Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Farthinder på gator och vägar

För att en gata ska bli aktuell för utredning av permanenta farthinder krävs det att vissa kriterier är uppfyllda. Kriterierna är följande:

 • Mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet.
 • Det finns lekplatser och skolor i området.
 • Farliga övergångar för oskyddade trafikanter och där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.

Det finns möjlighet att söka tillstånd hos kommunen för utplacering av blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på kommunala gator inom Sandvikens kommun.

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gatan under sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata. Kör en bilist på blomlådan ligger oaktsamheten på bilföraren.

De villkor som följer enligt nedan är endast vägledande. Tekniska kontoret gör en bedömning i varje enskild ansökan om det är lämpligt att placera ut blomlådor på en gata.

Villkor för användande av blomlådor

Sökande måste vara boende på gatan

Den sökande för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata och ha direktutfart mot gatan.

Blomlådorna får inte ge framkomlighetsproblem

Lådorna får inte ge framkomlighetsproblem eller försvåra för exempelvis räddningsfordon och renhållningsfordon.
Fastighetsägarna måste vara beredda att placera sopkärlet där det bäst passar sopbilen.

Informera berörda grannar

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation för andra boende längs gatan är det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådorna och skälet till detta samt att du har ett godkännande från närmast berörda grannar.
Ett skriftligt godkännande från närmast berörda grannar ska medfölja ansökan.

Tillåten tidsperiod för blomlådor

Blomlådorna får ställas ut tidigast den 16 maj under förutsättning att aktuell gata och eventuell trottoar först blivit sopad. Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från gatan senast den 30 september.
Ny ansökan görs varje år under perioden 1 mars - 15 juni.

God sikt

Blomlådorna ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning med en total siktsträcka på 100 meter. Blomlådor får inte placeras i kurvor. Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.

Ett blomlådpar

Ett blomlådpar placeras ut med den första lådan på höger sida i färdriktningen. Om mer än en grupp skall användas skall avståndet mellan grupperna vara minst 100 meter. Detta ska framgå i ansökan.

Vid fler ansökningar på samma gata

Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata görs en lämplighetsbedömning om minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor.

Gator där blomlådor inte tillåts

 • Gata som trafikeras av kollektivtrafik.
 • Gata som utgör återvändsgata.
 • Större gator som utgör huvudgata.
 • Gata som redan har fasta farthinder eller avsmalningar.
 • Gata som har separerad gång- och cykelväg.
 • Gata som har eller kommer ha ett pågående vägarbete.
 • Gata där närmast berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.

Placering och mått för gata och blomlådor

Två blomlådor placeras ut där den första lådan placeras på höger sida i färdriktningen.

 • En vägbredd på cirka 6 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 9 meter.
 • En vägbredd på cirka 7 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 8 meter.
 • En vägbredd på cirka 8 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 7 meter

Ditt ansvar som kontaktperson

Bygga blomlådor

Blomlådorna, som tillverkas och bekostas av den sökande, ska vara tillverkad enligt ritning nummer 3092 daterad 1996-02-19 och försedda med godkända reflexer. Reflexer tillhandhålls av Sandviken Energi AB.
Ritning för blomlådor Pdf, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Var anträffbar och utse ersättare

Du som ansvarig ska vara kontaktbar via telefon. Om du är bortrest under en längre period ska en annan person på gatan utses som ansvarig och anmälas som kontaktperson till tekniska kontoret.

Lådorna får inte flyttas eller skadas

Det är viktigt att lådorna inte flyttas eller skadas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas för räddningsfordon, renhållningsfordon och liknande.

Parkera inte i närheten av blomlådorna

Bilar ska inte parkeras nära blomlådorna. Det har förekommit att fordon har parkerat så nära blomlådorna att andra fordon inte kommit förbi.

Blomlådorna är ingen lekplats

Blomlådorna kan bli en lekplats för barn. Ni på gatan måste se till att barn inte leker vid dem.

Plantering och skötsel

Blommor ska planteras i lådan innan de placeras ut på gatan. Blomkrukor i blomlådan godkänns ej. Blommorna ska vattnas och skötas om. Det får inte förekomma högväxande blommor då de kan skymma sikten.

Om ovanstående regler inte följs kan tillståndet dras in och blomlådorna måste omedelbart tas bort från gatan. Detta görs i första hand av kontaktpersonen, i annat fall av tekniska kontoret.

Vid klagomål eller om villkoren för blomlådor inte följs

Om villkoren för blomlådor inte följs har kommunen rätt att flytta bort lådorna.

Om det inkommer klagomål på blomlådorna gör Tekniska kontoret en bedömning om blomlådorna ska få stå kvar eller om de ska tas bort från gatan.

Om kommunen upptäcker utplacerade blomlådor som saknar tillstånd kommer blomlådorna flyttas bort från gatan och lådorna kan återfås den 1 oktober.