Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Koversta gammelby

Österfärnebo

Österfärnebo är den sydligaste av kommunens serviceorter. Bygden har en flertusenårig historia och en rik kulturmiljö. Österfärnebo ligger efter ett prioriterat stråk för bebyggelseutvecklingen i kommunen. Närheten till den snabbt växande regionen Mälardalen ger Österfärnebo ett strategiskt bra läge. Upprustningen av väg 56, ”Räta linjen”, skapar nya möjligheter till utveckling. Österfärnebo har goda förutsättningar att utvecklas som serviceort.

Strategier för Österfärnebos utveckling

Österfärnebo utvecklas som serviceort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • kommunen verkar för att en gång- och cykelväg anläggs genom tätorten. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen
 • den goda tillgången på planlagd mark för verksamheter utnyttjas
 • turismen utvecklas i samverkan med Gysinge
 • den geografiska positionen med närheten till Mälardalen och Stockholm utvecklas
 • upprustningen av väg 56 till mötesfri väg väntas påverka befolkningsutveckling och sysselsättning på ett positivt sätt

Riktlinjer för Österfärnebo

Bostäder

I Österfärnebo ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Kulturmiljö

 • Den värdefulla kulturmiljön och dess byggnader ska skyddas och värnas
 • Det öppna odlingslandskapet ska skyddas

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värna och beakta närheten till nationalpark, Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen
 • Bevara värdefulla grönområde i tätorten

Kommunikationer

 • Verka för en gång- och cykelväg genom Österfärnebo

Verksamheter

 • Ge möjlighet till nyetablering av jordbruksverksamhet
 • Möjlighet till att samla offentlig service
 • Mötesplatser och centrum
 • Centrum- och servicefunktioner samlas i huvudsak i centrala stråk i Österfärnebo

Ta del av hela ortsanalysen för Österfärnebo