Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning, som är bestående mer än tre månader, och som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken, ett komplement till vanlig kollektivtrafik såsom bussar och tåg.

Det här gäller för färdtjänst

Det är Lag (1997:736) om Färdtjänst som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst.

Grunden för färdtjänst är enbart funktionsnedsättning och dess konsekvenser, alltså svårigheterna i samband med resandet och inte svårigheter vid resans mål.

 • Du ska vara folkbokförd i Sandvikens kommun
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som bedöms bestå i minst tre månader, enligt medicinskt utlåtande
 • Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning på egen hand eller vid resa med allmänna kommunikationer
 • Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshindret och svårigheterna att förflytta dig eller att genomföra själva resan med allmänna kommunikationer
 • Enbart hög ålder ger inte automatiskt rätt till färdtjänst
 • Färdtjänst beviljas inte till följd av att allmänna kommunikationer saknas eller har dåligt turtäthet, avsaknad av egen bil eller svårigheter att bära kassar.

För vilka resor gäller färdtjänst

Du kan resa i hela Gävleborgs län på ditt färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst får nyttjas vid alla fritidsresor, till exempel vid sociala aktiviteter, shopping, apoteks- och bankärenden

Vilka resor kan du inte göra med färdtjänst

Färdtjänst omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna som staten, en kommun, region eller arbetsgivare.

Till exempel:

 • Skolresor, resor till och från förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem
 • Resor som bekostas av arbetsförmedlingen genom förordningen om aktivitetsstöd
 • Resor till och från rehabilitering/arbetsträning som ersätts av försäkringskassa
 • Tjänsteresor/resor till möten relaterade till arbetsgivare
 • Resor till och från tandvård, läkarbesök eller andra sjuk- och behandlingsresor. För dessa resor gäller sjukresor genom Region Gävleborg

Information och regler för sjukresor lämnas av Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp du kan få av chauffören

Föraren kan hjälpa dig till/från port, ytterdörr eller motsvarande i markplan, in- och ur fordonet och hjälper dig med bältet samt med handbagage och eventuella hjälpmedel du har med dig. Detta behov behöver du inte ansöka om.

Extra hjälp

Om du är i behov av extra hjälp som att bli hämtad/lämnad inne i din bostad eller hjälp att ta dig uppför/nedför trappa behöver du ange ditt extra behov i din ansökan.

Medresenär

Du har möjlighet att ta med dig en medresenär som sällskap eller om du har behov av hjälp på resmålet. Medresenären betalar enligt gällande färdtjänsttaxa.

Ledsagare med färdtjänst

Ledsagare kan beviljas för behov av hjälp under själva resan, som inte föraren kan tillgodose. Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste följa med på din resa för att stödja dig som resenär, inne i bilen under pågående resa, för att du ska klara att genomföra resan.

Ledsagare ansvarar du för att ordna på egen hand. Ledsagaren som hjälper dig betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan.

För att beviljas ledsagare krävs särskilda skäl som ska styrkas via medicinskt utlåtande.

Hjälpmedel

Du får lov att ha med dig rollator/rullstol eller annat hjälpmedel på din färdtjänstresa om det är nödvändigt för resan. Om du måste färdas sittande i rullstol ska din rullstol vara anpassad med fästpunkter. För elrullstol gäller att den ska vara förskriven samt godkänd att sitta kvar i under färd, intyg kan erhållas från den hjälpmedelscentral där du hämtat ut din elrullstol.

Avgift för färdtjänst

Vid resa med färdtjänst betalar kommunen en del av resan och resenären betalar en viss avgift som kallas för egenavgift. Egenavgiften för färdtjänst är fastställd av kommunfullmäktige. Egenavgiften betalas direkt till chauffören för varje påbörjad resa. Det kostar olika mycket beroende på hur långt du ska resa. Gävleborgs län är indelat i zoner och du betalar utifrån hur många zoner som ingår i resan.

Översikt över zoner och priser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om färdtjänst

Är du folkbokförd i Sandvikens kommun ansöker du om färdtjänst via Region Gävleborg, X-trafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bifoga ett medicinskt utlåtande eller intyg som styrker dina funktionsnedsättningar och svårigheter. Utlåtandet eller intyget ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningstillfället.

Ditt intyg behöver skrivas av sakkunnig som har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. I vissa fall kan det krävas intyg från sakkunnig med specialistkompetens, till exempel vid synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning.

Har du några frågor vänder du dig till handläggare på X-trafik via telefon 0771-12 12 11.

Det går även bra att skicka e-post till: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.