Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vårt arbete med tillsyn

Kommunen arbetar med tillsyn inom många olika områden. Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är därför ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Genom tillsynen ska byggnadsnämnden se till att:

Om det uppstår problem inom dessa områden är det byggnadsnämndens ansvar att ta tag i det. Tillsyn är också en demokratifråga, eftersom det är viktigt att regler används och tolkas på samma sätt i hela landet.

När vi gör tillsyn kan det bland annat handla om att:

 • Någon har brutit mot reglerna i Plan- och bygglagen. Det kan till exempel innebära att någon har byggt utan bygglov.
 • Att någon inte sköter om sin fastighet på rätt sätt, till exempel att en byggnad är i dåligt skick. Det kan också handla om att en tomt är ovårdad och nedskräpad, eller att sikten är skymd någonstans på grund av växtlighet vid korsningar. Då ska byggnadsnämnden i kommunen utföra tillsyn.
 • Kommunen ska utföra tillsyn om vi misstänker att det skett ett brott mot strandskyddet, enligt Miljöbalken. Som kommun har vi en skyldighet att undersöka och eventuellt ingripa om det finns anledning att misstänka att ett brott har skett.

Vad kan följderna bli av ett tillsynsarbete?

 • I första hand kan kommunen kräva rättelse i form av till exempel rivning, återställning eller renovering av byggnad i dåligt skick. Det kan också innebära röjning av växtlighet eller städning av tomt.
 • Vid svartbygge kan det vara möjligt att bli beviljad bygglov i efterhand. Men konsekvensen av det blir även böter i form av en byggsanktionsavgift.

Om något av ovanstående rättelser inte görs kan brottet förenas med vite. Det är en form av böter eller straffavgift som innebär att kostnaden ökar ju längre tiden går, utan att överträdelsen åtgärdas. Som sista utväg kan kommunen själva göra rättelsen som fastighetsägaren får betala.

 • Byggnadsnämnden ska också göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett brott mot strandskyddet har begåtts.

Läs gärna våra vanligaste frågor och svar om tillsyn!

Varför gör kommunen tillsyn?

Syftet med tillsyn är framförallt att bevaka alla medborgares intresse, rättigheter men även skyldigheter. Kommunerna ska enligt lag utföra tillsynsarbete när det skett ett brott mot bland annat Plan och bygglagen och strandskyddet.

När någon har byggt något utan tillstånd kallas det svartbygge. Svartbyggen kan ställa till verkliga bekymmer för omgivningen.

 • En byggnation på fel ställe kan skapa ökad risk för brandspridning i tätbebyggda områden
 • Skapa farliga situationer genom skymd sikt i trafiken
 • Vara byggd på ett felaktigt sätt och på annat sätt skapa en ökad risk för olyckor

Kommunen driver också tillsyn mot:

 • Ovårdade tomter
 • Byggnader som inte tas hand om på rätt sätt
 • Mot växtlighet som skymmer sikt i trafiken

Syftet med tillsyn är oftast för att undvika att olyckor uppstår.

När det kommer till tillsyn inom strandskyddat område så är lagstiftningen tydlig. Det är inte tillåtet att privatisera mark eller vattenyta inom 100 meter från strandlinjen eller vattendrag om det inte finns särskilda skäl.
Mer information om strandskyddet finns att läsa på vår hemsida.

Idag är det väldigt populärt och och ganska få förunnat att ha en privat strandtomt. Övriga medborgare hänvisas till de allmänna platserna eller att använda sig av allemansrätten.

Då är det kommunens uppgift att se till att det inte blir mer mark som privatiseras på ett olagligt sätt eftersom det minskar möjligheterna för människor att vistas i strandnära läge, både på land och ute på vattnet.

Strandskyddets syfte är också att värna om det vilda djur och naturlivet vid och i vatten.

Kommunen har meddelat att jag har blivit anmäld, vad händer nu?

Om du har blivit anmäld så ska du ha fått ett brev från kommunen.
Där får du information om vad som anmälts och vad som kommer att hända.
Vid frågor så råder vi alltid att kontakta den handläggare som skickat ut brevet. Den personen kan bäst svara på dina frågor.

Vem kan anmäla mig?

Kommunen ska hantera anmälningar när de kommer in till oss. Vi har också en skyldighet att driva tillsynsarbete som vi själva upptäcker. Det händer mycket som kommunen inte har kännedom om, men när det blir känt så har byggnadsnämnden skyldighet att agera.

Eftersom kommunen har begränsade resurser för att bedriva tillsyn, kan vi behöva göra en prioritering om vad som är mest viktigt att hantera först. Då får olycksrisk alltid högst prioritet.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Jag fick brev från kommunen att vi ska granskas. Vad händer nu?

När kommunen fick resurser för att kunna prioritera mer tillsyn så fanns det några områden där man redan fått många klagomål om svartbygge och/eller brott mot strandskyddet. Kommunen kan också ha hittat områden där många fastighetsägare misstänks använda kommunens mark i strandnära läge.

Om du har fått ett brev om att ditt område ska granskas närmare så kan det bero på något av ovanstående orsaker. För att få korrekt information om vad som kommer att hända så är det bäst att kontakta den handläggare som gjort utskicket.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Vad är ett svartbygge?

Ett svartbygge är när någon har byggt något utan bygglov, startbesked eller inte följer reglerna för bygglovsbefriade byggnationer som exempelvis friggebod eller vissa typer av altaner.

Beroende på vart du bor så kan det vara olika regler för när man behöver bygglov eller startbesked för att bygga.

Svartbygge innebär inte bara byggnader, utan det kan även vara plank, murar och altaner med insynsskydd, carport eller andra byggnationer.

Vad betyder brott mot strandskyddet?

Brott mot strandskyddet innebär att någon privatiserar mark som gör att människor och djur inte har tillgång till vattennära läge på samma sätt som man tidigare alltid haft.

Det innebär även åtgärder ute i vattnen som förändrar livsmiljön för växter och djur, som att exempelvis lägga ut bryggor eller göra befintliga bryggor större. Just större och längre bryggor gör också att man privatiserat en större del av vattnet utanför en strand.

1975 blev det olagligt att privatisera mark i strandnära läge, som tidigare varit allemansrättsligt. Den här lagstiftningen om strandskydd är fortfarande gällande och den vi jobbar vi efter. Kommunen kan alltid kräva en rättelse för en olovlig åtgärd inom strandskyddsområdet, oavsett hur många år det har gått.

Det som byggdes och blev privat tomtmark före 1975 är lagligt.

Misstaget som många med en strandtomt gör är att tro att man får göra som man vill inom hela sin fastighet som man har i strandnära läge. Men strandskyddslagen går alltid före äganderätten.

Det är inte tillåtet att till exempel: röja sly, fälla träd, klippa större gräsmatta, bygga nya byggnader, sätta upp nya staket, anlägga bryggor med mera, för att det privatiserar och gör den privata tomten större. Och det är ett brott mot strandskyddet.

Det är inte heller tillåtet att skicka bort människor från stränder som inte är lagligt privatiserade, det i sig är ett brott mot strandskyddet.

När kommunen får kännedom om att någon bryter mot strandskyddet så gör vi en åtalsanmälan till polisen.

Mer om strandskyddet kan du läsa på vår hemsida

Vad är en ovårdad tomt eller byggnad?

Kommunen får ofta in anmälningar om ovårdad tomt eller ovårdade byggnader, och självklart finns det krav på att ta hand om sin tomt och sina byggnader. Men det ska vara ganska stora förfall på en tomt eller hus innan kommunen kan ingripa.

En oklippt gräsmatta eller vildvuxna buskar på en tomt är inte tillräckligt för att kommunen ska agera.Vi måste acceptera att människor har olika åsikter om hur en trädgård ska se ut och skötas.

Om kommunen ska kunna ingripa måste det till exempel handla om att buskar eller en häck skymmer sikten i en korsning eller vid en utfart, eller ett träd som är dött och som kan orsaka skador om det inte tas bort.

Kraftig nedskräpning på en tomt eller alltför många bilar och andra upplag kan däremot vara tillräckligt för att kommunen ska göra tillsyn. Då är det återigen förknippat med risker för olyckor, eller en negativ miljöpåverkan.

Det finns också krav på att sköta om sina byggnader. Men kommunen kan inte ingripa bara för att ett hus blivit gammalt, fult och slitet.

Om kommunen ska kunna agera måste det innebära en olycksrisk på något sätt; Det får inte uppstå risk för personskador på människor och djur eller att byggnader riskerar att bli förstört om inget görs.

Det är inte heller tillåtet att göra vad som helst med sina byggnader om det kan uppfattas som fult eller konstigt av omgivningen. Det kan innebära att kommunen kräver att man återställer utseendet.

Vad innebär skymd sikt?

När man i plan och bygglagen pratar om skymd sikt så pratar man om sikten som ger ökad risk för olyckor, kanske främst i trafiken. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Om detta blir ett problem så har kommunen skyldighet att göra tillsyn.

På vår webbplats kan du läsa mer om om skymd sikt och trafiksäkerhet.

Jag misstänker ett svartbygge eller ett brott mot strandskyddet - vad gör jag?

Om du misstänker att det har skett eller pågår en olaglig byggnation eller brott mot strandskyddet, så kan du först kontakta kommunen och fråga vad som gäller på den platsen. Du kan fråga anonymt.

Att anmäla någon som kan vara oskyldig är ofta jobbigt för den som blir anklagad, och då är det bra om du är relativt säker på att det är olagligt innan du gör en anmälan.

Det kan vara så att de som har byggt eller bygger något har fått godkänt från kommunen genom bygglov, startbesked och/eller en strandskyddsdispens eller klartecken på att inga tillstånd behövs.

Det är bara när bygglov beviljats som de allra närmaste grannarna får ett meddelande från kommunen.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Vad gör jag om jag misstänker ett svartbygge på min fastighet?

Ibland hör fastighetsägare av sig till kommunen för att de kanske misstänker att det står ett svartbygge på fastigheten som man nyss köpt och undrar vad man ska göra.

Frågorna kan till exempel handla om: Får byggnaden stå kvar eller måste jag riva? Kan jag få böter eller kan jag göra det lagligt?

Det kan vara bra att känna till att ett svartbygge kan ställa till problem för framtida möjligheter till byggnationer på en fastighet. Så vi rekommenderar att man alltid kontaktar en byggnadsinspektör som kan ge råd i just ditt ärende.

Vi försöker hjälpa till att hitta lösningar om det är möjligt inom lagen.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Jag har gjort en anmälan, vad händer nu?

Om du har gjort en anmälan till kommunen så har vi registrerat det som ett ärende. Och det första vi gör är att kontrollera om vi fått tillräckligt med uppgifter för att kunna hantera ärendet, och att det är ett ärende som kommunen faktiskt kan driva vidare.

Så här hanterar vi din anmälan när den kommit in:

 • Om vi inte får in tillräckligt med underlag där informationen eller platsen i anmälan inte är tillräckligt tydlig, så avskriver vi ärendet utan åtgärd.
 • Ibland får vi in anmälningar som inte är kommunens ansvar, det kan till exempel vara något som polisen ska hantera och då avskriver vi också ärendet.
 • Om vi kan vi förstå vilken plats det är och vad man anmäler så tittar vi i våra arkiv och i lagstiftningen, för att bedöma om det är något olagligt som gjorts. Om vi ser att det som anmälts inte är olagligt, så avskriver vi även det ärendet.
 • När vi har fått in ett ärende som har tillräckligt med uppgifter och vi har gjort en bedömning att det som anmälts är olagligt, så kontaktar vi den berörda fastighetsägaren och ger möjligheten att bemöta anmälan.

Därefter försöker vi tillsammans med fastighetsägaren se till att de åtgärdar själva anledningen till anmälan. I det här skedet hjälper vi till med rådgivning.

Beroende på vad som anmälts så kan det ta olika lång tid att rätta till, och kommunens inställning är att i första hand hjälpa människor att göra rätt eftersom många kanske inte vet att de gjort fel.

Om du som anmälare är anonym så kan vi inte ge dig löpande information i ärendet. Har du däremot lämnat kontaktuppgifter så får du ett meddelande när kommunen har tagit ett beslut i ärendet.

Varför tar kommunens tillsynsarbete så lång tid?

Vi får ofta frågan varför det tar så lång tid när kommunen hanterar ärenden om tillsyn.

Vi bor i ett demokratiskt land vilket gör att också kommunen måste hålla sig till de regler som finns när man bedriver tillsyn.

Det är viktigt att komma ihåg att alla medborgare har både skyldigheter och rättigheter. Kommunen får inte gå in på en tomt, riva en byggnad eller till exempel renovera ett fallfärdigt hus och sedan skicka en faktura till fastighetsägaren.

Kommunen ska ge den som blivit anmäld en rimlig chans att åtgärda det dom blivit anmälda för. Hur stort och angeläget felaktigheten är, avgör vad som anses rimlig tid. Och det är kommunen som avgör vad som är rimlig tid i samråd med den som blivit anmäld. Olika människor har olika förmågor och ekonomiska resurser att göra rättelser.

Ibland ligger det mänskliga tragedier bakom ett tillsynsärende och då tror vi på att hjälpa människor att göra rätt i första hand, även om det tar lite längre tid.
Det kan också vara så att det inte finns villighet till att samarbeta och även det gör tillsynsarbetet mycket svårare.

Våra tillsynshandläggare försöker främst hjälpa människor med rådgivning för att göra rättelser, men även med viss påtryckning om det blir nödvändigt. I större ärenden kan kommunen ställa mindre krav i etapper, så att fastighetsägare ska kunna åtgärda några saker i taget vilket vi har sett varit en framgångsfaktor.

Ibland blir det riktigt svårt för kommunen att bedriva tillsyn, då kanske både kronofogden, polisen, byggnadsnämnden och socialtjänsten måste samarbeta för att få ordning på problem. Dessa ärenden tar oftast väldigt lång tid.

Kommunen måste också prioritera bland alla ärenden som anmäls, olycksrisk prioriteras alltid först, och även när det kommer till olycksrisker så är vissa ärenden viktigare än andra. Det är kommunen som avgör vad som är mest angeläget att hantera.

Jag gjorde en anmälan för flera år sen. Vad hände med den?

Kommunen hade under flera år begränsade resurser att bedriva tillsynsarbete, så det fanns en hel del gamla ärenden som tyvärr inte har hanterats.

Under våren 2020 kom ett politiskt beslut i kommunen om att tillsyn måste få högre prioritet. Mer resurser tillsattes och alla gamla tillsynsärenden har nu granskats.

Efter den granskningen kunde vi skriva av många ärenden direkt. Vi kunde konstatera att det fanns många ärenden som kommunen inte ens hade möjlighet att driva.

Vissa anmälningar hade löst sig själv genom att fastigheter bytt ägare, hade städats upp eller att man i nyare bygglovsärenden redan hade hanterat felaktigheterna.

I några fall hade det gått så pass många år sedan felaktigheten uppkommit, så kommunens möjlighet att ingripa hade passerat. Då kallar vi det att ärenden har blivit preskriberade.

Men då det gått en del tid sedan många anmälningar gjordes så har även anmälare flyttat, eller på annat sätt blivit svåra att kontakta för uppföljning även om man bett om ett besked.

Det finns några ärenden kvar som nyligen tagits upp och kanske kommer du att bli underrättad så småningom. Men förutsättningen är också att du lämnade kontaktuppgifter i anmälan som fortfarande är aktuella och att du inte var anonym.

Vill du veta vad som hänt med en anmälan kan du alltid kontakta oss för mer information.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Hur gör jag en anmälan?

För att kommunen ska kunna driva ett tillsynsärende så är det viktigt att man tydligt i sin anmälan anger vad det är för regelbrott som skett, och uppger en adress eller fastighetsbeteckning där brottet skett. Att bifoga foton underlättar utredningsarbetet.

Om det är otydligt vad som anmäls så kommer ärendet med stor sannolikhet att avskrivas utan åtgärd.

Att göra en anmälan kan man göra på flera sätt. Via telefon, brev, e-post eller via vår e-tjänst. Väljer du att använda e-tjänsten så finns det tydliga instruktioner om vilka uppgifter som ska lämnas till kommunen.

Kan jag göra en anonym anmälan?

Det går utmärkt att göra en anonym anmälan. Även om vi i första hand rekommenderar att man lämnar sina kontaktuppgifter.

Men vi vet också att det finns situationer där det känns extra olustigt att göra en anmälan, och då kan en anonym anmälan vara ett bra alternativ.

Väljer du att vara anonym så kan kommunen inte kontakta dig för att meddela vad som händer i ärendet, begära ytterligare uppgifter eller handlingar om det uppstår frågetecken i anmälan. Då får du själv kontakta kommunen och fråga vad som händer.

Det är väldigt viktigt att du inte uppger några uppgifter om dig själv om du vill vara anonym.

Alla handlingar som kommer in till kommunen måste sparas i originalskick och blir då allmänna handlingar, som vem som helst sedan kan begära ut och läsa. Så därför kan man inte skriva sina kontaktuppgifter i anmälan och sedan be om att få vara anonym.

Vi har en e-tjänst där du kan göra en anmälan, och där kan du välja när man startat tjänsten om du vill vara anonym eller inte.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.