Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avfall och återvinning 

Ditt avfall är ofta en resurs för någon annan och därför är det bästa om det tas tillvara. Kläder, husgeråd, möbler och annat kan komma till nytta i stället för att bli sopor. Kan det inte återanvändas så kan material eller energi utvinnas.

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bl.a. information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, öppettider och kontaktinformation till dem. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Här finns specifik information till verksamheter: Avfall från företag och verksamheter

Återvinningscentraler och miljöstationer

Återvinningscentraler finns på flera orter och det finns även bemannade miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall på alla återvinningscentraler.
Öppettider och adresser till återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

Information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, ändrade hämtningsdagar, kontaktuppgifter m.m. finns på www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Insamling av förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är ansvariga för de återvinningsstationer för förpackningar som finns i kommunen.
Sök och visa återvinningsstationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas kan du ringa till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11.
Förpacknings och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdsavfall

Att slänga trädgårdsavfall, till exempel löv, gräsklipp, vissnade blommor eller sly utanför den egna fastigheten är förbjudet. Rätt sätt att ta hand om trädgårdsavfall är att:

 • Skaffa en egen trädgårdskompost och lägg allt trädgårdsavfall där. All behandling och spridning av trädgårdskomposten måste ske på den egna fastigheten. Fördelen är att om ni sköter trädgårdskomposten bra så får ni näringsrik kompostjord som är mycket lämplig för rabatter och trädgårdsland.

eller

 • Åk till en återvinningscentral med trädgårdsavfallet. Gästrike återvinnare ser sedan till att små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Det finns även möjlighet att skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall via Gästrike återvinnare och få ett kärl som töms regelbundet.

Varför är det fel att dumpa trädgårdsavfall i naturen?

 • En orsak är att högarna med trädgårdsavfall har en tendens att locka till att det dumpas annat avfall på platsen som kan vara skadligt för människor, djur och miljö.
 • Naturen där trädgårdsavfall dumpas förändras. Den naturliga växtligheten försvinner och både miljön och närmiljön blir fulare eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. I regel växer högarna med trädgårdsavfall och blir med tiden större eftersom tillförseln av nytt material går fortare än själva nedbrytningen.
 • Stora mängder trädgårdsavfall påverkar människors möjlighet att vistas i området.
 • Det finns risk för okontrollerad spridning av invasiva arter och ogräs.
 • Att ta hand om högarna kostar mycket för kommunerna, pengar som kan användas till annat.

Mer information om trädgårdsavfall, trädgårdskompost och öppettider på återvinningscentraler får ni av Gästrike Återvinnare på www.gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

Har du frågor till kommunen? Kontakta Medborgarservice medborgarservice@sandviken.se på eller på telefon 026-24 00 00.

Loppis och secondhand

Det du inte längre behöver kan du sälja själv på loppis eller genom annonsering. Är du inte intresserad av det så finns många organisationer, skolklasser och föreningar som anordnar loppis och får nytta av pengarna. På Gästrike Återvinnares webbplats får du tips på second handbutiker i regionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Farligt avfall

Till farligt avfall hör till exempel kemikalier elavfall och batterier. Sånt som även i små mängder ger många negativa effekter. Allt farligt avfall kan lämnas till din närmaste återvinningscentral. Läs mer information om farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Överblivna mediciner är också farliga i sopor och i avlopp och ska lämnas in på apotek.

Renhållningsordning, avfallsföreskrifter och avfallsplan

På Gästrike Återvinnares webbplats finns aktuell renhållningsordning och avfallsplan.
Avfallsplan - Om Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Som fastighetsägare till permanentbostad i en- eller tvåbostadshus eller fritidsbostad har du möjlighet att ansöka hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om att befrias från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall. För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa oavsett positivt beslut eller avslag. Det är i praktiken svårt att uppfylla alla de krav som ställs för att få ansökan beviljad. Följande punkter ska kunna redogöras:

 1. Fastighetsinnehavare ska visa hur allt kärl- och säckavfall som uppkommer på fastigheten kan tas om hand enligt punkt 2 nedan på den fastighet där avfallet uppkommer samt att hanteringen även i övrigt uppfyller kraven i föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
 2. Omhändertagandet av kärl- och säckavfall ska ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
 3. Att lämna sitt kärl- och säckavfall på en annan fastighet med abonnemang räknas inte som eget omhändertagande. Du kan t.ex. inte ta hem avfall från ditt fritidsboende till ditt permanentboende för omhändertagande.
 4. Allt matavfall ska komposteras i godkänd och anmäld kompost enligt ovan nämnda föreskrifter. Det innebär bl.a. skadedjurssäker behållare och att inga olägenheter uppstår för människa och miljön.
 5. Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall m.m. ska lämnas i det kommunala insamlingssystemet (återvinningscentraler) eller till producenternas insamlingssystem (återvinningsstationer).
 6. Hushållsavfall får inte brännas med undantag av vad som anges i ovan nämnda föreskrifter.

Vad är kärl- och säckavfall

Sådant avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avsedd avfallsbehållare på fastigheten. Kärl- och säckavfall är sådant som återstår sedan grovavfall, farligt avfall, batterier, elektronikavfall, förpackningar och tidningspapper sorterats ut. Kärl- och säckavfall delas in i matavfall och restavfall. Matavfall är till exempel frukt, grönsaker, bröd, kaffesump, kött- och fiskben med mera. Restavfall är till exempel städsopor, blöjor, diskborste, kladdiga förpackningar, tandborstar, plåster, använd kattsand med mera.

Giltighet

Den som befrias från hämtning av kärl- och säckavfall befrias från hämtningsavgift men inte från grundavgift. Det betyder att du fortfarande betalar en avgift till Gästrike återvinnare. Ett beslut om befrielse från skyldighet att lämna avfall är personligt, och gäller under förutsättning att de förhållanden som angavs i ansökan inte ändras. Om de skäl som föranlett befrielsen inte längre föreligger eller om fastigheten byter ägare ska fastighetsinnehavaren omedelbart meddela detta och medgivande till befrielse upphör. Ett beslut om befrielse från skyldighet att lämna avfall medges i högst 10 år.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.