Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Bessemerskolan - Överenskommelse om datorlån och godkännande av ordningsregler

Här under läser du som vårdnadshavare eller annan kontaktperson för elev igenom informationen samt överenskommelse om datorlån och skolans ordningsregler tillsammans med barnet.

Det är viktigt att du tillsammans med barnet går igenom hela datoröverenskommelsen och skolans ordningsregler. Därefter godkänner du som vårdnadshavare eller annan kontaktperson genom att logga in i e-tjänsten som du hittar längst ner.

Information om ordningsregler

Godkännande av skolans ordningsregler

I samband med skolstart ska både vårdnadshavare och elev ta del av och godkänna skolans ordningsregler, drogpolicy och regler vid prov och inlämning via e-tjänst. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn tagit del av, förstått och lovar att följa skolan ordningsregler, drogpolicy och regler kring prov och inlämning.

Information om datorlånet

Skolan lånar ut en dator med tillbehör till eleven. Datorn med tillbehör kallas nedan för utrustningen. Syftet med lånet är att eleven ges möjlighet att förberedas att möta den digitala värld vi lever i, att alla elever har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och att lärare har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag att tillhandahålla likvärdig undervisning till eleverna med utgångspunkt i styrdokumenten.

Leverans

Utrustningen kvitteras ut då överenskommelsen är underskriven av respektive elev och, för den elev som inte är myndig även av vårdnadshavare

Vård och användning

Utrustningen får inte användas av någon annan än eleven under låneperioden.

Under låneperioden ska eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt. Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen med beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärligt. Utrustningen ska därför vara under uppsikt eller förvaras inlåst.

Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen. Eleven får inte heller använda utrustningen till att kränka eller mobba annan person. Vid misstanke ska rektor/biträdande rektor besluta om att stickprovskontroll ska göras.

Vid bekräftat missbruk av utrustningen eller brott mot gällande lagstiftning kommer eleven fråntas utrustningen och får istället tillgång till annan lånad utrustning som enbart få användas under skoltid under en bestämd tid som beslutas av rektor enligt de disciplinära åtgärder som beskrivs i 5 kap. skollagen (2010:800). Vid allvarliga eller upprepade kränkningar mot annan elev eller brott mot gällande lagstiftning ska polisanmälan göras av rektor.

Skadegörelse

När en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på utrustning är det en sakskada och regleras enligt ”Riktlinjer för ersättningskrav vid skadegörelse”. Skadegörelsen ska vara känd och utredd av skolan.

Skolinspektionen har i flera beslut angivit att skolor inte får kräva några ekonomiska åtaganden från elever eller vårdnadshavare i avtal. Däremot får skolorna ha överenskommelser där det tydliggörs vikten av att vara försiktig med utrustningen.

Eleven eller vårdnadshavaren kan bli skyldig att ersätta utrustningen enligt gällande civilrättsliga regler om eleven använder den på ett oaktsamt sätt.

Riktlinjer för ersättningskrav vid skadegörelse

Syfte och omfattning

Riktlinjerna omfattar Kunskapsförvaltningens verksamheter vid förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

En förälder som har vårdnaden om ett barn ansvarar för sakskada barnet vållat uppsåtligen på skolans egendom. Vårdnadshavarens ansvar är för varje skadehändelse begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet. Har barnet två vårdnadshavare gäller begränsningen för dem gemensamt. I undantagsfall kan skadeståndsansvaret komma att jämkas om detta framstår som uppenbart oskäligt. Särskilt förordnade vårdnadshavare omfattas inte av det utvidgade skadeståndsansvaret.

Riktlinjerna gäller för skada som drabbar skolan ekonomiskt och uppkommer då barnet uppsåtligen vållar en skada. Riktlinjerna gäller inte skada som uppkommit genom en ren olyckshändelse.

När en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolans egendom, byggnader eller utrustning, och det är känt och utrett, ska skolan yrka ersättning för faktiska kostnader.

Rapportering

Elevens vårdnadshavare ska underrättas om skadan samt att skolan kommer att kräva ersättning för skadan. Lärare eller mentor ansvarar för rapporteringen.

Polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten ska göras om skadegörelsen är grov, skett vid upprepade tillfällen eller efter bedömning av situationens beskaffenhet. Innan anmälan görs ska hänsyn tas till elevens ålder, utvecklingsnivå och handlingens beskaffenhet.

Ersättningskrav

Ersättningskravet baseras utifrån årligt fastställt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2024 uppgår till 57 300 kr, varav vårdnadshavarens ansvar är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (11 460 kr för år 2024).

Krav om ersättning ska göras till den elev som har vållat skadan och inte till vårdnadshavare. Vårdnadshavarna till en omyndig elev ska alltid kontaktas i samband med händelsen.

Ersättningskravet kan inte riktas till en viss grupp utan det måste vara utrett och säkerställt vem eller vilka som har vållat skadan, samt att skadan beror på avsiktligt eller vårdslöst beteende. Underlåtelse från elev att larma lärare, rektor eller annan skolpersonal är inte tillräckligt för att ersättning ska kunna utkrävas.

Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet, men ett barn ska svara för sina handlingar utifrån ålder och mognad (SkL 2 kap. 4 §). Om barnet är yngre än sex år ska dock ingen ersättning utkrävas. Är eleven över 15 år ska ingen automatisk jämkning ske av ersättningsbeloppet. I övrig ska jämkning ske enligt följande:

Ålder 6 - 9 år

30 % av skadan betalas

Ålder 10 - 12 år

50 % av skadan betalas

Ålder 13 - 15 år

75 % av skadan betalas

Över 15 år

Hela skadan betalas

Krav om ersättning är ett civilrättsligt krav och inget myndighetsbeslut. Om en elev inte fullföljer betalning, så kan skolan endast få ut ett berättigat skadestånd genom att väcka talan vid domstol eller hos kronofogdemyndigheten genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Om en polisanmälan har gjorts och åklagaren väcker åtal, kan ett ersättningskrav framföras i brottmålet.

Vid varje läsårs början ska elever och målsmän underrättas om ovanstående regler samt uppmärksammas på att hemförsäkring bör finnas som skydd vid eventuellt stor ersättningsskyldighet.

Fel, förlust eller stöld

I händelse av stöld eller förlust av utrustningen alternativt om fel uppstår ska eleven anmäla detta till skolan. Vid stöld eller förlust av utrustningen utanför skoltid ska polisanmälan göras av eleven/vårdnadshavaren. Sker stöld eller förlust under skoltid görs polisanmälan av rektor.

Försäkring

En allriskförsäkring finns tecknad av skolan vilken gäller både i skolan och på fritiden. Garantier och försäkring gäller dygnet runt.

Försäkringsärenden är begränsade till ett (1) ärenden per läsår. Vid återkommande oaktsamhet kan eleven förlora rätten att ta med sig datorn hem under en period. Rektor avgör under vilken period eleven förlorar rätten till den lånade utrustningen.

Äganderätt

Utrustningen är Sandvikens kommuns egendom. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan äventyras. Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt denna överenskommelse.

Låneperiod

Denna överenskommelse gäller från det att eleverna fått utrustningen till dess att den återlämnas till skolan. Överenskommelsen är bindande under hela låneperioden, om uppsägning enligt nedan inte sker.

Service m.m.

Skolan har rätt att vid behov få skälig tillgång till utrustningen för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll. Stickprovskontroller kan förekomma.

Överenskommelsens upphörande

Skolan får säga upp överenskommelsen om eleven bryter mot bestämmelser enligt denna överenskommelse eller slutar på skolan.

Om överenskommelsen upphör ska eleven återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget ansvar till utav skolan angiven plats. Utrustningen ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti. Om utrustningen inte återlämnas kommer ersättningskrav motsvarande utrustningens restvärde att skickas.

Vid frågor

Om du som vårdnadshavare har tankar, synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Medborgarservice, telefon 026-24 00 00.