Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Översiktsplan Sandvikens kommun

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Sandviken kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument där vi redovisar inriktningen för utveckling av stads- och landsbygd i vår kommun.

Översiktsplan - vägledande men inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Det är först vid prövningen av detaljplaner/områdesbestämmelser, bygglov/marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.

Läs mer om vad en översiktsplan är

Ta del av material

Här tar du del av Översiktsplan för Sandviken 2030.

Framtidsbild, mål och strategier

Sandviken växer och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler människor som ska bo, arbeta, studera och utöva vår fritid i kommunen. Bostadsplaneringen bygger på att vi är 43 800 invånare 2030. Framtidsbilden av Sandvikens kommun år 2030 har sin grund i översiktsplanens tre övergripande mål.

Läs mer om Framtids­bild, mål och strategier

Översiktsplanens tre övergripande mål är:

1) en kunskapsintensiv nod för hållbar tillväxt i kommunen

År 2030 är Sandviken känd som en kommun som tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling och som länge legat i framkanten, både nationellt och internationellt, när det gäller utvecklingen av fossiloberoende transporter.

2) en drivande kraft för en hälsosam livsmiljö

År 2030 har Sandvikens kommun skapat sig en stark identitet byggd på en hållbart utformad samhällsstruktur. Sandvikenborna är stolta över sin växande kommun; bryr sig om varandra, känner sig trygga och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Vi hushållar med mark- och vattenresurser genom att förtäta befintlig bebyggelse och utveckla strategiska stråk samtidigt som tillgången till goda närmiljöer säkerställs.

3) en självklar aktör för en ekologiskt hållbar utveckling

År 2030 används all mark i Sandvikens kommun till det den är bäst lämpad för. Alla beslut som rör mark- och vattenanvändningen är sedan länge grundade på en långsiktigt hållbar utveckling. Särskild hänsyn har i planeringen tagits till känsliga kulturmiljöer.

 

Ortsanalyser

Vi har genomfört ortsanalyser i tätorter, som underlag för översiktsplanearbetet. Tjänstemän har tillsammans med medborgare i medborgardialoger analyserat orterna och dess utvecklingspotentialer.

Läs mer om Ortsanalyser och se analysen för din ort

Ortens förutsättningar

Platsens/ortens förutsättningar analyseras vad gäller befolkningssammansättning, befintlig bebyggelsestruktur, befintligt näringsliv, service, kulturmiljö och natur och grönstruktur med mera. Utifrån ortens styrkor och svagheter samt identifierade möjligheter har ett planförslag för framtida utveckling tagits fram.

Planförslag för varje ort

Planförslaget för respektive ort redovisar tänkbara utbyggnadsområden för:

 • bostäder
 • verksamhetsområden för industri
 • småindustri
 • övriga verksamheter/industrier
 • övriga utvecklingsområden som till exempel skola/förskola, badplatser med mera
 • utredningsområden

Riktlinjer för utveckling

Generella riktlinjer ges utöver för bostäder också för den fortsatta utvecklingen vad gäller kulturmiljö, natur, grönska och rekreation samt för infrastruktur med mera.

Se ortsanalysen för din ort:

Gysinge
Gästrike-Hammarby
Jäderfors 
Järbo 
Kungsberget 
Kungsgården 
Sandviken och Högbo 
Storvik 
Årsunda 
Åshammar
Österfärnebo

Livet i Sandviken år 2030

Livet i Sandviken år 2030 gestaltas i kapitlet om Allmänna intressen där du kan läsa om riktlinjer för framtida utveckling när det gäller bebyggelseutveckling, kulturmiljöer, natur och friluftsliv, kommunikationer och infrastruktur, teknisk försörjning, naturresurser, miljö- och riskfaktorer och mer. 

Läs mer om Livet i Sandviken år 2030

Sammanfattning - riktlinjer för framtida utveckling

 • 1600 bostäder fram till 2025 - hållbar bebyggelseutveckling genom kompletterande bebyggelse och förtätning på redan använd mark med närhet till god kollektivtrafik
 • vi ska verka för att stärka och vårda unika kulturmiljöer. Det ska ske genom att identifiera, värdera och tillvarata kulturmiljöer.
 • vi ska skydda och utveckla de viktiga natur- och rekreationsområden som finns här, både naturmiljöer och parker och natur i kommunens tätorter. Det ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft i regionen i valet av bostads- och turistort.
 • vi ska arbeta för ett mer hållbart resande. Det ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Fordon och drivmedel behöver bli mer miljöanpassade.
 • när det gäller tekniska system ska vi följa riktlinjer som pekas ut i översiktsplanen för energisystem, förnybar energi, återvinning och avfallshantering, brandvattenförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning.
 • när det gäller naturresurser ska vi följa riktlinjer som pekas ut i översiktsplanen för vattenresurser, råvarutillgångar samt areella näringar.
 • när det gäller miljö- och riskfaktorer ska vi följa riktlinjer som pekas ut i översiktsplanen för buller, farligt gods, farliga verksamheter, luftföroreningar, radon, erosion, ras och skred, översvämningar, förorenade områden samt elektromagnetiska fält.


Ta del av hela Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030

Ta del av Konsekvens­beskrivning till översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030

Ta del av Samrådsredogörelse till översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030

Ta del av Granskningsutlåtande till översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030

Framtids­bild, mål och strategier

Förstora fönstret klicka på ikonen

Livet i Sandviken

Förstora fönstret klicka på ikonen

Hela översiktsplanen

Förstora fönstret klicka på ikonen

Konsekvensbeskrivning

Förstora fönstret klicka på ikonen

Samrådsredogörelse

Förstora fönstret klicka på ikonen

Granskningsutlåtande

Förstora fönstret klicka på ikonen