Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Parkmark, grönområden och skog

Parkmark och grönområden

Sandvikenhus AB sköter parkmarken som omfattar 305 ha, därav klippta grönytor ca 80 ha. I kommunen finns också många lekplatser som ligger på parkmark. Läs mer om lekplatser

I centralorten finns större blomsterarrangemang bland annat i Stadsparken, Jansasparken, Odenplan och Kanalparken.

Sandvikenhus AB placerar ut blomurnor längs med genomfartsvägar och i centrum. Gågatorna i centrum smyckas sommartid med större blomsterarrangemang.

Har du frågor kring skötsel av parkmark är du välkommen att kontakta
Sandvikenhus. 026-24 22 00

För övriga frågor om parkmark och utemiljö i kommunen kan du kontakta Medborgarservice 026-24 00 00

Förvaltning av kommunens skog

Sandvikens kommun och Högbo Bruk äger tillsammans 6 000 hektar skogsmark varav 5000 hektar är produktiv skogsmark. Resterande del är så kallad impedimentsmark som exempelvis myrar och berghällar där skogstillväxten är mycket liten och inget skogsbruk får bedrivas. Skogsinnehavet är koncentrerat runt tätorten Sandviken och Högbo Bruk men mindre skogsområden finns i anslutning till de flesta tätorterna. Här ligger ofta motionsspår eller andra anläggningar för idrott och friluftsliv. Skog finns även inom tätorterna i form av parker och strövområden.

Ansvarsfullt skogsbruk

Den produktiva skogsmarken sköts med hjälp av en skogsbruksplan. Skogsinnehavet är certifierat enligt reglerna i de två organisationerna Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) och Forest Stewardship Council ® (FSC®). Licensnummer: FSC® (FSC-C020565).

Dessa organisationer arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. En av reglerna säger att minst 10% av skogen skall avsättas för naturvård.

Nuvarande övergripande och långsiktiga mål med skogsinnehavet är att:

  • Tillgodose behovet av promenad- och strövvänlig skog
  • Bevara, men också utveckla den biologiska mångfalden i skogsekosystemet
  • Förvalta skogstillgångarna så att en hög och varaktig tillväxt bibehålles, som kan ge en god ekonomisk avkastning
  • Säkra markreserv för framtida tätortsutveckling

Skogsskötsel och avverkning

I de flesta fall avverkas skogen helt när den uppnått en viss ålder för att ersättas med en ny skogsgeneration, antingen genom plantering eller genom självsådd.

I vissa områden, framför allt tätortsnära, kan man använda en hyggesfri metod vilket innebär att skogen gallras kontinuerligt där i huvudsak de äldre träden tas bort och yngre träd och plantor får växa till.

Gallring görs för att vårda och utveckla skogen och rätt utförd skapar gallringen grövre och mer värdefulla träd.

I alla skogliga åtgärder tas hänsyn till såväl natur som forn- och kulturlämningar och friluftsliv.

Skogspolicy Pdf, 243.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation angående skog

Har du frågor kring skötsel av Sandvikens Kommuns skogsmark kontakta
Medborgarservice 026-24 00 00. Frågor besvaras inom 7 dagar.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark