Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och sparsamt. Vi lånar jorden och dess resurser av generationer och det är allas vårt ansvar att lämna jorden vidare till våra barn så att även de kan leva ett gott liv. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för att ta sitt ansvar för miljö, klimat, biologisk mångfald, folkhälsa och tillgänglighet.

Hållbar utveckling brukar beskrivas som en fråga med tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner är beroende av och samverkar med varandra. Det går därför inte att, till exempel, ha en hållbar utveckling för den sociala dimensionen utan att samtidigt ta hänsyn till miljömässig och ekonomisk utveckling.

Hållbar utveckling fokuserar därför på människors hälsa, välmående och jämställdhet, tar hänsyn till att bevara resurser samt människors kultur och identitet, bevarar och rehabiliterar vår natur och ekosystemen med målet att lämna vidare en hälsosam planet till framtida generationer.

På miljö- och hållbarhetsenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bedrivs naturvårdsarbete, energi- och klimatrådgivning samt miljöstrategiskt arbete för Sandviken, Ockelbo och Hofors. På enheten finns även inspektörer som arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Varje år driver vi också olika projekt som bidrar till hållbar beteende i kommunerna. Vårt övergripande mål är att kommunernas tillväxt ska klaras med social, ekologiskt, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Under 2021 fokuserar det miljöstrategiska arbetet på slutförandet av ett Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun samt påbörjar arbetet med att ta fram Hållbarhetsprogram för Hofors och Sandviken. Vi driver även lastcykel-projektet “Last för alla”, för att öka intresset för alternativ på ett hållbart resebeteende.

Kopplat till målarbetet stödjer vi andra kommunala verksamheter med implementering, utbildning och information samt arbetar med nulägesbeskrivningar och uppföljning. Vi samverkar och vi utvecklar verksamheten och söker externa medel.

Har du tankar eller funderingar kring energi och klimat eller miljöstrategiskt arbete är du välkommen att kontakta oss i hållbarhetsgruppen.

Hållbarhetsgruppen når du på vgs.hallbarhet@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.