Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av staten eller av kommunen. De sköts i stället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar eller vägsamfälligheter.

Olika ansvar på olika vägar

Allmänna vägar:

Det är kommunen eller staten som ansvar för allmänna vägar. Trafikverket ansvarar för E-16.

Vägar och gator

Kommunen ansvarar för det allra flesta vägar och gator i Sandvikens Centrala delar och tätbebyggda områden.

Enskilda vägar

Enskilda vägar ägs av en så kallad väghållare, det kan vara en samfällighet av boende, flera markägare eller en förening. Väghållaren är juridiskt ansvarig för sin enskilda väg. Det betyder att väghållaren ansvarar för underhåll i form av till exempel:

  • snöröjning
  • barmarksunderhåll
  • dammbindning
  • röjning och slåtter

Enskilda vägar utan bidrag

Om vägsamfälligheten inte får något bidrag från staten eller kommunen för drift och underhåll så har de heller ingen skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik. Väghållaren ansvarar själv för skötsel och underhåll.

Trafikreglering av enskilda vägar

Ägaren av en enskild väg, exempelvis en vägförening eller samfällighetsförening, kan inom snäva gränser reglera trafiken på den eller de vägar/gator som man förvaltar.

De åtgärder som enskild vägs ägare självständigt får besluta (och bekosta) är:

  1. anlägga farthinder av diverse slag – föreningen har ett ansvar att tydliggöra sådana åtgärder i enlighet med Vägmärkesförordningen (2007:90)
  2. förbjuda trafik med motordrivna fordon eller att visst slag av fordon inte får förekomma, enligt 10 kap 10 § Trafikförordningen (1998:1276)
  3. förbjuda parkering eller tillåta parkering på vissa villkor, enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318

All annan trafikreglering– exempelvis:

  • hastighetsbegränsning,
  • förbud mot ridning,
  • gågata eller gångfartsområde

kräver beslut i form av en lokal trafikföreskrift (LTF) vilken beslutas av kommunen om vägen är belägen inom tättbebyggt område och av länsstyrelsen om vägen ligger utanför sådant område.

Förbud mot trafik med motorfordon

Trafikförordningen 10 kap.10 § anger att det är den enskilde vägens ägare som bestämmer om vissa slags fordon får framföras på den aktuella vägen eller inte. Det innebär att vägägaren kan förbjuda all obehörig motorfordonstrafik. Att gå eller cykla anses ingå i allemansrätten och kan därför inte förbjudas av vägens ägare.

Vägmärkena bekostas, sätts upp och underhålls av vägens ägare. Förbjuds även mopedtrafik ska detta infogas på tilläggstavla under märke C3, ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II”. Erhåller vägägaren bidrag ska uppsättning av vägmärkena rapporteras till kommunen alternativt Trafikverket (vid statligt bidrag).

Enskild vägs ägare får inte sätta upp vägmärke C2, ”Förbud mot trafik med fordon”. Detta märke innebär förbud mot all fordonstrafik det vill säga även cykling och hästfordon.

Rekommenderad lägre hastighet och fartdämpande hinder

För att vägmärke E11 ”Rekommenderad lägre hastighet” ska få sättas upp på enskild väg krävs inget beslut av någon myndighet. Kravet för att märket ska få användas är dock att särskilda åtgärder måste ha vidtagits eller att förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den som anges på märket.

De åtgärder som krävs är normalt fysiska åtgärder i form av gupp eller avsmalning. Fartdämpande hinder ska vara tydligt utmärkta med X2 eller X3 ”Markeringsskärm” (blå/gula stolpar, pollare eller liknande) samt varningsskylt, förslagsvis A9 ”Varning för farthinder” eller A5 ”Varning för avsmalnande väg” vid exempelvis blomlådor/chikaner.

Vägmärken bekostas, sätts upp och underhålls av den enskilde vägens ägare. Erhåller man bidrag ska uppsättning av vägmärken rapporteras till kommunen alternativt Trafikverket (vid statligt bidrag).

Vägföreningsbidrag

Vissa enskilda vägar kan även få bidrag från staten eller kommunen för drift och underhåll.
Kommunalt bidrag hanteras av Tekniska kontoret i Sandvikens kommun. Kontakta tekniskakontoret@sandviken.se

Mer information

På Trafikverkets webbplats finns mer information om vilka regler som gäller för enskilda vägar. Även riksförbundet för enskilda vägar och Lantmäterimyndigheten har information riktat till väghållare.