Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Farthinder på gator och vägar

För att en gata ska bli aktuell för utredning av permanenta farthinder krävs det att vissa kriterier är uppfyllda. Kriterierna är följande:

 • Mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet.
 • Det finns lekplatser och skolor i området.
 • Farliga övergångar för oskyddade trafikanter och där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.

Det finns möjlighet att söka tillstånd hos kommunen för utplacering av blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på kommunala gator inom Sandvikens kommun.

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gatan under sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata. Kör en bilist på blomlådan ligger oaktsamheten på bilföraren.

Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen, det kan du läsa mer om nedan.

Gator där blomlådor inte tillåts

 • Gata som trafikeras av kollektivtrafik.
 • Gata som utgör återvändsgata.
 • Större gator som utgör huvudgata.
 • Gata som redan har fasta farthinder eller avsmalningar.
 • Gata som har separerad gång- och cykelväg.
 • Gata som har eller kommer ha ett pågående vägarbete.
 • Gata där närmast berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.

Kriterier för användande av blomlådor

Sökande måste vara boende på gatan
Den sökande för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata och ha direktutfart mot gatan.

Blomlådorna får inte ge framkomlighetsproblem
Lådorna får inte ge framkomlighetsproblem eller försvåra för exempelvis räddningsfordon och renhållningsfordon.
Fastighetsägarna måste vara beredda att placera sopkärlet där det bäst passar sopbilen.

Informera berörda grannar
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation för andra boende längs gatan är det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådorna och skälet till detta samt att du har ett godkännande från närmast berörda grannar.
Ett skriftligt godkännande från närmast berörda grannar ska medfölja ansökan.

Tillåten tidsperiod för blomlådor
Blomlådorna får ställas ut tidigast den 16 maj under förutsättning att aktuell gata och eventuell trottoar först blivit sopad. Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från gatan senast den 30 september.
Ny ansökan görs varje år under perioden 1 mars - 15 juni.

God sikt
Blomlådorna ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning med en total siktsträcka på 100 meter. Blomlådor får inte placeras i kurvor eller för nära korsningar. Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.

Ett blomlådpar
Ett blomlådpar placeras ut med den första lådan på höger sida i färdriktningen. Om mer än en grupp skall användas skall avståndet mellan grupperna vara minst 100 meter. Detta ska framgå i ansökan.

Vid fler ansökningar på samma gata
Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata görs en lämplighetsbedömning om minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor.

Om kriterierna för blomlådor inte följs eller om det inkommer klagomål, har kommunen rätt att ta bort lådorna.

För utplacerade blomlådor som saknar tillstånd flyttar kommunen blomlådorna bort från gatan och lådorna kan återfås 30 september.

Placering och mått för gata och blomlådor

Två blomlådor placeras ut där den första lådan placeras på höger sida i färdriktningen.

 • En vägbredd på cirka 6 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 9 meter.
 • En vägbredd på cirka 7 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 8 meter.
 • En vägbredd på cirka 8 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådorna på cirka 7 meter
Placering av blomlådor

Ditt ansvar som kontaktperson

Bygga blomlådor
Blomlådorna, som tillverkas och bekostas av den sökande, ska vara tillverkad enligt ritning nummer 3092 daterad 1996-02-19 och försedda med godkända reflexer. Reflexer tillhandhålls av Sandviken Energi AB.
Ritning för blomlådor Pdf, 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Var anträffbar och utse ersättare
Du som ansvarig ska vara kontaktbar via telefon. Om du är bortrest under en längre period ska en annan person på gatan utses som ansvarig och anmälas som kontaktperson till tekniska kontoret.

Lådorna får inte flyttas eller skadas
Det är viktigt att lådorna inte flyttas eller skadas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas för räddningsfordon, renhållningsfordon och liknande.

Parkera inte i närheten av blomlådorna
Bilar ska inte parkeras nära blomlådorna. Det har förekommit att fordon har parkerat så nära blomlådorna att andra fordon inte kommit förbi.

Blomlådorna är ingen lekplats
Blomlådorna kan bli en lekplats för barn. Ni på gatan måste se till att barn inte leker vid dem.

Plantering och skötsel
Blommor ska planteras i lådan innan de placeras ut på gatan. Blomkrukor i blomlådan godkänns ej. Blommorna ska vattnas och skötas om.
Det får inte förekomma högväxande blommor då de kan skymma sikten.

Om ovanstående regler inte följs kan tillståndet dras in och blomlådorna måste omedelbart tas bort från gatan. Detta görs i första hand av kontaktpersonen, i annat fall av tekniska kontoret.