Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ritningar och ansökan i byggärenden

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra.

I normalfallet behöver du skicka in ansökan/anmälan, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På vår sida Behöver jag bygglov? hittar du guider till de vanligaste projekten.

Ritningar

Vad är en situationsplan? Vad ska en planritning visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd? Här ska vi hjälpa dig på vägen i ditt projekt genom att svara på dessa frågor.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån och kan baseras på ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta beroende på omfattningen av byggprojektet.

På situationsplanen ska alla förändringar vara utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

Ritningen ska visa:

 • Nya och befintliga byggnader och anläggningar som mur och plank
 • Markering av byggnader som ska rivas
 • Mått på byggnader och markhöjder
 • Mått till fastighetsgräns från byggnaden

Om en åtgärd sker inuti en byggnad kan det räcka med att bara markera var eller i vilken byggnad på fastigheten ändringen sker.

Som underlag till din situationsplan kan du beställa Kartutdrag eller nybyggnadskarta via Kart- och lantmäterienheten

Planritning

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning.

På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. varje våning separat, till exempel entréplan. övre plan och källarplan.

Planritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån, en byggnad har vanligtvis fyra fasader.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak, rumshöjd och skorsten

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder ska anges.

Sektionsritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad, ex konstruktionen i övergången mellan tak och vägg, eller när en vägg byggs ovanpå grunden.

Konstruktions­ritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktions­ritning kan visa är:

 • Grund­konstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

Takstolsritning

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning av bärförmåga.

Takstolsritningen ska visa att takens hållfastighet har beräknats enligt gällande konstruktionsregler samt efter relevant snözon. Takstolsritningar bör gå att få av sin takstolsleverantör.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplaner för olika projekt hittar du på sidan Kontrollplan.

Anmälan om kontrollansvarig

Behöver du en kontrollansvarig för ditt projekt? Då ska du lämna in anmälan om kontrollansvarig i samband med din ansökan.

Läs mer på sidan om kontrollansvarig.

Grannemedgivande

I vissa fall behövs grannens medgivande exempelvis bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter. Medgivandet ska lämnas i samband med ansökan/anmälan.

Teknisk beskrivning

Dokumenten ska redovisa byggnadens tekniska uppbyggnad. Olika åtgärder har olika behov av vilka uppgifter som ska redovisas. Teknisk beskrivning ska redovisa bärförmåga som grundkonstruktion, material i bärande väggar, typ av bjälklag och takkonstruktion, värmesystem typ av ventilation, brandsäkerhet osv.

Det kan vara bra att fylla i teknisk beskrivningen tillsammans med sin snickare eller hen som ska bygga åt dig.

Bygglovsbroschyr för olika projekt

I broschyrer nedan hittar du information om bygglovsprocessen för olika projektet med exempel på ritningar.

Vad innebär fackmanna­mässiga ritningar?

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

Alla ritningar ska innehålla:

 • information om vad de föreställer
 • fastighetsbeteckning
 • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
 • upprättat och eventuellt reviderat datum

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp a en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Varför är kraven så höga?

Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå dem
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

E-tjänster

Via våra e-tjänster kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov och även anmäla åtgärder som inte är bygglovspliktiga som till exempel att bygga ett Attefallshus.

Du behöver ha alla handlingarna digitalt och e-legitimation redo.

Handlingarna ska vara i PDF-format och varje handling ska sparas i en separat fil och vara vänd åt rätt håll (ritningarna ska vara som ett liggande dokument). Ritningar som inte redan är digitala måste du skanna in. Fotografera inte dina handlingar, eftersom perspektiven förvrids då.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Tips och råd

 • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skicka in dem.
 • Ritningar ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i A4 eller A3-format.
 • Du som skickar ansökan digitalt, spara inte alla ritningar i en och samma fil, eftersom det tar längre tid för oss att handlägga ärendet då. En handling=en fil.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.