Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Livsmedelsverksamhet

För dig som tänker starta ett livsmedelsföretag i eller tar över en befintlig livsmedelslokal i Hofors, Ockelbos eller Sandvikens kommun krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt. Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering, kontakta en livsmedelsinspektör via Medborgarservice på 026-24 00 00. Om du startar eller tar över en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla riskerar du att få en sanktionsavgift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registreringen måste ha kommit in minst två veckor innan verksamheten påbörjas. För att uppfylla lagstiftningens krav måste bland annat lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker.

När din verksamhet registrerats får du ett skriftligt beslut från oss.

Vad händer när du registrerat din livsmedelsanläggning?

Vi skickar ett beslut till dig om att din anläggning är registrerad och en avgift för handläggningen. Denna motsvarar en timmes arbete enligt vår fastställda taxa, timavgiften är 1080 kr. Tillsammans med beslutet följer ett delgivningskvitto som du ska skicka tillbaka till oss så snart som möjligt.

Verksamheten kan startas när du har fått beslutet eller när det gått två veckor från den dag då din anmälan om registrering kom in till oss. Om du efter två veckor inte fått något beslut är det viktigt att du kontaktar oss för att kontrollera att vi tagit emot din anmälan.

Vad händer om du inte registrerar din livsmedelsanläggning?

Om du startar eller tar över en verksamhet som kräver registrering utan att ha registrerat den riskerar du att få en sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 kronor till 75 000 kronor beroende på omsättning.

Du kan behöva kontakta fler myndigheter

www.verksamt.se Länk till annan webbplats. finns mer info om att starta verksamhet. Det finns bland annat en e-tjänst som heter Checklista för att starta restaurang, café, food truck eller annan matservering Länk till annan webbplats.. Där får du hjälp att skapa en checklista över vilka andra myndigheter du behöver kontakta.

Det finns också råd och stöd i alla kommuner för att starta företag.

Hofors kommun: Entré Hofors, info@entrehofors.se, 0290‑77 18  05

Ockelbo kommun: Näringslivsenheten naringsliv@ockelbo.se 0297-554 01, 070-414 14 43

Sandvikens kommun: Näringslivskontoret naringslivskontoret@sandviken.se 026-24 00 00

Så fungerar livsmedelskontrollen

När livsmedelsanläggningen har registrerats och verksamheten startat kommer det genomföras regelbundna kontroller på din anläggning för att se att livsmedelslagstiftningen efterlev. Det första besöket är ofta förbokat men övriga kontroller sker oftast utan avisering.

Vid kontrollerna granskas till exempel att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och hålls rena. Det kontrolleras även att det finns ändamålsenliga rutiner samt att personalens kunskap om livsmedelshygien är tillräcklig i förhållande till de arbetsuppgifter som de genomför.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till så att lagar, förordningar och föreskrifter följs.I länkarna nedan finns branschriktlinjer som branschen tagit fram, två informationsblad som vi sammanställt samt information på olika språk om säkrare mat. Dessa kan användas som stöd för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen.

Här finns branschriktlinjerna Länk till annan webbplats.

Information om livsmedelslokaler Pdf, 491.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information livsmedelshygien, temperaturer mm Pdf, 510 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på olika språk om säkrare mat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter från verksamhetsutövaren. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Avgift för registrering

När vi handlägger din anmälan om registrering för livsmedelsverksamhet så tar vi ut en avgift som motsvarar en timavgift enligt vår fastställda taxa. Avgiften är 1080 kr.

Från och med 1 januari 2022 debiteras planerade livsmedelskontroller i efterhand

Från och med 1 januari 2022 debiteras livsmedelskontroller efter varje genomförd kontroll.

Från och med 1 januari 2022 förändras regelverket för hur debiteringen av livsmedelskontroller görs. För dig som driver livsmedelsanläggning innebär det att du blir debiterad efter utförd kontroll, i stället för i början av året som det varit tidigare år.

Förändringar i lagstiftningen innebär att senast 1 januari 2024 ska alla landets kommuner ha infört efterhandsdebitering vid livsmedelskontroll. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för livsmedelskontrollen i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I de här tre kommunerna har kommunfullmäktige beslutat att införa efterhandsdebitering redan med start 2022.

Vad innebär det här för dig som livsmedelsföretagare?

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök. I stället för som tidigare; i förskott i början av varje kalenderår.

Med efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. På det sättet minimeras därför risken för att det ska uppstå så kallade kontrollskulder.

Förändring i taxan

Med detta införs också en ny taxa för kommunens avgifter inom lagstiftningen för livsmedel, som också börjar gälla från och med 1 januari 2022. Det här innebär att den tidigare taxan upphör att gälla. I den nya taxan är timavgiften oförändrad, den största skillnaden är att debiteringen görs efter att kontrollen är utförd.

Så ofta ska kontrollerna utföras

Hur ofta vi gör kontroll hos din livsmedelsanläggning beror på hur mycket kontrolltid din anläggning har tilldelats i riskklassningsbeslutet, som du har fått av oss. En planerad kontroll beräknas ta mellan 3–4 timmar, men kan även vara kortare eller längre beroende på vad som kontrolleras och noteras under kontrollen.

I kontrolltiden ingår utöver själva kontrollbesöket även förberedelse inför kontroll, bedömningar, eventuell begäran om komplettering samt granskning av inkomna kompletteringar, efterarbete i form av till exempel upprättande av kontrollrapport, beslut samt tillhörande administrativt arbete.

Utifrån den kontrolltid som ni tilldelats i riskklassningsbeslutet som vi skickat till er kan ni se hur ofta vi planerar att göra kontroll hos er:


Kontrolltid (timmar)Kontrollfrekvens (antal kontroller per år)mer än 16 timmar4–5 kontroller/år13-16 timmar3–4 kontroller/år10–12 timmar2–3 kontroller/år7–8 timmar2 kontroller/år5–6 timmar1–2 kontroller/år3–4 timmar1 kontroll/år2–2,5 timmar1 kontroll vartannat år1–1,75 timmar1 kontroll var tredje år0 hvid klagomål/ändring av verksamhet


Så här räknar vi ut hur ofta du kan förväntas få kontroll:

  • Exempel 1: anläggningar som har sex timmar kontrolltid per år enligt riskklassningsbeslut får två planerade kontroller per år och debitering görs efter varje kontroll.
  • Exempel 2: anläggningar som har tre timmar kontrolltid per år enligt riskklassningsbeslut får en planerad kontroll per år och debitering görs efter utförd kontroll.
  • Exempel 3: anläggningar som har en timme kontrolltid per år enligt riskklassningsbeslut får kontroll var tredje år och debitering görs efter utförd kontroll. Det här innebär att kostnaden för dessa anläggningar uteblir vissa år men blir högre de år som de får kontroll.

Extra kontrollavgift vid många, återkommande eller allvarliga avvikelser

Ditt företag kan behöva betala för uppföljande kontroll. Uppföljande kontroll innebär kontroll utöver den planerade årliga kontrollen. Sådan kontroll kan till exempel bli aktuell vid befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller om brister hos din verksamhet noterats som medför att mer kontroll utförs än det vi planerat för. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med den aktuella timtaxan som är 1080 kr. Vid uppföljande kontroll tar vi även ut en inställelseavgift på 330 kr för resa till er anläggning.

Ny riskklassningsmodell 2024

Under 2023 kommer vi klassa om din verksamhet enligt en ny riskklassningsmodell. Den nya riskklassningsmodellen fastställer hur många kontroller din verksamhet ska ha. Senast 1 januari 2024 ska alla livsmedelsverksamheter vara riskklassade enligt den nya modellen. Mer information om den nya riskklassningsmodellen finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet kan det krävas en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Sandvikens kommun och Gästrike vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Ockelbo eller Hofors kommun.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice
026-24 00 00 eller e-post vgs.livsmedel@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.