Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafik, vägar och parkering

Sandvikens kommun arbetar aktivt med olika trafikfrågor, både på kort och lång sikt.

Du kan läsa mer om Sandviken kommuns arbete med bland annat parkering, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, lokala trafikföreskrifter och handläggning av olika tillstånd.

Trafiksäkerhet

Gång- och cykelbanor

I Sandviken finns det gott om gång- och cykelbanor både längs med våra större gator samt genom parker och bostadsområden.

Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och söder om Sandviken en cykelbana från Sandvikens centrum längs med väg 272 och natursköna Storsjön vid Bångs.

Mer information om cykling i Sandvikens kommun

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikreglerna som finns i Trafikförordningen finns det lokala trafikföreskrifter (LTF) som informerar om särskilda trafikregler som gäller i Sandvikens kommun. Det kan vara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Lokala trafikföreskrifter kan utfärdas för t.ex. parkering, hastighetsbegränsningar och parkeringsförbud. I de flesta fall visas denna trafikregel med uppsatta vägmärken.

Mer information om lokala trafikföreskrifter

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken. Det ökar olycksrisken och försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för häckar och träd vid gator

Parkering i Sandvikens centrum

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum.

Mer information om parkering i Sandvikens centrum

Gågatan i Sandvikens centrum

I Sandvikens centrum är delar av Hyttgatan och Köpmangatan gågator. För att det ska vara en säker miljö för alla som vistas på gågatorna är det förbud mot motorfordonstrafik på vissa tider på dygnet. På gågatorna är det även parkeringsförbud om du inte har speciella tillstånd.

Mer information om trafik på gågator i Sandvikens centrum

Trafikstörningar

Gator och vägar

På Sandviken Energis webbplats finns information om eventuella trafikstörningar i samband med gatuprojekt i Sandviken och Storvik.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets webbplats innehåller information om läget i trafiken med pågående vägarbeten och projekt för de vägar som ingår i Trafikverkets vägnät.
Trafikverket - Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läget i trafiken - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busstrafik

På X-trafiks webbplats informerar X-trafik om störningar i lokal- och regionaltrafiken med bussar och X-tåget.
www.xtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tågtrafik

Trafikverket informerar om trafikstörningar i tågtrafiken.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik- och serviceinformation i radion

I Sveriges radio P4 får du information om aktuella trafikstörningar.
Trafik- och serviceinformation - P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskyltar kan sättas upp till turistmål, verksamheter eller tillfälliga arrangemang som är av allmänhetens intresse. En vägvisningsskylt behöver inget bygglov men ett godkänt beslut från Kommunen om att skylten får sättas upp inom tätorten. På statlig väg är det Trafikverket som beslutar.

Du kan ansöka hos oss om du vill ha en vägvisningsskylt på det kommunala vägnätet till ditt företag, din serviceanläggning, inrättning eller arrangemang. Ansökan skickas per e-post till tekniskakontoret@sandviken.se eller med post. Därefter tar en handläggare hand om ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden kommunen har. Handläggaren beslutar om vi ska bevilja vägvisning eller inte och skickar beslutet till dig.

Övergångsställen och gångpassager

Övergångsställen

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa en gata och som är markerad med vägmarkering, vägmärke eller en kombination av båda.

Övergångsställen kan ge en falsk trygghet. Detta har bidragit till att antalet olyckor generellt är högre på platser med övergångsställen än när fotgängare korsar vägen på likvärdig plats utan övergångsställe.

Vi får många frågor och önskemål om övergångsställen. Övergångsställen bör i huvudsak anläggas för att öka gåendes möjlighet att korsa en gata eller högtrafikerad väg. Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas av trafiksäkerhetsskäl utan för att istället öka framkomligheten för fotgängare.

Finns ett behov av framkomlighetsskäl att anlägga ett övergångsställe är det viktigt att utformningen sker på ett trafiksäkert sätt. För att anlägga ett säkert övergångsställe undersöks platsen. Om det finns ett motiverat behov för ett nytt övergångsställe och förutsättningarna för ett säkert övergångsställe uppfylls, kan tekniska kontoret planera för en åtgärd.

Gångpassage

En gångpassage är en plats där gående kan korsa en gata men där bilister inte har väjningsplikt mot gående. Det är alltså inte ett övergångsställe.

När det inte finns övergångsställen kan en passage fungera, särskilt vid mindre trafik. Där är det en tydlig plats för gående att korsa vägen. Förutsättningen behöver vara att hastigheten är låg så att samspelet med fordonstrafiken blir bättre. Många gånger kan en passage vara säkrare än ett övergångsställe eftersom både fotgängare och bilist måste ta hänsyn till varandra. Då är båda parter mer försiktiga och olyckor kan undvikas.

Enskilda vägar