Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ikäihmiset

Arvoperusta

Arvoperustalla tarkoitamme niitä eettisiä arvoja ja normeja, joiden pohjalle organisaatiomme työn tulee perustua. Arvoperustan tulee välittyä koko organisaation ajatustapaan, aina johtoportaasta suorittavalle tasolle.

Palvelu

Palvelu räätälöidään yhdessä palvelunsaajan kanssa. Palvelun muokkauksessa ja toteutuksessa otetaan huomioon palvelunsaajan yksityiselämä, fyysinen ja psyykkinen integriteetti sekä hänen itsenäisyytensä ja itsemäärämisoikeutensa. Tämä merkitsee suoraa vaikutusvaltaa ja suurta monimuotoisuutta.

Kohtaaminen

Kohtaamisen tulee perustua keskinäiseen kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen. Kaiken toiminnan tulee kannustaa ja hyödyntää yksilön omia vaikuttimia. Kaikessa toiminnassa on noudatettava kuntouttavaa työotetta.

Elämys

Yksilön on kaikissa kontakteissaan kanssamme koettava mielekkyyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, riippumattomuutta ja arvokkuutta.

Arvokkuustakuut

Arvoperustaa täydentävät arvokkuustakuut.

Sandvikenin kunta tarjoaa, kotipalvelua, hoito- ja hoiva-asunnot, lyhytaikaisasumista, vuorotteluhoitopaikkaa ja vanhusten asuntaloa.

Pyrkimus on että vanhustenhuolto perustuu yhteistyössä yksityisen, lähinäisen ja henkilökunnan kesken. Henkilökunta kellä on hyvät tiedot hoito ja hoivasta.

Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon

Sandvikenin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, ja se tarkoittaa sitä, että kunnan on tarjottava vanhustenhuoltoa sitä pyytävälle kokonaan tai osittain suomen kielellä.

Kunta on velvollinen pitämään huolta siitä että siellä on suomenkielentaitoista henkilökuntaa. Jos haluat enemmän tietoja osittain suomen kielisestä vanhustenhuollosta yhteishenkilö on Kremlanin Bettina Lind, bettina.lind@sandviken.se, 026-24 07 99

Toiminta missä on osittain suomenkielinen vanhustenhuolto on tänään Kremlanilla.

Kun tarvitset tukea ja apua

Tarvitset ehkä iän, toimintarajoitteiden tai sairauden takia toisten tukea ja hoivaa voidaksesi elää hyvää elämää. Erityishuoltohallinto tarjoaa erityyppistä tukea, jotta voisit jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Ota yhteyttä erityishuoltohallinnon käsittelijään. Se onnistuu parhaiten, kun soitat kunnan keskukseen 026-24 00 00 ja kerrot missä asut.

Jos olet täyttänyt 75 vuotta ja tarvitset tukea asumisessa, voit yksinkertaistetun käsittelyn jälkeen saada tiettyjä aputoimia. Tällaisia toimia ovat:

 • Ateriajakelu
 • Pyykinpesu
 • Ostosapu
 • Turvahälytin
 • Siivous
 • Sosiaalinen yhdessäolo
 • Maksuton lomitus ilman tarveharkintaa enintään 12 tuntia/kuukausi. Lomitustunnit voidaan jakaa usealle päivälle tai käyttää yhtäjaksoisesti.

Hakemus tehdään lomakkeella, johon merkitset rastilla, mitä apua tarvitset. Tarvittaessa myös käsittelijä voi auttaa hakemuksen teossa. Käsittelijä päättää siitä, mitä aputoimia sinulle myönnetään.

 

SoL

Esimerkkejä sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla myönnettävistä toimista:

 • Henkilökohtainen hoiva
 • Ateriajakelu
 • Valvonta
 • Ostosapu, pyykinpesu ja siivous
 • Sosiaalinen yhdessäolo
 • Turvahälytin
 • Saattaja esim. terveyden- ja sairaanhoitokäynneille
 • Dementiasairaiden päivätoiminta
 • Asumisen tuki 18 – 64 -vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Toimintaa 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Yhteyshenkilö 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Omaisten/läheisten lomitus LSS Laki

Toimet toteuttaa erityishuoltohallinnon sosiaalinen tuki, hoiva ja huolenpito ja ne suoritetaan pääasiallisesti autettavan henkilön asunnossa. Yhä useammat voivat jatkaa asumista tavanomaisessa asunnossa elämänsä loppuun saakka. Pääpaino on hoivassa ja huolenpidossa, vaikka autettava henkilö tarvitsee myös paljon lääketieteellistä apua.

LSS

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) on oikeuksia koskeva laki. Se takaa, että henkilöt, joilla on huomattavia ja pysyviä toimintarajoitteita, saavat päivittäisessä elämässä tarvitsemansa avun.

LSS-lain piiriin kuuluvat henkilöt, joilla on:

 • kehitysvamma, autismi tai autismin kaltainen tila.
 • huomattavia ja pysyviä toimintarajoitteita, jotka johtuvat aikuisena saadusta, ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttamasta aivovammasta.
 • muita huomattavia ja pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, jotka eivät johdu normaalista ikääntymisestä ja jotka aiheuttavat suuria vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista ilman laaja-alaista tukea ja palvelua.

LSS-lain nojalla myönnettäviä toimia ovat:

 • Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki (käsittely ja toteutus kuuluvat maakäräjille)
 • Henkilökohtainen apu tai taloudellinen avustus
 • Saattajapalvelu
 • Yhteyshenkilö
 • Lomittajapalvelu kodissa
 • Lyhytaikaishoito kodin ulkopuolella
 • Iltapäivähoito yli 12 vuotiaille koululaisille
 • Lasten ja nuorten erityispalveluasunto
 • Aikuisten erityispalveluasunto
 • Päivätoiminta

Hoito- ja hoiva-asuminen

Silloin kun valvonnan tai hoivan tarpeen tai turvallisuusriskien katsotaan olevan niin suuria, ettei kotona selviytyminen enää ole mahdollista edes tuen ja avun turvin, on harkittava muuttoa.

Kunnassa on erityisiä asuntoja muun muassa dementiasairaille. Eräässä hoito- ja hoiva-asuntolassa on myös suomenkielisten asuinkerros.

Kotona eli tavanomaisessa asunnossa asuvat voivat tarvittaessa hakea väliaikaista oleskelua lyhytaikaisasunnossa.

Psyykkisestä tai muusta toimintarajoitteesta, kuten kehitysvammasta, autismista, autismin kaltaisesta tilasta tai aivovammasta kärsivät voivat hakea paikkaa ryhmäasunnosta tai palveluasunnosta.

Mikä ero ryhmäasunnon ja palveluasunnon välillä on?

Ryhmäasunnossa on joukko pieniä asuntoja ryhmiteltynä yhteistilojen ympärille. Ryhmäasunnossa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden, ja he vastaavat asukkaiden tuen- ja palveluntarpeesta vuorokauden kaikkina aikoina.

Käsittelijöihin ja yksikköpäällikköihin saa yhteyttä Sandvikenin kunnan keskuksen kautta 026-24 00 00.

Kaksinkertainen asuminen

Hoito- ja hoiva-asuntoon muuton yhteydessä on mahdollisuus hakea maksun alentamista kaksinkertaisten asumiskustannusten välttämiseksi. Tätä varten on olemassa erityinen hakemuslomake, jota voi pyytää asuntolasta tai maksunkäsittelijältä.

Turva-asunto

Palveluiden lähellä olevia asuntoja on seuraavissa paikoissa: Nya Bruket, Tallbacksvägen, Storvik, Årsunda, Järbo ja Österfärnebo. Kiinnostusilmoitus jätetään lomakkeella, joka annetaan tai lähetetään asumisen koordinoijalle.

Kohtauspaikka suomenkielisille senioreille

Palataan asiaan mahdollisimman pian!

Tapaamispaikat

Tapaamispaikkojen kuten avoimien päivätoimintojen ja kahviloiden tarkoituksena on vähentää eristäytymistä ja suoda päiväsaikaan mahdollisuus sosiaaliseen yhdessäoloin.

Kotisairaanhoito

Tarjoamme terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta sinulle, joka täytät kotisairaanhoidon myöntämisen kriteerit. Terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarjotaan myös useimmissa kunnan hoito- ja hoiva-asuntoloissa. Toimet suorittaa sairaanhoitaja, työterapeutti ja lääkintävoimistelija. Laillistettu henkilökunta toimii yhteistyössä hoivahenkilökunnan kanssa terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamisessa. Maakäräjät vastaa lääkäripalveluista. Ennen kotisairaanhoidon aloittamista tehdään aina hoitosuunnitelma, jonka laatimiseen sinä ja mahdollisesti läheisesi osallistutte yhdessä piirihoitajan, työterapeutin ja lääkintävoimistelijan kanssa. Kotisairaanhoitoon sisältyy lääkärikäynti vähintään kerran vuodessa, lääkeluettelon valvonta ja tarkistus sekä riskiarvioinnit kaatumisten, aliravitsemuksen, painohaavojen ja suuterveysongelmien varalta.

Kotisairaanhoito 026-24 00 00

Yhteyshenkilö

Saat oman yhteyshenkilön, joka suunnittelee sinulle myönnetyt aputoimet yhdessä sinun ja omaistesi/läheistesi kanssa.

Kuljetuspalvelu

Mikäli et jostakin syystä pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, sinulla on mahdollisuus hakea kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalvelua koskevat kyselyt ja hakemukset lähetetään osoitteeseen: Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken. Medborgarservice 026-24 00 00.

Kuljetuspalvelun asiakkaat: Tilaukset 0771-64 64 65

Saattajapalvelu

Eläkeläiset voivat saada apua kunnan saattajapalvelusta kun ovat menossa sairaalakäynnille, ostoksille tai kävelylle, tai tarvitsevat vaikkapa kahviseuraa. Saatettavan on aina itse oltava mukana ostoksilla. Saattajapalvelusta saa apua myös silloin, kun omaistaan tai läheistään hoitava henkilö haluaa toimittaa omia asioitaan. Kaikilla kunnassa saattajina toimivilla on vaitiolovelvollisuus ja poliisin hyväksymä kuvallinen henkilökortti. Saattajapalvelusta ei peritä maksua.

Saattajapalvelu 026-27 21 20

Omaistuki

Omaistukea voivat saada omaiset tai ystävät, jotka auttavat tai tukevat pitkäaikaissairasta, ikääntynyttä tai toimintarajoitteista henkilöä. Omaistukea annetaan tuen ja lomituksen muodossa kotona, omaistapaamisilla, luennoilla, keskusteluryhmissä, opintopiireissä, lyhyillä kursseilla ja teematapaamisilla. Lomituksen tarkoituksena on antaa auttajalle mahdollisuus rentoutua tai toimittaa omia asioita.

Omaiskeskus 026-24 20 14

Dementiasairaanhoitaja

Kunnan dementiasairaanhoitaja antaa neuvoja ja tukea dementiasairaille ja heidän läheisilleen. Toteuttamistavat:

 • Yksityiset keskustelut, joiden aikana annetaan käytännön neuvoja ja tietoa sairauden ilmenemismuodoista
 • Läheiskoulutukset
 • Muita aputoimia ja avunantajia koskevaa tietoa ja ohjausta

Dementiasairaanhoitaja 0290-335 99

Asunnon sopeuttaminen

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Asunnonsopeuttamisavustus

Sandvikenissa, Hoforsissa sekä Ockelbossa asuvat voivat hakea asunnonsopeuttamisavustusta. Se on taloudellinen tuki toimintarajoitteiselle, jonka tarvitsee sopeuttaa asuntonsa. Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi korkeiden kynnysten poistoon tai pyörätuoliliuskan asentamiseen ulkona.

Kuka asunnonsopeuttamisavustusta voi saada?

Asunnonsopeuttaminen on säännöstelty asunnonsopeuttamisavustuksesta säädetyssä laissa (2018:222). Avustusta voi saada henkilö, jolla on pysyvä toimintarajoite kuten esimerkiksi kognitiivinen toimintarajoite, liikuntaeste tai heikentynyt näkö. Toimintarajoitteen ja tuettavan toimenpiteen välillä on oltava selkeä yhteys. Toimintarajoite ei saa olla luonteeltaan tilapäinen.

Mihin asunnonsopeuttamisavustusta voidaan käyttää?

Avustusta voidaan käyttää korjaukseen tai muutoksiin, jotka helpottavat kotona asumista. Esimerkiksi:

 • tukikahvojen asentaminen
 • kynnysten poisto
 • keittiön työtasojen ja kaappien korkeuden sopeuttaminen
 • liesivahdin asentaminen
 • kylpyammeen vaihtaminen suihkutilaan
 • ovien leventäminen
 • luiskan asentaminen ulos

Sopeuttamisen voi suorittaa asunnossa, jossa on kirjoilla (vuokra-asunto, asunto-oikeus, omakotitalo, rivitalo) muttei vapaa-ajan asunnossa ja kesämökillä. Kiinteistönomistajalta on ensin saatava suostumus, ellei itse omista asuntokiinteistöä.

Jos kiinteistön/asunto-oikeuden omistaa yhdessä toisen henkilön kanssa (käyttöoikeudenhaltija), kyseisen henkilön on annettava suostumuksensa sopeuttamiselle. Käyttöoikeudenhaltija on myös henkilö, jonka kanssa asuntoa vuokrataan yhdessä.

Kuka ei voi saada asunnonsopeuttamisavustusta?

Avustusta ei voida hakea, jos asunto on myönnetty erityisen toimintarajoitteeseen perustuvan tarveharkinnan mukaan Sosiaalipalvelulain tai eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säädetyn lain perusteella (LSS). Sillä tarkoitetaan esimerkiksi hoito- ja hoiva-asuntoa, ryhmäasuntoa ja palveluasuntoa.

Tärkeä muistaa ennen asunnonsopeuttamisavustuksen hakua

Kokeile ensin apuvälineitä, jotka voivat helpottaa ongelmaa. Terveyskeskus voi auttaa neuvoilla ja arvioinnilla.

Jos asunnon vaihtoa on pohdittu, on tärkeää valita sopiva asunto, joka ei vaadi laajoja sopeuttamistoimenpiteitä. Käsittelijä antaa asiaan liittyviä tietoja.

Miten asunnonsopeuttamisavustusta haetaan?

Aukottoman hakemuksen on sisällettävä seuraavat asiakirjat:

 • Täytetty asunnonsopeuttamisavustuksen hakulomake
 • Toimintarajoitteen ja sopeuttamistarpeen vahvistava todistus. Todistuksen voi antaa esimerkiksi lääkäri, toimintaterapeutti, lääkintävoimistelija tai näönkäytön opettaja
 • Korjausyritykseltä saadun toimenpidettä koskevan tarjouksen tai kustannuslaskelman kopio
 • Vuokralaisen on esitettävä kiinteistönomistajan hyväksyntä, jossa asunnonsopeuttamistoimenpiteisiin suostutaan. Suostumuksesta tulee myös ilmetä, ettei vuokralainen ole velvollinen palauttamaan asuntoa alkuperäistilaan muuttaessaan muualle.
 • Jos kiinteistö/asunto-oikeus omistetaan yhdessä toisen henkilön kanssa, on hänenkin allekirjoitettava hakemus. Kiinteistönomistajan on hyväksyttävä toimenpide.
 • Käyttöoikeudenhaltija on henkilö, jonka kanssa asunto jaetaan (esim. avopuoliso, puoliso ja 18 vuotta täyttänyt lapsi). Hänenkin on allekirjoitettava hakemus.
 • Joissakin tapauksissa piirustukset ja rakennuslupa ja/tai rakennusilmoitus.

Asunnon ennallistamisavustus

Joidenkin edellytysten täyttyessä voidaan ennallistamisavustusta myöntää vuokratalojen omistajalle ja asunto-oikeustalolle. Ennallistamisavustus on säännöstelty asunnonsopeuttamisavustuksesta säädetyssä laissa (2018:222). Lisätietoja ennallistamisavustuksesta saa alla olevien yhteystietojen kautta.

Yhteystiedot

Kansalaispalveluun voi soittaa numerossa 026-24 00 00 asunnonsopeuttamisavustusta koskevissa kysymyksissä tai avuntarpeessa. Pyydä puhelun yhdistämistä asunnonsopeuttamisavustuksen käsittelijälle.

Suurenna kuva

Boverket/Altefur Development

Fixar-Malte

Kaikki Sandvikenin kunnan 75 vuotta täyttäneet asukkaat voivat saada apua kunnan maksuttomasta Fixar-Malte-palvelusta. Näin vältytään kaatumistapauksilta kotona. Fixar-Malte toimii myös sosiaalisena kontaktina.Fixar-Malte puh: 026-24 16 31.