Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Mätningstjänster

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Här beskriver vi de mätningstjänster du kan beställa av oss.

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Det innebär att vi sätter ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras enligt bygglovet. Vid beställning finns möjligheten att välja mellan grov- och finutstakning.

Grovutstakning innebär att vi markerar ut byggnadens hörn med stakkäppar eller sprayfärg på marken med en noggrannhet på cirka 10 centimeter. Grovutstakning görs ofta innan markarbetet påbörjats och underlättar för byggprocessen.

Vid finutstakning markerar vi byggnadens hörn med spik i profiler med millimeternoggrannhet. Profilerna behöver finnas på plats när vi ska göra finutstakningen. Tänk på att profilerna måste utformas av kraftigt material för att inte positionen ska ändra på sig när spikarna slås ner. Beställaren måste se till så att profilerna finns på plats innan utstakning sker, byggaren brukar kunna sätta upp profiler.

Skicka in beställning senast tre arbetsdagar innan önskat utförandedatum.

Betalning för detta sker enligt gällande taxa, tabell C4 för mer information


Utstakning kan även utföras av en kommunen godkänd utsättare. Här kan du ansöka om att bli godkänd.

Betalning för detta sker enligt gällande taxa, tabell C4.11 för mer informationVad behövs för finutstakning?

Ska du bygga nytt och förbereda för finutstakning? Följ vår enkla guide till hur du gör.

Exempelskiss finutstakning
 • Där snörena möter varandra är det tänkta hushörnets placering.
 • Profilerna ska vara stadigt konstruerade och tillräckligt stora. Du eller byggare uppför dessa på byggplats. Vi markerar snörets placering med hjälp av spikar, där du sedan spänner snöret enligt bilden.
 • Inför utsättning förbereds husets placering i ett CAD-program med exakta mått för att placeringen ska bli korrekt enligt bygglovet.

I vår region används koordinatsystem SWEREF99 16 30 & RH2000 för placering i plan och höjd.

Vill du ha vår guide som digital fil för hur du förbereder inför en finutstakning? Kontakta oss så skickar vi den till dig!

 

Lägeskontroll

I ditt bygglov kan det finnas krav på lägeskontroll. När gjutformen är på plats och innan gjutning sker ska lägeskontrollen utföras för att se att byggnaden är placerad i enlighet med bygglovet. Om byggnadens placering inte stämmer överens med bygglovet måste byggherren kontakta bygglovsavdelningen.

Använd e-tjänsten nedan för att beställa lägeskontroll.

Betalning för detta sker enligt gällande taxa för mer information


Gränsutvisning

Vad är en gränsutvisning?

Vid en gränsutvisning söker vi reda på gränsens sträckning med hjälp av kartor, gränsmarkeringar med mera. En gränsutvisning är dock inte rättsligt bindande eftersom det inte följer samma formella regler för hanteringen av ärendet och kontakter med sakägare som vid en fastighetsbestämning. Den gräns som klarläggs har givetvis samma rättsverkan efter gränsutvisningen som den hade innan. Gränsutvisning kan bestå av uppstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar, lokalisering av överväxta och delvis raserade gränsmarkeringar samt måttuppgifter och inmätning från befintliga kartor. Några nya gränsmarkeringar utförs inte vid gränsutvisning.

Om du är osäker på var gränsen går till din fastighet kan en gränsutvisning utföras.

Gränsutmärkning

Om ett eller flera gränsrör är borta så krävs istället en lantmäteriförrättning för att återutsätta gränsrören. I Hofors och Ockelbo kommun görs det av Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Sandvikens kommun görs det av Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Vi levererar koordinater till gränsutvisning

För att förenkla för de som behöver gränsutvisning levererar vi koordinater till gränsmarkeringarna. Betalning för detta sker enligt gällande taxa


Drönartjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

 • Flygbilder/video
 • Ortofoto
 • Höjdmodeller
 • Massberäkning
 • Underlag för projektering och dokumentation

För mer information

vgs.kartomat@sandviken.se

Övriga mätningstjänster

Vi utför idag mätningstjänster på beställning, exempel på detta kan vara:

 • Höjdmodeller
 • Volymberäkning
 • Detaljmätning
 • Ortofoton
 • Flygfoton/video

Betalning för detta sker enligt gällande taxa, tabell C7 för mer information


Vad kostar kart- och mätningstjänster?

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.