Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Överklaga bygglovsbeslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked kan du överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd senast tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Så här överklagar du:

  • Skriv vilket beslut som du vill överklaga och ange ärendets diarienummer.
  • Skriv varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • Skicka med handlingar och annat som du tycker stöder din uppfattning.
  • Skriv under överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
    Om du anlitar ett ombud ska du skicka med fullmakt för ombudet.

Överklagan skickas till

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Plan- och byggenheten
811 80 Sandviken

Handläggaren bedömer om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Vad händer sedan?

När beslutet är fattat av Länsstyrelsen skickas det till parterna och kommunen.

Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.