Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd till barn, ungdom och familj

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste. Genom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten.

Stöd och rådgivning från våra enheter är kostnadsfritt.

Hur går det till när man har fått kontakt med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen?

En ansökan eller anmälan leder ofta till vad som brukar kallas utredning. Det betyder att en socialsekreterare tar kontakt med familjen för att utreda barnets situation och föräldrarnas förmåga och tillsammans komma fram till om familjen behöver någon form av stöd.

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att:

  • en familj eller individ har ansökt om stöd eller behandling (ansökan)
  • socialtjänsten har fått in en muntlig eller skriftlig anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa på grund av hemmiljön eller deras eget beteende
  • ett barn eller ungdom är misstänkt för att ha begått ett brott

Är du intresserad av att bli familjehem?

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter, idéer eller klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.

Styrande lagar och riktlinjer

Här nedan följer länkar till lagar och andra riktlinjer som styr Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamhet som rör barn, unga och vuxna.