Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Suomeksi/ På finska

Tervetuloa Sandvikenin kunnan suomenkielisille sivuille!

Suomenkielisiltä sivuilta saat tietoa etsityimmistä kunnan palveluista ja toiminnoista. Löydät myös tietoa suomen kielen hallintoalueesta ja sen mukaisista oikeuksista.

Sandvikenin kunnassa on lähes 3 000 suomalaistaustaista henkilöä. Suomalaistaustaiseksi lasketaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven suomalaiset.

Välkommen till Sandvikens kommuns finskspråkiga sidor!

Här finner du information om delar av kommunens service och tjänster på finska. Du hittar också fakta om finskt förvaltningsområde och vilka rättigheter du har som finsktalande i dina kontakter med kommunen. 

I Sandvikens kommun bor det ca 3 000 Sverigefinländare. Här har man räknat med första, andra och tredje generationens Sverigefinländare.

Kontaktinfo/Yhteystiedot:

Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori/Samordnare för finskt förvaltningsområde:

Nina Nurmesniemi

nina.nurmesniemi@sandviken.se

Medborgarservice
Kommunledningskontoret
Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Besöksadress: Stadshuset, Smedsgatan 23, Sandviken

Telefon/puh: 026-24 00 00
E-post/sähköposti: medborgarservice@sandviken.se

Ajankohtaista - Aktuellt

Kirjailijavierailu: Milka Hakkarainen

Missä/Plats: Kulturcentrum/Folkbiblioteket Linkki toiselle sivustolle.

Keskiviikko/Onsdag 5 lokakuuta/oktober 2022

Aika/Tid: 17.30


Ruotsinsuomalainen dekkarikirjailija Milka Hakkarainen kertoo kirjoistaan ”Ei verta rantaa rakkaampaa” ja ”Maa kauhein isien”. Erikoiset rikosaallot vavisuttelevat Skutskärin ja Gävlen ruotsinsuomalaista yhteisöä. Tapahtumat ovat nykyajassa, mutta kytkeytyvät aiempiin vuosikymmeniin. Teemoina identiteetti, kieli, sukupolvien yli kantava koti-ikävä ja kulttuurinen perintö. Romaaneissa on fantastista mustaa huumoria mutta myös paljon tuttua kaikille ruotsinsuomalaisille.

Möt den sverigefinska deckarförfattaren Milka Hakkarainen som berättar om sina böcker ”Ei verta rantaa rakkaampaa” och ”Maa kauhein isien”. En originell brottsvåg skakar den sverigefinska communityn i Skutskär och Gävle. Händelserna utspelar sig i nutid men har många kopplingar till tidigare årtionden. Böckerna behandlar teman som identitet, språk, hemlängtan över generationerna och det kulturella arvet.

Milka Hakkarainen skriver med svart humor och utifrån sverigefinnars erfarenheter. Hon bor i Skutskär och hennes första roman nominerades till det Finska deckarsällskapets "Årets ledtråd".

Tapahtuma on suomenkielellä. Evenemanget är på finska.

Vill du möta fler deckarförfattare? Missa inte författarscen med Ulf Kvensler, aktuell med spänningsromanen Sarek! Onsdag 5 oktober 19.00, Folkbiblioteket.

Milka Hakkarainen.

Milka Hakkarainen.

Suomen kielen hallintoalue / Finskt förvaltningsområde

Suomenkielinen hallintoalue

Vuoden 2013 helmikuusta lähtien kuuluu Sandvikenin kunta suomen kielen hallintoalueeseen.

Tämä merkitsee muun muuassa sitä, että suomenkielisillä kunnanasukkailla on oikeus käyttää suomen kieltä asiodessaan kaupungin kanssa.

Jokainen henkilö saa itse valita haluaako käyttää suomen kieltä. Tämä oikeus määritellään uudessa laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Kunnan ruotsinsuomalaisille tarjotaan tukea mahdollisuudesta suomen kielen käyttämiseen, kulttuuritoimintaan ja sen edistämiseen sekä vaikutusvaltaan asioissa, jotka vaikuttavat heihin. Erityisesti lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja suomen kielen käyttöä edistetään.

Mitä tämä merkitsee sinulle joka käytät/puhut suomea? 

 • Sinulla on oikeus käyttää suomen kieltä sekä suullisissa että kirjallisissa yhteyksissä kunnan kanssa ja me olemme velvollisia antamaan vastaus suomen kielellä.  Sinulla on oikeus saada kirjallinen käännös virallisista päätöksistä. Sama oikeus koskee myös valtion virastoja jotka ovat toiminnassa suomenkielisellä hallintoalueella.
 • Pyytäessäsi täytyy kunnan tarjota esikoulua ja vanhusten hoitoa joko olennaisin osin tai täysin suomen kielellä.
 • Kunta pyrkii saamaan suomenkielistä henkilökuntaa joka auttaa sinua yhteyksissä kunnan kanssa.
 • Laki ei sisällä vaatimusta että kaikki kirjallinen informaatio olisi suomeksi, esimerkiksi kotisivut ja esitteet.
 • Kunta voi päättää sekä ajoista että paikoista suomen kielen palvelun tarjoamiseen.
 • Kunnalla on velvollisuus tiedottaa suomea puhuvia heidän oikeuksistaan.
 • Kunta antaa suomenkielisille vaikutusvaltaa heitä koskevissa asioissa ja niin pitkälle kuin mahdollista konsultoida vähemmistöjen kanssa.

 

Finskt förvaltningsområde

Sedan februari 2013 är Sandvikens kommun en del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finskspråkiga kommunmedborgare har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

Det är upp till varje person att själv avgöra om han/hon vill använda finska. Den rätten fastställs i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sverigefinländare i kommunen ska stöttas när det gäller möjligheter att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska ska främjas särskilt.

Vad betyder det för dig som talar finska?

 • Du har rätt att använda finska vid dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen och vi är skyldiga att ge dig ett muntligt svar på finska. Du har rätt att få en skriftlig översättning av myndighetsbeslut. Samma rätt har du i dina kontakter med statliga myndigheter som är verksamma inom det finska förvaltningsområdet
 • Om du begär det ska kommunen erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska
 • Kommunen ska arbeta för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska för dina kontakter med oss
 • Lagen innebär inte att all skriftlig information på t ex hemsidor och broschyrer ska finnas på finska också
 • Kommunen kan själv bestämma tider och platser för finskspråkig service
 • Kommunen har skyldighet att informera finskspråkiga om deras rättigheter
 • Kommunen ska ge finskspråkiga inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor

Hela lagtexten kan du läsa här: Lag om Nationella minoriteter och minoritetsspråk Linkki toiselle sivustolle.