Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Handläggningstid för byggärenden

Hur lång tid tar det?

Lov och förhandsbesked

I ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslut fattas inom tio veckor från det att ärendet kom in eller kompletterats enligt våra föreläggande. I komplicerade ärenden kan handläggningstiden förlängas med tio veckor, du får i så fall ett meddelande om detta.

Om du under handläggningen vill ändra din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden om tio veckor börja från det datum då du skickat in nya handlingar.

Anmälan

För anmälan ska vi meddela vårt beslut inom fyra veckor från att anmälan kommit in eller kompletterats enligt våra föreläggande.

Om du under handläggningen vill ändra din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden om fyra veckor börja från det datum då du skickat in nya handlingar.

Om ärendet inte är komplett

Tidsfristen för handläggningstid börjar inte gälla om ditt ärende inte är fullständigt när det kom in till oss och vi förelägger dig om komplettering inom tre veckor.

Vi ska granska ditt ärende skyndsamt och be dig komplettera med uppgifter eller handlingar som saknas om det behövs. När du kompletterat din ansökan eller anmälan med fullständiga handlingar påbörjas tidsfristen om tio, respektive fyra veckor. Därför är det viktigt att du förbereder ditt ärende och tar fram bra och tydliga handlingar innan du skickar in det.

När du kompletterar ditt ärende får du ett meddelande om vilket nytt datum som gäller för handläggningstiden.

Förelägger vi inte dig att komplettera din ansökan eller anmälan inom tre veckor ska vi avgöra ärendet inom tio, respektive fyra veckor från det att ärendet kom in.

Läs mer om vilka handlingar som behövs på sidan Ritningar och ansökan.

Reducering av avgift

Om handläggningen av ditt ärende drar över den lagstadgade tidsfristen kommer handläggningsavgiften att reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka. Avgift som avser startbesked i lov ärenden reduceras inte.

Möjlighet till rättslig prövning

Om du vill överklaga ett bygglovsbeslut, beslut om förhandsbesked eller startbesked ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Läs mer om överklagandeprocess.

Ärendefördelning

Ärenden fördelas till handläggare en gång per vecka (varje tisdag). Innan en handläggare är utsedd är du välkommen att kontakta Medborgarservice,
tel 026-24 00 00, med eventuella frågor.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.