Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon GXH 698
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer GXH 698 som stått uppställd under en längre period vid Smutlronbacken i Sandviken har flyttats till AAA bilmontering i Skutskär Myrhagsgatan 10, med stöd av lagen (1982:129)2 § 2st om flyttning av fordon i vissa fall.

 2. Flytt av fordon RAN 527
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RAN 527 som stått uppställd under en längre period vid Smutlronbacken i Sandviken har flyttats till AAA bilmontering i Skutskär Myrhagsgatan 10, med stöd av lagen (1982:129)2 § 2st om flyttning av fordon i vissa fall.

 3. Detaljplan för Förmannen 6 - Underrättelse om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för ändamålet kontor på fastigheten Förmannen 6. Detaljplanen avser även att bibehålla ändamålet bostäder på fastigheten för att skapa flexibilitet. Bestämmelser om begränsningar i bebyggelsens omfattning sätts för framtida nybyggnad eller vid behov av om- och tillbyggnad.

  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms/bedöms inte stämma överens med intentionerna Sandvikens kommuns översiktsplan.

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats, www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats. > Förmannen 6. Beslutet finns på anslagstavlan.

  Om ni senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter, som inte har tillgodosetts, får ni överklaga beslutet att anta detaljplan eller områdesbestämmelser.

  Överklagan skall ställas till mark- och miljödomstolen, men den skall skickas till:

  Sandvikens Kommun
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
  811 80 Sandviken

  Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  Samhällsbyggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

  Om ett planförslag efter granskning ändrats till nackdel för er får ni överklaga beslutet även om ni inte tidigare framfört synpunkter. Likaså får ett beslut överklagas på formella grunder.

  Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

  Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

  Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

  Om något är oklart kan ni vända er till plan- och byggenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Tel medborgarservice 026-24 00 00.

 4. Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 68-78
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 2021-08-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2021-08-24 §§ 69-76
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-08-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2021-08-24 §§ 126-130, 133-143
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 2021-08-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kallelse till kommunfullmäktige 2021-09-20
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenKarin Rhodin
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 20 september 2021 kl 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Under rådande omständigheter med smittorisk ser vi gärna att du som åhörare inte deltar på plats utan ser sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se. Sammanträdet finns även tillgängligt att se i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz. Sammanträdet kommer att genomföras digitalt med samtliga ledamöter på distans. Ordförande deltar från kommunfullmäktigesalen i Sandvikens stadshus.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige från detta sammanträde.


  Ärenden på dagordningen

  Kommunfullmäktige behandlar bland annat kretsloppsplan 2021-2025 för Sandvikens kommun, Sandvikens kommuns cykelplan och slutrapportering gällande naturvårdsprogram 2017-2020. Kommunfullmäktige kommer även att besvara medborgarförslag om porrfilter, kvarteret Tapetseraren och vinterbad.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Karin Rhodin, kommunsekreterare, 026-24 08 49,

  karin.rhodin@sandviken.se

 9. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2021-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer§§ 294-334
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll