Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och mätning

Kart- och lantmäterienheten är en del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor, geografisk information och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Karttjänster

Kart- och lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få följande karttjänster utförda.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

 

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns via knappen som ser ut som en bok med ett frågetecken.

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.

Kartinformation/ kartutdrag

Kartinformation/kartutdrag som krävs vid bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme beställs via självservice. Du kan också kontakta  Medborgarservice.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastigheten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du skapa den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Leveranstid för nybyggnadskarta är ca 1 månad.

 

Mätningstjänster

Kart- och lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få följande mätningstjänster utförda.

Drönarflygningar

I takt med att Sandviken växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

  • Flygbilder/video
  • Ortofoto
  • Höjdmodeller
  • Massberäkning
  • Kompletterande underlag för projektering

För mer information

vgs.kartomat@sandviken.se

Här utför vi drönarflygningar nu

Klicka på objekten för mer information.
Obs! Om ingen information(områden) syns i kartan beror det på att inga flygningar pågår

Gränsutvisning

Vad är en gränsutvisning?

Vid en gränsutvisning söker vi reda på gränsens sträckning med hjälp av kartor, gränsmarkeringar med mera. En gränsutvisning är dock inte rättsligt bindande eftersom det inte följer samma formella regler för hanteringen av ärendet och kontakter med sakägare som vid en fastighetsbestämning. Den gräns som klarläggs har givetvis samma rättsverkan efter gränsutvisningen som den hade innan. Gränsutvisning kan bestå av uppstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar, lokalisering av överväxta och delvis raserade gränsmarkeringar samt måttuppgifter och inmätning från befintliga kartor. Några nya gränsmarkeringar utförs inte vid gränsutvisning.

Om du är osäker på var gränsen går till din fastighet kan en gränsutvisning utföras.

Vi levererar koordinater till gränsutvisning

För att förenkla för de som behöver gränsutvisning levererar vi koordinater till gränsmarkeringarna. Betalning för detta sker enligt gällande taxa (se längre ner på denna sida).

.

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Det innebär att vi sätter ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras enligt bygglovet.  vid beställning finns möjligheten att välja mellan grov- och finutstakning.

Grovutstakning innebär att vi markerar ut byggnadens hörn med stakkäppar eller sprayfärg på marken med en noggrannhet på ca 10 cm. Grovutstakning görs ofta innan markarbetet påbörjats och underlättar för byggprocessen. Vid finutstakning markerar vi byggnadens hörn med spik i profiler med millimeternoggrannhet. Profilerna behöver finnas på plats när vi ska göra finutstakningen. Tänk på att profilerna måste utformas av kraftigt material för att inte positionen ska ändra på sig när spikarna spikas ner (Beställaren måste se till så att profilerna finns på plats innan utstakning sker, byggaren brukar kunna sätta upp profiler).

Skicka gärna in beställning senast tre arbetsdagar innan önskat utförandedatum.

 

Utstakning kan även utföras av kommunen godkänd utsättare. Här kan du ansöka om att bli godkänd.

 

Lägeskontroll

I ditt bygglov kan det finnas krav på lägeskontroll. När gjutformen är på plats och innan gjutning sker ska lägeskontrollen utföras för att se att byggnaden är placerad i enlighet med bygglovet. Om byggnadens placering inte stämmer överens med bygglovet måste byggherren kontakta bygglovsavdelningen.

För mer information

vgs.kartomat@sandviken.se

Övriga mätningstjänster

Vi utför idag mätningstjänster på beställning, exempel på detta kan vara:

  • Höjdmodeller
  • Volymberäkning
  • Detaljmätning
  • Ortofoton
  • Flygfoton/video

 

Gränsutmärkning

Om ett eller flera gränsrör är borta så krävs en lantmäteriförrättning för att återutsätta gränsrören. I Hofors och Ockelbo kommun görs det av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Sandvikens kommun görs det av Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.