Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljömål och styrdokument

När det kommer till miljö- och hållbarhetsfrågor så representerar vi bara en liten del av världens befolkning och därför behöver vi förhålla oss till globala, nationella och regionala mål och styrdokument för att arbeta med hållbar utveckling i Västra Gästrikland.

Vi behöver ta vår del av ansvaret och se hur det vi gör i Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner påverkar människor, djur, natur och klimat globalt. Vi är en del av världen och det vi gör påverkar andra likväl som det påverkar oss själva. När vi väljer att överskrida de planetära gränserna, överskrida vår koldioxidbudget och leva som om vi hade fyra jordklot, så sker det på bekostnad av någon annans livsutrymme.

Styrdokument

Kommunernas miljö- och klimatarbete tas fram utifrån politiskt beslutade styrdokument och samverkade strategier. Här listar vi några av dem:

Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i den svenska miljön som ska uppnås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i uppföljningen av dem. Varje år redovisas en årlig uppföljning av miljömålen och man redovisar de åtgärder som vidtagits föregående år för att nå miljömålen. En gång per mandatperiod görs även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Läs mer om Miljökvalitetsmålen Länk till annan webbplats.

Koldioxidbudget

Länsstyrelsen har låtit forskare på Uppsala universitet ta fram en koldioxidbudget för Gävleborgs län. Den nya energi- och klimatstrategin för Gävleborgs län har som övergripande mål att länet ska begränsa sina utsläpp i linje med Parisavtalet, det vill säga hålla den globala uppvärmningen under 2 °C, men helst under 1.5 °C.

För att nå detta anser Länsstyrelsen att det är viktigt att beslut och mål om regionala utsläppsminskningar konkretiseras till regional nivå och baseras på vetenskapliga underlag. Dessa underlag måste utgöra utgångspunkten i det gemensamma arbetet att nå målen, oavsett hur svår utmaningen kan anses vara ur ett politiskt perspektiv.

Läs mer om Koldioxidbudget för Gävleborgs län 2020-2040 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kretsloppsplan

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga avfall, minska gifterna i kretsloppet, återanvända, återvinna och bidra till en ren och snygg utemiljö utan nedskräpning. Det kan ske genom avfallsförebyggande upphandling, ökad återvinning, ökad återanvändning och mer cirkuläritet. Allt för att vi ska använda våra resurser så effektivt som möjligt, vilket behövs då vi svenskar idag lever som om vi hade fyra jordklot. När vi arbetar med mål och åtgärder i Kretsloppsplanen bidrar vi samtidigt till att nå de lokala hållbarhetsmålen.

Kretsloppsplan 2021-2025 beslutades av kommunstyrelserna i Sandviken, Hofors och Ockelbo under hösten 2021.

Läs mer om Kretsloppsplan för Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.
Läs mer om Kretsloppsplan för Hofors kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Kretsloppsplan för Ockelbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsplan och Miljöstrategiskt program

Det miljöstrategiska programmet och hållbarhetsplan är styrdokument som beskriver vad vi vill uppnå med miljö- och hållbarhetsarbetet och vad som behöver hända för att vi ska komma till det önskade framtida läget.

På Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har vi tagit fram en Miljöstrategiskt program för Ockelbo och arbetar nu med att ta fram en hållbarhetsplan för Sandviken och Hofors.

Läs mer om Miljöstrategisk program för Ockelbo 2022-2026

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram

Denna rapport redovisar Gävleborgs regionala miljömål 2014-2020 med tillhörande åtgärdsprogram och beskriver bakgrunden till och förutsättningarna för arbetet med Sveriges miljömål och miljöarbetet i Gävleborgs län. Genom utökat samarbete och intensivare insatser inom länet ökar chanserna att uppnå miljömålen.

Läs mer om Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 Länk till annan webbplats.

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning

Gävleborg vill ta ett samlat tag med vår plastanvändning. Denna strategi vänder sig främst till kommunala verksamheter men även andra organisationer och både näringsliv och offentliga aktörer kan ha stor nytta av strategin. Strategin innehåller prioriterade mål och åtgärder för att uppnå en effektivare plastanvändning tillsammans med goda exempel på hur kommuner och regioner jobbar med plastutmaningen.

Läs mer om Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatstrategi

Sandvikens kommun vill med denna energi- och klimatstrategi visa att kommunen tar ansvar för att kommande generationer ska kunna leva i en fortsatt bra miljö och tar därför ett samlat grepp om klimatfrågan genom detta dokument.

Kommunen har en viktig roll inom energi- och miljöarbetet. Genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn, drift av tekniska anläggningar samt ansvar för information, utbildning och rådgivning kan kommunen påverka i en positiv riktning.

Läs mer om Sandvikens kommun Energi- och klimatstrategi från 2007 Pdf, 157.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet är en översikt av kommunens naturvärden med utvalda objekt samt innehållande hänvisningar för vidare information. Naturvårdsprogrammets huvudsyfte är att utgöra en strategi för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen samt fungera som:

  • Ett styrdokument för kommunens naturvårdsambitioner
  • Ett kunskapsunderlag över kommunens naturvärden
  • Grund för ställningstaganden i naturvårds- och friluftsfrågor
  • Grund för verksamhetsplanering och budgetarbete
  • Grund för den fysiska planeringen

Mer information om Naturvårdsprogram i Västra Gästrikland

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Planen är till för att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Mer information om Översiktsplanering i Västra Gästrikland

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.