Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Adresser och namnsättning

Bygger du nytt och är i behov av en adress, då behöver du kontakta kommunen för att få en unik adress. Alla byggnader där det bor människor eller där det drivs verksamhet ska ha en adress.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan hos Skatteverket.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätt att bestämma namn på gator, parker och andra allmänna platser i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Namnsättning

Genom kommunfullmäktigebeslut har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätt att bestämma namn på gator, parker och andra allmänna platser i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Namnsättning sker oftast då nya kvarter, gator och parker skapas i kommunerna. Namnärenden, som kan initieras av kommunen eller medborgare, förbereds av namnberedningen. Beredningen består av kart- och lantmäterichef, representanter för planenheten, arkivarier, och vid behov inbjudna experter.

Namnberedningen strävar efter att följa god ortnamnssed. Vill du veta mer om vad god ortnamnssed innebär kan du läsa mer om det i kulturmiljölagen (SFS 1988:950) Länk till annan webbplats..

Processen för namnsättning börjar med att tjänstemän tar fram förslag till namn. Föreslagna namn kommuniceras med berörda fastighetsägare. Förslagen tillsammans med eventuella synpunkter vägs samman av namn­beredningen, som sedan lämnar slutligt namnförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Vid namnsättning följer vi nedanstående principer:

  • Ett nytt område utan tidigare bebyggelse får en helt ny kategori namn. Vi försöker knyta an namnet till områdets historia.
  • För ett redan bebyggt område används gärna samma namntema som tidigare.
  • Synpunkter på namnen kan komma från kommunens arkivarie, lokal hembygdsförening eller från andra personer med god lokalkännedom.
  • Vid användande av personnamn, så kallade memorialnamn, gäller att namnet får användas först efter personens död.
  • Ett namn ska vara lätt att skriva, uttala och uppfatta.

Adresser och adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det drivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. Korrekt adressättning är viktigt för att blåljusverksamhet ska hitta till rätt plats.

Vanligast är att adresser sätts i samband med att nya områden planläggs och bygglov behandlas. En lantmäteriförrättning kan även medföra att adresser ändras.

Udda nummer sätts normalt på vänster sida av vägen i numreringsriktningen och jämna nummer på den högra sidan av vägen. Numreringsriktningen bör vara utåt från en tätorts centrum.

När adress finns kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

Kommunerna ansvarar för att namn på allmänna platser, vägar och adressnummer registreras i det nationella adressregistret. Posten beslutar om postnummer och postort.

Lägenhetsnummer

Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från
fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla.
Som fastighetsägare är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om
sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i
registret behöver ändras. VGS beslutar om lägenhetsnummer.

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006.
Regelverket består även av förordning (2007:108) om lägenhetsregister och
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3).

Skicka in uppgifter till lägenhetsregistret

Gatunamnsskyltar

När skyltning behövs av kommunala vägar och allmänna platser ligger ansvaret hos kommunstyrelsen att utföra och bekosta skyltningen. Kontakta tekniska kontoret om en sådan skylt saknas eller behöver bytas ut.

Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Sandvikens kommuns allmänna ordningsföreskrifter.


Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Medborgarservice.