Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skolskjuts

Skolskjuts är för ditt barn som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och innebär att ditt barn kan ha rätt till resor.

Elever som bor utanför centrala Sandviken och som når avståndskravet för skolskjuts, kommer att tilldelas en skolskjutsskola. Den skolan är eleverna garanterade skolskjuts till.

Skolskjuts vid skolval

I och med det fria skolvalet har vårdnadshavare rätt att välja en annan skola än den barnet geografiskt tillhör utifrån sin folkbokföringsadress.

Särskild ansökan om skolskjuts kan göras till vald skola för bedömning om skolskjuts kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår. Det vill säga att skolskjutsen inte får kosta mer eller ske på annat sätt jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola.

Rätten till skolskjuts

Enligt skollagen (2010:800) är kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Om ditt barn går på skolskjutsskola och uppfyller avståndsvillkoret för sin årskurs enligt Sandvikens kommuns reglemente för skolskjuts, har ditt barn rätt till skolskjuts.

Skolskjuts gäller i första hand med busskort för kollektivtrafik och avser resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet till anvisad på-/avstigningsplats vid skola.

Avstånd

Avståndet mäts med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS), närmaste vägen från bostadens tomtgräns till skolområdets yttre gräns, gång- och cykelväg räknas in i mätningen.

Avståndskraven är:

 • 2 km förskoleklass - årskurs 3
 • 3 km årskurs 4 - 6
 • 5 km årskurs 7 – 9

Skollag (2010:800) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad räknas inte som skolskjuts

 • Förskoleverksamhet/barnomsorg (barn 0–5 år) – Resor till och från förskola räknas inte som skolskjuts
 • Fritidshem – Resor till och från fritids räknas inte som skolskjuts
 • Verksamhetsresor – Resor inom skolans verksamhet är inte skolskjuts.

Skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning är inte skolskjuts. Resor till slöjd, idrott, språk, studiebesök, särskilt undervisningsstöd, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Respektive skola anordnar dessa resor.

Skolskjuts beviljas inte utifrån till exempel: familjeförhållanden, avsaknad av körkort, ekonomiska skäl, arbetstider, vårdnadshavares sjukdom eller annan oförmåga att följa med sitt barn till hållplats eller skola.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för barnets väg till och från hållplats/skola.

Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med 6 kap 2§ föräldrabalken (SFS1949:381). Det kan innebära att barnet måste följas till hållplats eller skola under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att ta sig till skola eller hållplats på egen hand.

Vårdnadshavares ansvar gäller oberoende av väder eller årstid.

Barnens utrustning

Vårdnadshavare ansvarar för att barnet förses med reflexer, reflexväst eller har med sig en ficklampa under den mörkare delen av året. En ljus klädsel på en gångtrafikant kan bidra till ökad upptäcktsmöjlighet och en bättre anpassad hastighet från bilisternas sida.

Skolskjuts på grund av avstånd

Skolskjuts kan ske på olika sätt. I första hand sker skolskjuts med busskort för kollektivtrafiken men kan även ske med upphandlade skolbussar eller taxi. Vilken typ av skolskjuts som erbjuds beslutas av Kunskapsförvaltningen.

Mer än ett färdsätt kan beviljas. Färdsättet kan ändras från läsår till läsår.

Om ditt barn uppfyller avståndsvillkoren mellan folkbokföringsadress och skolskjutsskola behöver du som vårdnadshavare inte göra en ansökan om skolskjuts.

Erbjudande skickas ut

Inför skolstart i förskoleklass skickas ett erbjudande om skolskjuts ut till dem som uppfyller avståndsvillkoren.

 • Tackar ni ja till erbjudandet inför start i förskoleklass och inga förutsättningar ändras, behövs ingen ansökan göras kommande läsår.
 • Tackar ni nej till erbjudandet inför start i förskoleklass och ditt barn kommande läsår är i behov av skolskjuts behöver en ansökan om skolskjuts skickas in.

Vid växelvis boende på två adresser

Rätten till skolskjuts gäller om ditt barn går på en skola som är geografiskt knuten till någon av bostadsadresserna.

Skolskjuts vid växelvis boende i Sandvikens kommun är begränsad till busskort med ordinarie kollektivtrafiken. Särskild anordnad skolskjuts med taxi är inte aktuellt.

För att beviljas skolskjuts med busskort ska något av följande villkor uppfyllas: avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Inom kommungräns

Vid växelvis boende hos vårdnadshavare på två adresser inom Sandvikens kommun, kan rätten till skolskjuts finnas om övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Detta under förutsättning att barnet bor lika mycket på båda bostadsadresserna.

Behovet av skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna. Det är viktigt att bifoga det fasta boendeschemat, med fördelningen av barnets växelvisa boende, i samband med ansökan.

Utanför kommungräns

Vid växelvis boende krävs att båda vårdnadshavarna bor inom kommunens gränser. Skolskjuts vid växelvis boende till bostadsadress utanför Sandvikens kommungräns beviljas inte.

Vid val av annan skola än anvisad

Om du som vårdnadshavare har valt en annan skola till ditt barn än den anvisade skolan innebär det att rätten till skolskjuts inte uppfylls.

I de fall då skolskjuts till den valda skolan kan ske utan att ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår för kommunen kan skolskjuts beviljas till den valda skolan.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Friskola

Samma regler som vid val av annan kommunal skola gäller om du har valt att ditt barn ska gå på en friskola inom Sandvikens kommun. Det innebär att skolskjuts kan beviljas om skolskjuts kan ske utan att ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår till den valda friskolan.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår

Friskola i en annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i Sandvikens kommun eller kommer att flytta till Sandvikens kommun och du som vårdnadshavare har valt att ditt barn ska gå eller gå kvar i en friskola i en annan kommun innebär det att rätten till skolskjuts inte uppfylls.

Vid val av annan skola än anvisad samt växelvis boende

Om ditt barn går på annan skola än den anvisade skolan och även har växelvis boende, kan skolskjuts beviljas om följande kriterier uppfylls.

Det vill säga att ditt barn har växelvis boende i den omfattning som krävs. Någon av boendeadresserna ska vara knuten till den skola som ditt barn går på, avståndskravet ska uppfyllas samt att skolskjutsen inte får vara dyrare eller svårare att anordna än till den anvisade skolan.

Trafikförhållanden

Om vägen till skola anses som trafikfarlig, oframkomlig eller otillgänglig kan ditt barn beviljas skolskjuts. Bedömning genomförs i det enskilda fallet genom en sammanvägning av färdvägens trafikförhållanden, elevens ålder och allmänna mognad i trafiken.

Vårdnadshavarens ansvar

Det är vårdnadshavarens ansvar att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Vårdnadshavare förutsätts följa sitt barn under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att ta sig till och från hållplats eller skola på egen hand.

Du som är vårdnadshavare kan också bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer, hjälm om den cyklar och en ficklampa under den mörka årstiden.

Är färdvägen trafikfarlig att gå eller cykla på?

Vid bedömning om en färdväg är trafikfarlig tas hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana, siktförhållanden utmed vägen, är det mestadels boende som trafikerar vägen, olycksstatistik etcetera.

Barnets ålder har en stor betydelse för bedömningen. Bedömningen utförs med utgångspunkt att barn som inte är trafikmoget färdas på vägen i sällskap med vårdnadshavare.

Inom tättbebyggda områden finns normalt en möjlighet att välja en mindre farlig transportväg mellan hemmet och hållplats eller skolan.

När det gäller trafiksituationer på landsbygden avviker en del förutsättningar som gäller inom tätort eller ett tätbebyggt område, gatubelysning liksom trottoar eller separerade gång- och cykelvägar förekommer mer sällan. Dessa vägars utformning betraktas oftast vara normalstandard för vägar som är belägna utanför kommunens olika tättbebyggda områden.

Vid behov samverkar beslutsfattande tjänsteman med kunskap inom trafiksäkerhet som till exempel kommunens trafikplanerare, Polis, väghållare, Trafikverket med flera.

Vet du vem som är väghållare på din väg/gata?

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas om hand av stat eller kommuner. Vägarna sköts i stället till exempel av en vägförening, samfällighetsförening, vägsamfällighet eller i vissa fall enskilda markägare. En enskild väg kan ägas och skötas av flera fastigheter ihop.

Vill du veta om din väg är en enskild, kommunal eller statlig kan ni se det här på Trafikverkets hemsida Nationella vägdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En väg som hålls öppen för allmän trafik måste hålla en viss minimistandard så att trafikanterna inte råkar ut för skador. Vilken standard en väg skall ha beror på omständigheterna. Kraven på väghållningen ökar ju mer trafik som går på vägen. Det är väghållaren som har ansvaret för att vägen håller standarden.

Snö och halka

Eftersom snö och halka endast förekommer under en begränsad del av året, förutsätter vår bedömning av en vägs trafiksäkerhet att respektive väghållare har en ordnad och väl skött vinterväghållning. Enbart det skäl att det finns snö på en väg innebär inte att en väg ska klassificeras som trafikfarlig.

Du kan ansöka om skolskjuts om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt under vintertid. Det kan innebära att ditt barn får skolskjuts endast när vinterväglag råder.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts kan beviljas till barn som har en funktionsnedsättning och har ett omfattande behov av stöd. Bedömning genomförs i det enskilda fallet.

Om ditt barn inte på egen hand eller tillsammans med dig som vårdnadshavare tar sig till och från skola eller hållplats på grund av de svårigheter som funktionsnedsättningen ger kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn.

Du som vårdnadshavare ska i ansökan beskriva funktionsnedsättningen, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att ditt barn behöver skolskjuts. Som underlag är det därför viktigt att bifoga ett intyg/medicinskt utlåtande som beskriver och styrker dessa svårigheter i samband med ansökan.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Elever kan få kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Ansökan görs på samma sätt som för elever i grundskolan. Ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Skolskjuts beviljas inte utifrån till exempel: familjeförhållanden, avsaknad av körkort, ekonomiska skäl, arbetstider, vårdnadshavares sjukdom eller annan oförmåga att följa med sitt barn till hållplats eller skola.

Annan särskild omständighet

Även om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts, kan någon annan särskild omständighet göra det. Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall.

Skolskjuts beviljas inte utifrån till exempel: familjeförhållanden, avsaknad av körkort, ekonomiska skäl, arbetstider, vårdnadshavares sjukdom eller annan oförmåga att följa med sitt barn till hållplats eller skola.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Skolskjuts för barn placerade i familjehem

Barn som är placerade i familjehem i Sandvikens kommun och är folkbokfört i familjehemmet har rätt till skolskjuts på samma villkor som andra barn bosatta i kommunen.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Om barnet är folkbokförd i en annan kommun är det folkbokföringskommunen som ansvarar för kostnader för eventuell skolskjuts. Vänd dig till hemkommunen för information.

Tillfällig transport vid olycksfallsskada

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat gäller inte vid sjukdom.

Du som vårdnadshavare gör skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget. Mer information om försäkringen och anmälan via e-tjänst eller blankett hittar du på vår hemsida Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever Öppnas i nytt fönster..

Sjukdom

Om ditt barn till följd av sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt gäller inte kommunens olycksfallsförsäkring. I detta fall kan barnets egen försäkring finansiera transporten. Kontakta ert försäkringsbolag för vidare information.

Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att se till att barnet kommer till och från skolan.

Vid flytt och byte av bostadsadress

Om förutsättningarna förändras till exempel vid flytt närmare barnets skola eller vid byte av skola och ditt barn inte längre är berättigad till skolskjuts, upphävs beslutet och eventuellt busskort ska lämnas tillbaka.

Byte av folkbokföringsadress

Om ditt barn byter folkbokföringsadress och skolan där barnet har gått inte längre ligger inom geografisk tillhörighet för anvisad skola, räknas detta som ett aktivt skolval.

Det vill säga om du som vårdnadshavare väljer att ditt barn ska gå kvar i samma skola efter flytt även om det finns skolplats i den nya anvisade skolan, räknat från nya folkbokföringsadressen, kommer tidigare beslut att upphävas och eventuellt busskort ska då lämnas tillbaka.

En ny ansökan behöver göras utifrån de nya förhållandena.

Flytt under åk 9

Om ditt barn byter bostadsadress under årskurs 9 kan barnet erbjudas busskort med ordinarie kollektivtrafiken till sin gamla hemskola.

En ny ansökan behöver göras utifrån de nya förhållandena.

Ansök om skolskjuts

Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår, eftersom förutsättningarna förändras med årskursen och att ditt barn blir äldre. Till exempel avståndskriterier, trafikmognad, vägavsnitt kan förändras genom nya gång- och cykelvägar.

Gör din ansökan i god tid

Tänk på att handläggningstiden kan vara längre vid semesterperiod och skolstart.

Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare ansöker inför kommande läsår så snart vi öppnat e-tjänsten. Detta för att vi ska hinna granska och utreda ärendet så snart det är möjligt.

För elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas finns en blankett att använda.

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Grundskola i centrala Sandviken

 • Björksätraskolan
 • Jernvallsskolan
 • Montessoriskolan
 • Murgårdsskolan
 • Norrsätraskolan
 • Sandbacka skola
 • Sätra skola
 • Vallhovskolan
 • Västanbyns skola

Om ditt kort är trasigt, stulet eller om du har tappat ditt kort, gör du en anmälan om ett nytt kort. Du får meddelande till din E-postadress när du kan hämta ut ditt nya kort.

 • Borttappat kort löses ut mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
 • Trasiga kort lämnas in vid byte till nytt kort utan kostnad.
 • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Nya kort hämtas hos medborgarservice i stadshuset, Odengatan 37 i Sandviken.

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Övriga kommunala grundskolor

 • Alsjöskolan
 • Gullhedskolan
 • Hedängskolan
 • Jäderfors skola
 • Kungsgården skola
 • Årsunda skola
 • Österfärnebo skola

Om ditt kort är trasigt, stulet eller du har tappat ditt kort, vänd dig till din skola så hjälper de dig. Ingen anmälan behöver göras.

 • Trasigt kort lämnas in vid byte till ett nytt kort utan kostnad.
 • Borttappat kort hämtas på skolan mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
 • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Vänd dig till din skola. Nya kort hämtas på din skola.

För dig som inte har rätt till skolskjuts

På X-trafiks försäljningsställen eller på bussen, finns 30-dagars biljett (7 - 19 år) att köpa.

Frågor

Vid frågor kontakta medborgarservice 026‑24 00 00 eller kunskapsnamnd@sandviken.se