Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Retroaktiv avgiftskontroll

Nu är den retroaktiva avgiftskontrollen avseende förskole- och fritidshemsavgift genomförd och fakturorna börjar nu att distribueras till berörda hushåll. 

De inkomstuppgifter hushållet lämnar in till kommunen ligger till grund för vilken avgiften blir för barnomsorgen. Den redovisade inkomsten jämförs med den från skatteverket hämtade inkomsten. Visar det sig att hushållet har uppgett för låg inkomst så blir hushållet återbetalningsskyldig. Kontrollen som görs mot skatteverkets inkomstuppgifter sker med två års eftersläpning. Kontrollen görs för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet

Varför görs den här kontrollen?

Hushållet har ansvar att lämna rätt inkomst och familjeförhållanden till kunskapsförvaltningen. Det behövs för att avgiften för platsen i förskola eller fritidshem ska bli rätt för hushållet. Avgiften för plats i förskola eller fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Kunskapsförvaltningen vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Hur går kontrollen till?

Kunskapsförvaltningen hämtar årsinkomsten som deklarerades för två år sedan och jämför med den inkomstuppgift som lämnats in. Årsinkomsten delas med tolv för att få fram månadsinkomsten. Är den redovisade inkomsten lägre än den faktiska räknas avgiften om och mellanskillnaden betalas retroaktivt.

Varför kontrolleras inkomsterna två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets uppgifter finns inte tillgängliga tidigare

Uppdateras inte hushållets inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Hushållet har ansvar för att lämna rätt inkomst och familjeförhållanden till kunskapsförvaltningen så att avgiften för hushållet blir rätt.

Var har beslutet om retroaktiv avgiftskontroll fattats?

Kunskapsnämnden tog beslutet den 23 januari 2018.

När skickas fakturorna ut?

Fakturorna kommer att skickas ut i april 2024.

Varför måste hushållet betala tillbaka pengar?

Det vanligaste är att hushållet inte har lämnat en aktuell inkomstuppgift till kunskapsförvaltningen. En annan vanlig orsak är att inte all skattepliktig inkomst har räknats med. Aktuella familjeförhållanden stämmer inte med lämnade uppgifter.

När ska fakturan vara betald?

Fakturans förfallodatum är 31 maj 2024.

Om fakturan inte kan betalas i tid?

Om du inte kan betala din faktura i tid kan du ansöka om anstånd eller avbetalning. Mer information om hur du gör din ansökan finns på Fakturor från Sandvikens kommun

Hushållet har ändrade familjeförhållanden, vem ska betala fakturan?

Juridiskt är det vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkningen av avgiften för förskola eller fritidshem?

 • Lön och andra ersättningar av tjänst
 • Sjukersättning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Föräldrapenning/ersättning från försäkringskassan
 • Inkomst av kapital och rörelse
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension
 • Anställningsstöd/ aktivitetsstöd

Vad räknas inte som inkomst?

 • Ekonomiskt bistånd
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Studiemedel
 • Etableringsbidrag

Fakturan stämmer inte, hur bestrids den?

En skriftlig redovisning som styrker uppgifterna ska vara kunskapsförvaltningen tillhanda senast den 10 maj 2024. Det är viktigt att redovisningen innehåller tydliga underlag. När kunskapsförvaltningen utrett ärendet skickas ett skriftligt beslut.

Omräkning på grund av oregelbunden inkomst

Om hushållet hade oregelbunden inkomst under 2022 kan en justering i efterhand vara möjlig. En omräkning kan göras om hushållets alla bruttoinkomster per månad skriftigt redovisas till kunskapsförvaltningen senast den 10 maj 2024. När omräkningen är genomförd skickas ett skriftligt beslut till hushållet.

Kontaktuppgifter

E-postadress: avgiftskontroll@edu.sandviken.se