Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafiksäkerhet

Vi är många trafikanter som ska samsas i utrymmet på våra vägar. En bra och säker trafikmiljö skapar vi tillsammans. För att öka trafiksäkerheten behöver vi ta ett gemensamt ansvar, bland annat genom att respektera de trafikregler som gäller och visa hänsyn i trafiken.

Bidra till en bättre trafiksäkerhet

Oavsett om du går, cyklar eller kör bil är säkerheten viktig för dig - men även för dina medtrafikanter. Så här bidrar du enkelt till en bättre trafiksäkerhet och minskar risken för olyckor:

  • Använd reflex. Bilförare upptäcker normalt en fotgängare på 30 meters avstånd. Med reflex syns du redan på 125 meters håll.
  • Håll alltid hastigheten. Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador en person får vid en olycka. Genom att hålla rätt hastighet ökar också dina möjligheter att hinna reagera i tid om något oväntat händer.
  • Håll avståndet till fordonen framför. I Trafikförordningen står det att "Avståndet till ett framförvarande fordon skall anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar".
  • Använd cykelhjälm när du cyklar. Cykelhjälmen minskar risken för huvudskador med minst 50 procent.
  • Alla i bilen ska använda bilbälte. I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom ha en särskild skyddsanordning - babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.

Barn i trafiken

Många föräldrar upplever trafiken som ett hot mot deras barn och känner stor oro. Barn i trafiken bör vara i vuxens sällskap och lära sig att gatan inte är en lekplats.

Visa hänsyn

Trafiksäkerheten är allas ansvar. I trafiken har alla trafikanter skyldighet att anpassa hastigheten till rådande omständigheter så att inte fara uppkommer.

Trafikanternas attityder och vilja att visa hänsyn är nyckelord när det handlar om trafiksäkerhet. Vi är många som samsas i trafiksystemet och vi har olika förutsättningar.

Följ trafikreglerna

Utöver hänsyn och försiktighet, krävs kunskap om de trafikregler som gäller. Trafikreglerna finns till för att underlätta samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som är i eller vid trafiken.

Det kan ges motstridiga besked i trafiken. Då är det viktigt att veta i vilken ordning dessa gäller.

  1. Anvisning från polis eller annan myndighetsperson (exempelvis bilinspektör eller vägtransportledare) gäller framför alla andra anvisningar och regler.
  2. Trafiksignaler.
  3. Vägmärken och vägmarkeringar.
  4. Trafikregler.

Farthinder på gator och vägar

Om du vill sänka hastigheten i ditt bostadsområde kan du ansöka om att placera ut blomlådor som en hastighetsdämpande åtgärd. Kommunen kan även bygga permanenta farthinder på platser där det finns behov.

Mer information om farthinder Öppnas i nytt fönster.

Du som cyklar i trafiken

Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar, det vill säga det som står i trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Du är till exempel skyldig att släppa fram de gående på ett övergångsställe. Du får inte cykla onykter och måste följa alla vägmärken.

 

Skymmande växtlighet i tomtgränsen är trafikfarligt

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gångbanan eller körbanan kan vara en trafikfara.

Fastighetsägare måste hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor.

Du som är fastighetsägare är skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomligheten enligt Plan- och bygglagen 3 kap 15 § och 17 §.

Testa gärna sikten vid din tomt genom att sätta dig i en bil och titta; ser du vad som händer bakom häcken/runt hörnet/på den korsande gatan? Om inte, se till att klippa din häck eller buske.

Trafikspeglar

Sandvikens kommun är väldigt restriktiv till att placera ut trafikspeglar i vägnätet. Speglar förvränger avståndet och tar fokus från den verkliga trafiksituationen. Det skapar en falsk trygghet. Det finns också en risk att förare tror att de ser allt, men det kan finnas trafikanter utanför spegelns räckvidd som utsätts för fara.

Speglar är också känsliga mot regn, rimfrost och dagg då de delvis eller helt kan förlora effekten.

Kommunen belyser i stället vikten av försiktighet vid utfart på vägar och i korsningar med sämre sikt.

Om bristfälligheten beror på växtlighet kan ni klippa ner den på er tomt eller anmäla den i vårt ärendehanteringssystem om det är kommunal mark.