Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Livsmedelsverksamhet

Om du tänker starta ett livsmedelsföretag eller tar över en befintlig livsmedelslokal i Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt. Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering, kontakta en livsmedelsinspektör via Medborgarservice på 026-24 00 00. Om du startar eller tar över en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla riskerar du att få en sanktionsavgift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registreringen måste ha kommit in minst två veckor innan verksamheten påbörjas. För att uppfylla lagstiftningens krav måste bland annat lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker.

När din verksamhet registrerats får du ett skriftligt beslut från oss.

Registrering av livsmedelsanläggning

Du ska skicka in en registrering av livsmedelsanläggning om du:

 • startar ny livsmedelsverksamhet,
 • tar över en livsmedelsverksamhet från ett annat företag,
 • flyttar din livsmedelsverksamhet till en ny plats, eller
 • byter bolagsform för din livsmedelsverksamhet.

Registrera din livsmedelsverksamhet i e-tjänst nedan.

Ändring av befintlig verksamhet

Om du gör större förändringar i din verksamhet kan du anmäla det i e-tjänsten. Du kan även anmäla om din verksamhet byter till exempel namn, kontaktpersoner eller fakturaadress.

Avsluta befintlig verksamhet

Om du har avslutat din livsmedelsverksamhet eller överlåtit verksamheten till annat företag kan du anmäla detta i e-tjänsten.

Vad händer när du registrerat din livsmedelsanläggning?

Vi skickar ett beslut till dig om att din anläggning är registrerad och en avgift för handläggningen. Denna motsvarar en timmes arbete enligt vår fastställda taxa, timavgiften är 1150 kr. Tillsammans med beslutet följer ett delgivningskvitto som du ska skicka tillbaka till oss så snart som möjligt.

Verksamheten kan startas när du har fått beslutet eller när det gått två veckor från den dag då din anmälan om registrering kom in till oss. Om du efter två veckor inte fått något beslut är det viktigt att du kontaktar oss för att kontrollera att vi tagit emot din anmälan.

Vad händer om du inte registrerar din livsmedelsanläggning?

Om du startat eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter. Beloppet på sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 kronor till 75 000 kronor beroende på omsättning.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter från verksamhetsutövaren. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Avgift för registrering

När vi handlägger din anmälan om registrering för livsmedelsverksamhet så tar vi ut en avgift som motsvarar en timavgift enligt vår fastställda taxa. Avgiften är 1150 kronor.

Livsmedelskontroller debiteras i efterhand

Från år 2022 debiteras livsmedelskontroller efter varje genomförd kontroll och beräknas utifrån nedlagd tid i ärendet. Timavgiften är 1270 kronor. En planerad kontroll kostar oftast mellan 3810 kronor-6350 kronor, men i vissa fall kan avgiften bli högre än så.

Vad innebär det här för dig som livsmedelsföretagare?

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök. I stället för som tidigare; i förskott i början av varje kalenderår.

Med efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. På det sättet minimeras därför risken för att det ska uppstå så kallade kontrollskulder.

Så ofta ska kontrollerna utföras

Hur ofta vi gör kontroll hos din livsmedelsanläggning beror på hur mycket kontrolltid din anläggning har tilldelats i riskklassningsbeslutet, som du har fått av oss. En planerad kontroll beräknas ta mellan 3–4 timmar, men kan även vara kortare eller längre beroende på vad som kontrolleras och noteras under kontrollen.

I kontrolltiden ingår utöver själva kontrollbesöket även förberedelse inför kontroll, bedömningar, eventuell begäran om komplettering samt granskning av inkomna kompletteringar, efterarbete i form av till exempel upprättande av kontrollrapport, beslut samt tillhörande administrativt arbete.

Ny riskklassning av din livsmedelsverksamhet från 2024

Från och med 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa de nya regler från den 1 januari 2024.

Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

 • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.
 • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Förberedelser

Vi samlar in uppgifter i samband med kontroll eller tar kontakt via telefon. Du kan förbereda dig genom att ta fram information enligt punkterna nedan.

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.
 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Kostar det något?

I dagsläget kostar det inget att lämna nya uppgifter för riskklassning.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats..

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Extra kontrollavgift vid många, återkommande eller allvarliga avvikelser

Ditt företag kan behöva betala för uppföljande kontroll. Uppföljande kontroll innebär kontroll utöver den planerade årliga kontrollen. Sådan kontroll kan till exempel bli aktuell vid befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller om brister hos din verksamhet noterats som medför att mer kontroll utförs än det vi planerat för. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med den aktuella timtaxan som är 1150 kronor. Vid uppföljande kontroll tar vi även ut en inställelseavgift på 360 kr för resa till er anläggning.

Fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet kan det krävas en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Sandvikens kommun och Gästrike vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Ockelbo eller Hofors kommun.

Du kan behöva kontakta fler myndigheter

www.verksamt.se Länk till annan webbplats. finns mer info om att starta verksamhet. Det finns bland annat en e-tjänst som heter Checklista för att starta restaurang, café, food truck eller annan matservering Länk till annan webbplats.. Där får du hjälp att skapa en checklista över vilka andra myndigheter du behöver kontakta.

Det finns också råd och stöd i alla kommuner för att starta företag.

Hofors kommun: Entré Hofors, info@entrehofors.se, 0290‑77 18  05

Ockelbo kommun: Näringslivsenheten naringsliv@ockelbo.se 0297-554 01, 070-414 14 43

Sandvikens kommun: Näringslivskontoret naringslivskontoret@sandviken.se 026-24 00 00

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice
026-24 00 00 eller e-post vgs.livsmedel@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.