Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad ditt ärende kostar beror på i vilken av våra tre kommuner du söker bygglov i och vilken typ av projekt du söker lov eller gör en anmälan för.

Avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för varje typ av bygglovsärende. Det som skiljer avgifterna åt är vilka förutsättningar som finns på platsen du söker lov och hur komplexa ärenden är, om det krävs t. ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök, om grannar ska höras osv. Det är alltid byggnadsnämnden/kommunen som avgör vilka handlingar och moment som ska ingå i varje ärende. Är du tveksam på vilken avgift som gäller i ditt ärende, kontakta oss via Medborgarservice 026-24 00 00

Taxorna innefattar också andra tjänster inom Plan- och bygglagen, PBL, som planavgift, nybyggnadskarta och utstakning.

Sandvikens gällande taxa från och med 1 januari 2024.

Ockelbo gällande taxa från och med 1 januari 2024.

Hofors gällande taxa från och med 1 januari 2024.

Timdebitering

Vissa ärenden debiteras enligt ”Timtaxan”. Det är oftast sådana typer av ärenden som är lite ovanliga och som handläggs väldigt sällan. I de fallen kommer avgiften att beräknas fram genom att den handläggningskostnaden per timme (timtaxan) multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgiften tas ut för varje påbörjat halvtimme nedlagd tid.

  • För Sandviken är timtaxan 1 250 kronor.
  • För Hofors är timtaxan 1 250 kronor.
  • För Ockelbo är timtaxan 1 000 kronor.

Vad betyder orden i taxan?

Planenligt – det finns en detaljplan för området din fastighet ligger i med tydliga regler om vad man får göra, och din ansökan är helt enligt dessa regler.

Planstridigt – det finns en detaljplan, men din ansökan strider mot någon av dessa regler men ändå inom ramen för vad byggnadsnämnden kan godkänna, men det kräver att grannar hörs.

Utanför planlagt område – Det finns inga tydliga planer för området och inför varje byggnation måste området grundligt utredas för att fastställa om det är lämpligt att bygga där och grannar måste alltid höras.

Med tekniskt samråd – Vid större byggnationer/ombyggnationer ex villabygge eller där man ex. gör ingrepp i befintliga bärande konstruktioner, så har vi möten med den som ska bygga och en oberoende kontrollansvarig där man går igenom kritiska byggmoment för att säkerställa att det blir en säker byggnation.

Reducering under vintersäsongen

Taxan för Hofors, Sandviken och Ockelbo reduceras med 20 % för alla byggärende under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärende som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden första november till och med den sista februari. Komplettförklarats innebär att byggnadsnämnden har fått in de handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut.

Överklagande av avgifter

Avgifterna för ett lov eller anmälningsärende ska framgå i beslutet. Den som vill överklaga beslutet/avgiften ska lämna in handlingarna till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.

Beslut om avgift kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.