Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hur går en utredning till?

När Individ och familjeomsorgen har fått veta att ett barn kan behöva stöd eller skydd utifrån att det misstänks förekomma våld ska en utredning inledas omgående.

Vid övriga situationer görs en bedömning om en socialsekreterare ska genomföra en utredning tillsammans med familjen.

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet, förskola/skola och andra för barnet och familjen viktiga personer för att få en bild av barnets livssituation. Individ och familjeomsorgens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen Barns Behov i Centrum (BBiC).

Vad är BBiC (Barns behov i centrum)?

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren

  • barnets behov utifrån olika livsområden
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och föräldrarnas förmåga.

Se socialstyrelsen.se om BBIC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur används de uppgifter som jag lämnar?

Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen med vårdnadshavare, barn och andra. Senast inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. Detta är att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  

Du har dessutom rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.

Beslut

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.
Mer information om överklagan

Tolk

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel - eller talskadad.

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter, idéer eller klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.