Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete. 

Fri sikt

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte skymma sikten för skyltar och vägmärken eller medföra andra problem.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att växtlighet eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan växtlighet för gående eller bilar. Ska du bygga nytt är det viktigt att redan när man planterar tänka på att växterna också växer och att plantera på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två bilvägar bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i minst en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Har du en gång- och cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 m in på gång- och cykelvägen men fortfarande utmed gatan.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är

  • Över gångbana: minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

Vissa väghållare kräver högre fri höjd över t ex gångbana. Kontakta din vägförening om du är osäker!

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planterings­tillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens kvalitet och skötseln.

Plantera på rätt ställe

Avstånd för träd och buskar

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Klagomål om skymd sikt

Om du upplever problem med skymd sikt på grund av växtlighet som är högre än 80 centimeter bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Om det inte är möjligt eller problemet kvarstår kan du anmäla det till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning via vår e-tjänst.

Alternativt kontakta vgs@sandviken.se. Skicka även med foto och beskrivning var växtligheten är.

Kan jag vara anonym?
Du kan lämna in en anmälan både anonymt eller lämna dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

Vad säger lagen?

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

Uppstår det problem för trafiken kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet intill en väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Trafikverkets rekommendationer vid vägutformning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.