv "Till Förvaltningsrätten i Falun" på din skrivelse.

Skicka den till:

Sandvikens kommun
Handläggarenheten, Omsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

Kvaltitetsmätningar och jämförelser

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i våra verksamheterna.  Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service och har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Öppna Jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsens  gemensamma rapport med öppna jämförelser i hela Sverige av vården och omsorgen om äldre.
Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreguiden

Äldreguiden jämför kvaliteten på vården och omsorgen vid landets äldreboenden, korttidsboenden, dagverksamheter och hemtjänstverksamheter. Man jämför kvaliteten på vården och omsorgen mellan landets kommuner.
Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.