Livsmedelsverksamhet

För dig som tänker starta ett livsmedelsföretag i eller tar över ett befintligt livsmedelsföretag i Hofors, Ockelbos eller Sandvikens kommun krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt. Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering, kontakta en livsmedelsinpektör via Medborgarservice på 026-24 00 00. Om du startar eller tar över en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla riskerar du att få en sanktionsavgift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registreringen måste ha kommit in minst två veckor innan verksamheten påbörjas. För att uppfylla lagstiftningens krav måste bland annat lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker.

När din verksamhet registrerats får du ett skriftligt beslut från oss.

Vad händer när du registrerat dig

Vi skickar ett beslut till dig om att att din anläggning är registrerad och en avgift för handläggningen. Denna motsvarar en timmes arbete enligt vår fastställda taxa, timavgiften är 1080 kr. Tillsammans med beslutet följer ett delgivningskvitto som du ska skicka tillbaka till oss så snart som möjligt.

Verksamheten kan startas när du har fått beslutet eller när det gått två veckor från den dag då din anmälan om registrering kom in till oss. Om du efter två veckor inte fått något beslut är det viktigt att du kontaktar oss för att kontrollera att vi tagit emot din anmälan.

Verksamheter som startar utan att ha anmält verksamheten riskerar att få en sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 kr till 75 000 kr beroende på omsättning.

Du kan behöva kontakta fler myndigheter

www.verksamt.se Länk till annan webbplats. finns en E-tjänst som heter Checklista för att starta restaurang, där kan du se vilka andra myndigheter som du kan behöva kontakta för att få starta en verksamhet. Det är Tillväxtverket som skapat den tjänsten. Varken Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun är ansluten till tjänsten, välj därför Övriga kommuner när du skapar din checklista.

Det finns också råd och stöd i alla kommuner för att starta företag.

Hofors kommun: Entré Hofors, info@entrehofors.se, 0290‑77 18  05

Ockelbo kommun: Näringslivsenheten naringsliv@ockelbo.se 0297-554 01, 070-414 14 43

Sandvikens kommun: Näringslivskontoret naringslivskontoret@sandviken.se 026-24 00 00

Vi kommer ut på kontroll

När livsmedelsanläggningen har registrerats och verksamheten startat kommer det genomföras regelbundna kontroller på din anläggning för att se att livsmedelslagstiftningen efterlev. Det första besöket är ofta förbokat men övriga kontroller sker oftast utan avisering.

Vid kontrollerna granskas t.ex. att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och hålls rena. Det kontrolleras även att det finns ändamålsenliga rutiner samt att personalens kunskap om livsmedelshygien är tillräcklig i förhållande till de arbetsuppgifter som de genomför.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till så att lagar, förordningar och föreskrifter följs.I länkarna nedan finns branschriktlinjer som branchen tagit fram samt två informationsblad som vi sammanställt. Dessa kan användas som stöd för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen.

Här finns branschriktlinjerna Länk till annan webbplats.

Information om livsmedelslokaler Pdf, 491.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 491.9 kB)

Information livsmedelshygien, temperaturer mm Pdf, 510 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 510 kB)


Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter från verksamhetsutövaren. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Avgift för registrering

När vi handlägger din anmälan om registrering för livsmedelsverksamhet så tar vi ut en avgift som motsvarar en timavgift enligt vår fastställda taxa. Avgiften är 1080 kr.

Årlig kontrollavgift

Om du har en nystartad verksamhet faktureras första årets kontrollavgift efter utförda kontroller. Från kalenderår två tas en fast årligavgift ut. Avgiften baseras då på en fast timavgift (1190 kr) och de antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid enligt riskklassningsmodellen. Avgiften för årlig kontroll betalas av det livsmedelsföretag som står som ansvarig för verksamheten den 1 januari det år avgiften avser. Hela årsavgiften debiteras i förskott och fakturan skickas ut i början av det år avgiften avser. .

Om din verksamhet upphör ska du meddela det till oss. När du har meddelat oss upphör din avgiftsskyldighet gällande årlig kontrollavgift för kommande år.

Beräkning av kontrollavgift och riskklassificering

Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften för din verksamhet. Vid beräkning av kontrollavgift och riskklassificering använder vi oss av Livsmedelsverkets modell för riskklassificering Länk till annan webbplats.. Den beräknas med hjälp av tre olika delar:

  • Riskmodul: Vilken typ av verksamhet bedrivs och vilken typ av livsmedel hanteras? Vilken storlek har verksamheten? Finns känsliga konsumentgrupper?
  • Erfarenhetsmodul: Hur väl uppfyller verksamheten livsmedelslagstiftningen?
  • Informationsmodul: Utformar verksamheten märkning i form av etiketter eller menyer?

Riskklassningen avgör hur många timmars kontroll din verksamhet får årligen. Den årliga avgiften tas fram genom att multiplicera antal timmar med den aktuella timtaxan för livsmedelskontroll. Kontrolltiden omfattar, förutom tid för kontrollbesök, även upprätthållande av register, planering av kontrollen samt rapportskrivning m.m

Extra kontrollavgift vid många, återkommande eller allvarliga avvikelser

Ditt företag kan behöva betala för extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll innebär kontroll utöver den planerade årliga kontrollen. Sådan kontroll kan till exempel bli aktuell vid befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller om brister hos din verksamhet noterats som medför att mer kontroll utförs än det vi planerat för. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med den aktuella timtaxan som är 1080 kr. Vid extra offentlig kontroll tar vi även ut en inställelseavgift på 330 kr för resa till er anläggning.

Fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet kan det krävas en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Sandvikens kommun och Gästrike vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Ockelbo eller Hofors kommun.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice
026-24 00 00 eller e-post vgs.livsmedel@sandviken.se