Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Planen är till för att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

För en hållbar utveckling

Översiktsplanen är ett måldokument och vägledande för en mer hållbar framtid. Den visar hur vi arbetar med hållbar utveckling.

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden. I översiktsplanen vägs eller prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen, det gör man först i detaljplaner eller bygglovsprövningar.

Bilden ovan visar hur översiktsplanen är vägledande för beslut. Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva en fördjupad översiktsplan för att avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden.

Tre viktiga funktioner

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Aktuella översiktsplaner

Så säger Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL), 3 kap anger att:

1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Hela lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PBL kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Boverket) finns mycket bra och utförlig information och vägledning om Plan- och bygglagen och hur översiktsplanen förhåller sig till detaljplaner och byggande.

Mer information

Boverket - Översiktsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Boverket - Planprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.