Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Integration och flyktingmottagande

I Sverige finns det flera olika organisationer som samverkar kring mottagande av asylsökande och integration av personer med uppehållstillstånd.

På denna sida kan du läsa mer om hur mottagandet fungerar samt hur Sandvikens kommun arbetar med integration och flyktingmottagande.

Du hittar också tips på vad du kan göra för att hjälpa till.

Information om kriget i Ukraina och oro i världen

Information för personer som är nya i Sverige

Webbplatsen informationssverige.se vänder sig till personer som är nya i Sverige för att de enkelt och snabbt ska hitta information om det svenska samhället. Webbplatsen är också översatt till olika språk.
www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integration Gävleborg

Integration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och utveckla arbetet med integration i Gävleborg.
Mer information från Integration Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information, statistik och fakta

Mottagande av asylsökande

Sverige stödjer UNHCR:s arbete och har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att Sverige ska pröva varje ansökan om asyl individuellt.

Sammanfattning av Asylprocessen i 4 steg (förenklad version)

Asylansökan

 • En asylsökande kommer till Sverige och söker
  asyl.
 • Berättar kort om asylskälen för Migrations­­verket med hjälp av tolk (om det behövs), utan förordnat offentligt biträde (advokat).
 • Migrationsverket förordnar, vid behov,  biträde (advokat).

Utredning / Intervju

 • Utredning sker på Migrationsverket.
 • Den sökande med stöd av ett offentligt biträde
  (advokat) och tolk berättar varför man söker skydd i Sverige.
 • Väntan på beslut kan ta allt från några månader
  till något år.

Positivt beslut

 • Vid positivt beslut avslutas ärendet
 • Personen beviljas PUT (permanent
  uppehållstillstånd). I vissa fall tidsbegränsat, minst ett år.
 • Personer med PUT har samma rättigheter och
  skyldigheter som alla andra i Sverige.

Avslag - Överklagande

 • Om man får ett negativt beslut/ avslag – har man rätt att överklaga till migrationsdomstol inom 3 (tre) veckor räknat från den dag då beslutet meddelades.
 • Överklagande måste vara skriftligt.
 • Får man avslag på överklagande, utvisas man från Sverige.
 • Vägrar man lämna landet frivilligt, blir det istället ett polisärende.

Asyl, från ansökan till beslut - migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende

Kommunens Integrationsenhet har inget ansvar när det gäller asylsökande vuxna bosatta i Sandvikens kommun, ansvaret ligger då på Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är, barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller annan legal vårdnads­havare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mot­tagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asyl­sökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
 • utse god man
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt till allmän förskola och skolgång till och med 18 års ålder 

Asylsökande barn i förskoleåldern har rätt till allmän förskola, gäller barn 3 - 5 år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans terminer. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Rätten till skolgång gäller även gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.
Skolförordningen 2011:185
Skollagen 2010:800 29 kap. 2§ andra stycket

Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd

När en asylsökande får uppehållstillstånd är det flera olika myndigheter som samverkar kring mottagandet. Sandvikens Kommun och Migrationsverket har ett avtal om hur många nyanlända kommunen ska ta emot varje år.

Arbetsförmedlingen

 • Har samordnat ansvar för etableringsinsatserna
 • Ansvarar för etableringssamtalen
 • Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
 • Ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
 • Ansvarar för upprättande av etableringsplanen

www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen

 • Ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Ska vid behov ge praktisk hjälp i samband vid bosättning
 • Ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • Ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Ansvarar för försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan

Länsstyrelsen

 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända
 • Stödjer kommunerna i samordningen av verksamheter som t ex SFI
 • Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå

Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket

 • Tar fram nationell prognos för nyanlända
 • Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och regioner

www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrationsenheten

Integrationsenheten är en enhet inom Sandvikens kommun som ger hjälp och stöd till de personer som har fått uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser för nyanlända. Etableringsperioden är  24 månader.

Vid mottagning/inflyttning bistår Integrationsenheten med:

 • Registrering hos Skatteverket för personnummer, adressändring och ansökan om ID-kort.
 • Information
 • Ansökan om bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning mm.
 • Ansökan om äldreförsörjningsstöd och efterlevandestöd.
 • Anmälan till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och SFI.
 • Bokar tid för hälsokontroller (Gäller anknytningar och kvotflyktingar)

Försörjningsstöd

Ekonomienheten vid Individ och familjeomsorgen ansvarar för utredningar, biståndsbedömningar och utbetalningar av försörjningsstöd under en begränsad period, ca 2-8 månader/hushåll. Därefter är hushållen självförsörjande med etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan.

Försörjningsstöd - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Etableringsersättning - Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkstöd/tolkningar och översättningar

På Integrationsenheten finns personer som kan vara behjälplig med följande språk: arabiska, tigrinja, saho, tigre, amhariska, affar, somaliska, kurmanji, ryska, dari och engelska. 

Kontaktinformation och mer om Integrationsenheten

Boende

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bostadsbolag i  Sandvikens Kommun.

Du som är bostadssökande hittar mer information på Sandvikenhus webbplats: www.sandvikenhus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid mottagning av kvotflyktingar och den mottagning man kommit överens om av personer från anläggningsboende (ABO) utrustar Integrationsenheten bostaden med möbler och husgeråd så att man får ett bra och fungerande boende tills hushållet får sitt hemutrustningslån och kan införskaffa och utrusta sin lägenhet.

Utbildning barn och ungdom

Alla barn, ungdomar och vuxna som kommer till oss bär på en historia, en berättelse om vad som hänt hittills i deras liv. Allt som skett är en del av barnet/ungdomen och kan komma att påverka dess framtid.

För att möta detta ser vår process ut på följande sätt i de olika skolformerna:

 • Information från Migrationsverket om nyanlända asylsökande barn och ungdomar kommer till huvudmannen/Kunskapsförvaltningen.
 • I förskolan erbjuds barnet plats i ordinarie undervisning inom fyra månader från ansöknings­dagen.
 • I grundskolan skolplaceras eleven inom en månad, i samråd med berörd rektor.
 • I gymnasieskolan sker inskrivning var fjärde vecka.

Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskoleförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål

Utbildning vuxna

Alla nyanlända vuxna anmäls till Svenska för Invandrare (SFI) via Arbetsförmedlingen eller Integrationsenheten. På SFI erbjuds lärarledd undervisning 15 timmar/vecka. Vid behov erbjuds också personligt stöd (extra timmar)

Alla nyanlända vuxna ska delta i samhällsorienteringen. Kommunen är skyldig att erbjuda minst 60 timmar totalt.

Undervisningen ingår i Arbetsförmedlingens etableringsplan för varje nyanländ person.

Läroviken som ingår i Arbetslivsförvaltningen ansvarar för SFI-utbildningen.

Svenska för Invandrare - SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter i samarbete med Arbetsförmedlingen

Arbetspraktik

Integrationsenheten anordnar praktik till nyanlända i
etablerings­­­reformen samt vissa andra utrikesfödda. Praktikplatser erbjuds inom offentliga sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som tar emot en praktikant kan få en ersättning
(handledarstöd) 150 kronor/dag efter individuell bedömning av Arbetsförmedlingen.

Ersättning till praktikanten: Etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Praktikperiod: 1 – 3 månader med möjlighet till förlängning.


Nystartsjobb

I samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar Integrationsenheten arbeten där nyanlända erbjuds visstidsanställningar med avtalsenliga löner. Det kan gälla både arbete inom offentliga sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som anställer en nyanländ person kan söka stöd för nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen.
Nystartsjobb - arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktionsjobb

I samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar Integrationsenheten arbeten där nyanlända erbjuds visstidsanställning med avtalsenliga löner. Det kan gälla arbete inom offentliga sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som anställer en nyanländ person kan söka stöd för introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen. Stöd för introduktionsjobb beviljas för högst ett år och består av maximalt 20 000 kronor per månad vid heltidsanställning. Eventuellt kan förlängning beviljas ett år.

Introduktionsjobb är en inträdesgrundande anställning till a‑kassan men ej tillgodo­räkningsbart i ett arbetsvillkor.
Introduktionsjobb - arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du hjälpa till

Det är många som hör av sig och vill hjälpa och stötta flyktingar. Nedan finner du tips på hur du kan hjälpa till samt länkar och kontaktinformation till olika organisationer.

God man till ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan föräldrar beslutar överförmyndarnämnden att tillsätta en god man. Denne ansvarar för barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Den gode mannen ska till exempel ansöka om uppehållstillstånd, bistå barnet vid möten hos Migrationsverket, besluta i frågor om boende och skola och förvalta barnets tillgångar.

Här hittar du intresseanmälan och mer information om att vara god man för ensamkommande barn.

Familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen söker personer och  familjer som vill göra en betydande insats och samtidigt få en berikande vardag genom att ta på sig uppdrag som familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Om du har en trygg och stabil livssituation med tid och engagemang över - kontakta familjehemssekreterarna.
Mer information och anmälan

Om du vill ha en personlig kontakt för frågor kring familjehem kontakta våra familjehemssekreterare direkt.
Karina Eklund: 026-24 14 57
Madelen Pettersson: 026-24 17 34

Returen

Returen är en verksamhet som samlar in allt som barn behöver och sedan delar ut alla saker helt gratis. Där kan du lämna kläder, fritidsutrustning, leksaker med mera. Returen drivs av Rädda Barnen, med stöd av Sandvikenhus. Verksamheten sköts ideellt.

Se aktuella öppettider på Returens Facebooksida

Returen på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli volontär

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. I Volontärbyråns förmedling (databas) kan du hitta och söka volontäruppdrag i små och stora ideella organisationer.
Bli volontär - Volontärbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ideella organisationer som gör skillnad