Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och kliva i land från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Vad är syftet med strandskyddet?

Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken: Strandskydd har funnits sen 1950 och syftar långsiktigt till att:

 1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Hur fungerar strandskyddet?

Strandskyddet gäller i hela Sverige:

 • Vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.
 • Strandskyddet gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte.
 • Oavsett vilka naturtyper eller arter som finns.
 • 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, trädgårdsland, grillplatser och parkeringsplatser eftersom det är åtgärder som privatiserar ett område. Men även åtgärder som kan skada växt- och djurliv som exempelvis att fälla träd, anlägga gräsmattor, muddra, lägga upp massor eller gödsla är inte heller tillåtet.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

Det kan till exempel gälla områden som är

 • av riksintresse för naturvården och friluftslivet
 • kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse på grund av exploatering
 • grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna
 • tätortsnära strövområden.

Undantag från strandskyddet

På några platser, till exempel i en del tätorter där det finns en detaljplan kan strandskyddet vara borttaget. Men då finns det andra sätt att säkra upp syftet med det, eller så är det konstaterat att den befintliga bebyggelsen är äldre än strandskyddslagen och skyddet saknar betydelse.

Vissa åtgärder inom ramen för näringsverksamhet i jord- och skogsbruk är undantagna från förbudet.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du har mer frågor om undantag från förbudet. Ring oss via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Du kan söka dispens från strandskyddet

Det finns möjlighet att få dispens från strandskyddsreglerna om man uppfyller vissa särskilda skäl. Vill du veta mer om hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Vad gäller på din fastighet?

Om du är osäker på vad som gäller på din fastighet så kan du kontakta en handläggare hos oss.

Ta kontakt via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Om någon bryter mot strandskyddet

Det händer att människor bryter mot strandskyddet, ibland medvetet, men ofta helt omedvetet. Vi på kommunen måste utreda om det finns en misstanke om att det skett något olagligt inom strandskyddet, och hantera det. Det heter då att vi jobbar med tillsyn.

Vill du veta mer om kommunens tillsynsarbete inom byggnation och strandskydd så kan du läsa mer om hur det fungerar på vår sida om tillsyn.

Våra vanligaste frågor och svar om Strandskydd

Nedan kan du läsa om de vanligaste frågorna vi får om strandskyddet.

Hur lång tid tar det att få en strandskyddsdispens?

När vi på kommunen fått in alla underlag till strandskyddsdispensansökan försöker vi hantera den skyndsamt och i turordning. Det som ofta tar tid i vår handläggning är att vi saknar rätt underlag till vår utredning och behöver begära in kompletteringar. Men om vi har rätt dokument så tar det oftast bara ett par veckor att få en dispens.

När kommunen fattat ett beslut om att bevilja en strandskyddsdispens skickas det till Länsstyrelsen, som sedan har tre veckor på sig att granska beslutet och meddela den sökande och kommunen om de vill överpröva beslutet.

Hör vi inget från Länsstyrelsen inom de tre veckorna så vinner beslutet laga kraft och dispensen är giltig. Om Länsstyrelsen istället väljer att överpröva beslutet, där de har möjlighet att upphäva eller ändra beslutet, så har de sex månader på sig att fatta beslut.

Vad kostar en strandskyddsdispens?

En strandskyddsdispens bekostas inte av skattemedel, utan du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut. Taxan är baserad på en genomsnittlig tid för Strandskyddsärenden.

Prövning inom etablerad tomt 7 200 kronor
Om du har en privat tomt sedan tidigare och vill söka dispens inom den.

Prövning utanför etablerad tomt 10 080 kronor
Om du vill söka dispens på mark som inte är privatiserad. Det kan gälla en dispens inför avstyckning av ny fastighet inom LIS-Område eller någon byggnad eller anläggning som behöver ligga vid vattnet, som inte har med privat bostad att göra. Några exempel är vindskydd vid vandringsleder, ledningsdragning i vatten och bryggor för småbåtshamn.

Kan brott mot strandskydd bli preskriberat?

Många förväxlar reglerna om strandskydd med lagstiftningen om svartbyggen. Normalt blir olovliga byggnationer preskriberade efter tio år, och kommunen kan inte längre ingripa för att kräva in böter eller kräva rättelse. Men om det sker något olovligt inom strandskyddat område så blir det aldrig preskriberat. I de här lägena ska olovliga åtgärder återställas och en åtalsanmälan om brottet lämnas till polisen.

Vad händer om jag bryter mot strandskyddet?

Att bryta mot strandskyddet kan betraktas som ett miljöbrott. Upptäcks en överträdelse mot strandskyddet ska kommunen kräva rättelse, alltså att det som gjorts olagligt återställs. Det kan ske genom exempelvis rivning av byggnad, gräsmatta får återgå till naturen, brygga plockas bort, staket tas ned eller annat som privatiserar ska tas bort.

I samband med krav på rättelse kan kommunen även utdöma vite. Det är en form av böter där beloppet kan bli högre ju längre tid det tar innan rättelse sker. I vissa fall kan rättelse vara att söka dispens i efterhand, om kommunen bedömer det som möjligt att bevilja en sådan.

Utöver rättelse och eventuella böter ska kommunen även anmäla ärendet till polisen som utreder eventuellt miljöbrott. Ett miljöbrott kan leda till böter eller fängelse i upp till två år.

Hur anmäler jag ett brott mot strandskyddet?

Börja gärna med att läsa mer om vårt tillsynsarbete och vad det innebär innan du gör en anmälan. Du kan också höra av dig till någon av våra handläggare för att råd och information. Om du misstänker att någon bryter mot strandskyddet kan du anmäla det via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Du kan du välja att vara anonym om du vill. Men då är det viktigt att du undviker att uppge ditt namn eller några andra kontaktuppgifter när du hör av dig till oss.

Det går också bra att ringa oss via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se

Vad betyder att privatisera?

Att privatisera inom strandskyddat område betyder att någon gör åtgärder som innebär att det uppfattas som privat. Det vanligaste är att någon utökar sin tomt.

Det kan vara att klippa en större gräsmatta, eller att man sätter upp ett staket som gör att förbipasserande inte längre har tillgång till ett område de tidigare kunnat promenera fritt. Att anlägga tomt ända ner till stranden trots att man kanske inte äger marken hela vägen ner. Det kan också innebära att någon sätter ut trädgårdsmöbler av privat karaktär vid ett vattendrag eller på en brygga.

Det här är bara några exempel på när allmänheten stängs ute från ett område som tidigare känts allemansrättsligt.

Privatisera kan man göra både på land men även ute i vattnet. Åtgärder som görs vid stranden, eller hur ett hus utformas kan påverka hur nära förbipasserande i båt känner sig bekväma att passera nära strandlinjen. En stor möblerad brygga är mer avhållande än en liten enkel båtbrygga. Stora panoramafönster på en bostad är också mer avhållande än normalstora fönster ut mot vattnet.

Att färdas fritt på vatten gäller även vintertid när många väljer att vara på isen. Hur nära en strand det känns bekvämt att vistas beror helt på hur tomten och byggnader på land ser ut.

Att privatisera mark inom strandskyddat område är inte tillåtet. Men det som var privat mark före 1975 när dagens strandskyddsregler infördes anses däremot vara lagligt privatiserat.

Det är skillnad mellan en privatägd fastighet och en privat tomt. Det är vanligt att man vid större fastigheter bara använder en del av marken som tomt. Det är inte tillåtet att göra en tomt större trots att man äger hela fastigheten.

Var får jag lägga i en brygga?

Bryggor är en typisk anläggning som kan ha avhållande effekt på allmänheten och upplevas som privata beroende på hur de utformas. En brygga har också stor effekt på djur och naturliv i vatten. En flytbrygga står ofta och slår i vågorna och skapar vattenrörelser på sjöbotten som försämrar livsvillkoren under ytan.
Det är därför ingen en självklarhet att man får anlägga en brygga trots att man har en sjönära tomt eller egen strand.

En brygga kräver strandskyddsdispens och lagstiftningen ser hellre att det samordnas större bryggor för flera användare på samma ställe än att många har en egen brygga vid sin tomt.

Vi ser ofta att fastighetsägare förlänger sina bryggor långt ut i vattnet och i vissa fall även gör stora plattformar längst ut där det placeras ut möbler. Båda de åtgärderna privatiserar och är därför förbjudna. Det är endast tillåtet att ha en brygga om den legat på platsen sedan innan strandskyddet infördes 1975. Det går även bra att renovera eller byta ut den gamla till en likvärdig i samma storlek.

Undantagen är om det är detaljplanerat område. Då kan det finnas ett område utmed strandlinjen som medger att fastighetsägare lägger ut bryggor vid sin fastighet. Men det är i regel endast för mindre bryggor och äger man inte marken vid stranden så bör man ha ett avtal med markägaren.

Har man en fastighet på en ö och båt är enda vägen ut till bostaden, kan det vara möjligt att få strandskyddsdispens för en brygga. Men det är kommunen som avgör om förutsättningar är de rätta för en dispens. I första hand bör bryggor samordnas med andra användare.

Jag har hört att strandskyddet ska lättas upp, när då?

I flera år har politiker pratat om att lätta upp strandskyddet inom vissa geografiska områden och mindre vattendrag. I mars 2022 lämnades en proposition till Riksdagen om hur de nya reglerna skulle se ut. Men i juni 2022 röstade Riksdagen nej till det förslaget.

Det innebär att det strandskydd vi haft i många år är oförändrat. Och om det kommer förändras i framtiden vet ingen idag, men i dagsläget finns det inga avsikter att ändra lagstiftningen.

Läs mer!

Vill du veta ännu mer om Strandskydd kan du besöka Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.