Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Som fastighetsägare till permanentbostad i en- eller tvåbostadshus eller fritidsbostad har du möjlighet att ansöka hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om att befrias från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall.

Som fastighetsägare till permanentbostad i en- eller tvåbostadshus eller fritidsbostad har du möjlighet att ansöka hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om att befrias från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall. För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa oavsett positivt beslut eller avslag. Det är i praktiken svårt att uppfylla alla de krav som ställs för att få ansökan beviljad. Följande punkter ska kunna redogöras:

  1. Fastighetsinnehavare ska visa hur allt kärl- och säckavfall som uppkommer på fastigheten kan tas om hand enligt punkt 2 nedan på den fastighet där avfallet uppkommer samt att hanteringen även i övrigt uppfyller kraven i föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
  2. Omhändertagandet av kärl- och säckavfall ska ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
  3. Att lämna sitt kärl- och säckavfall på en annan fastighet med abonnemang räknas inte som eget omhändertagande. Du kan t.ex. inte ta hem avfall från ditt fritidsboende till ditt permanentboende för omhändertagande.
  4. Allt matavfall ska komposteras i godkänd och anmäld kompost enligt ovan nämnda föreskrifter. Det innebär bl.a. skadedjurssäker behållare och att inga olägenheter uppstår för människa och miljön.
  5. Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall m.m. ska lämnas i det kommunala insamlingssystemet (återvinningscentraler) eller till producenternas insamlingssystem (återvinningsstationer).
  6. Hushållsavfall får inte brännas med undantag av vad som anges i ovan nämnda föreskrifter.

Vad är kärl- och säckavfall

Sådant avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avsedd avfallsbehållare på fastigheten. Kärl- och säckavfall är sådant som återstår sedan grovavfall, farligt avfall, batterier, elektronikavfall, förpackningar och tidningspapper sorterats ut. Kärl- och säckavfall delas in i matavfall och restavfall. Matavfall är till exempel frukt, grönsaker, bröd, kaffesump, kött- och fiskben med mera. Restavfall är till exempel städsopor, blöjor, diskborste, kladdiga förpackningar, tandborstar, plåster, använd kattsand med mera.

Giltighet

Den som befrias från hämtning av kärl- och säckavfall befrias från hämtningsavgift men inte från grundavgift. Det betyder att du fortfarande betalar en avgift till Gästrike återvinnare. Ett beslut om befrielse från skyldighet att lämna avfall är personligt, och gäller under förutsättning att de förhållanden som angavs i ansökan inte ändras. Om de skäl som föranlett befrielsen inte längre föreligger eller om fastigheten byter ägare ska fastighetsinnehavaren omedelbart meddela detta och medgivande till befrielse upphör. Ett beslut om befrielse från skyldighet att lämna avfall medges i högst 10 år.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.