Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik är frågor där flera myndigheter och verksamheter har ett ansvar och där olika organisationer kan ge stöd. Socialtjänsten ansvarar för förebyggande insatser och för att medborgare får det stöd och den vård och behandling som de behöver.

Vuxenenheten är en del av kommunens socialtjänst och arbetar med stöd, rådgivning och hjälp till personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel. Stödet omfattar även personens anhöriga.

Enheten arbetar också med stöd till vuxna som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld/problematik.

Stöd och rådgivning är kostnadsfritt.

Vuxenenhetens arbete bedrivs främst enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) som bygger på frivillighet, men enheten har också en skyldighet att i vissa situationer utreda och fatta beslut om åtgärder enligt tvångslagen lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Utöver arbetet med alkohol- och drogrelaterad problematik så ansvarar enheten för att förebygga och motverka spelproblem och för att ge stöd och hjälp i situationer där det förekommer våld i nära relationer eller hedersrelaterad problematik. Läs mer om Våld i nära relationer och Hedersrelaterat våld.

Inom Vuxenheten arbetar sex socialsekreterare som har till uppgift att:

  • Utreda och bedöma behov av vård- och behandlingsinsatser.
  • Bedriva motivationsarbete.
  • Ge rådgivning, stöd och information.

Stödverksamheter

Vuxenenheten består även av ett antal stödverksamheter.

  • HVB Örtagården är ett kollektivt boende med stöd- och behandlingsinsatser.
    Läs mer om Örtagården

  • Kärnhuset är en verksamhet som arbetar med arbetsträning och utslussning till praktikplatser och arbete. Kärnhuset

  • Boendestöd Stallgatan ger stödinsatser i det egna boendet till personer med beroendeproblematik. Inom Boendestödsverksamheten finns också en dagverksamhet samt nio lägenheter som hyrs ut till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad och behöver stödinsatser för att klara ett eget boende.

  • Öppenvård Svalan ger rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol och narkotikafrågor och spelfrågor. Läs mer om Svalan.

Du kan komma i kontakt med de olika stödverksamheterna via socialsekreterarna på Vuxenenheten. De handlägger ansökningar som rör dessa verksamheter.

Kontaktinformation

Medborgarservice 026-24 00 00

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter, idéer eller klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.

Styrande lagar och riktlinjer

Här nedan följer länkar till lagar och andra riktlinjer som styr Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamhet som rör barn, unga och vuxna.

Ideella föreningar och organisationer

Det finns ett antal ideella föreningar och organisationer i Sandvikens kommun som drivs av och med människor med olika personliga erfarenheter av missbruk och beroende. De kan ge ett viktigt stöd till dig.

Kom ihåg att Du inte är ensam om Dina problem!

LP - kontakten
Köpmangatan 26, Sandviken
Tele: 070-788 23 77

Sällskapet Länkarna
Björkgatan 4      
811 39 Sandviken
Tele: 073-829 14 08
www.sandvikenlankarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma alkoholister - AA
Storgatan 36, Sandviken (ingång från Gävlevägen snett emot Statoil) 
E-post: aabruksgruppen@hotmail.com