Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Årsunda vid Kyrkviken

Årsunda

Årsunda ligger vackert vid Storsjöns södra strand. Strandbaden med en två kilometer lång sandstrand kallas ”Gästriklands riviera”. Årsunda ingår i ett prioriterat stråk för bostadsutvecklingen i kommunen. Läget vid Storsjön och närheten till Sandviken är en styrka. Årsunda har goda förutsättningar att utvecklas som serviceort.

Strategier för Årsundas utveckling

Årsunda utvecklas som serviceort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • tillgängliga bostäder byggs i attraktivt, sjönära läge
 • nya bostadsområden med möjlighet till djurhållning planeras
 • strandområdet och campingen utvecklas och kompletteras för att höja besöksvärdet
 • förutsättningarna för båtlivet förbättras
 • kommunen verkar för en förlängning av gång- och cykelvägen Sandviken-Bångs till Årsunda. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen

Riktlinjer för Årsunda

Bostäder

I Årsunda ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Kulturmiljö

 • Den värdefulla kulturmiljön ska skyddas och värnas
 • Det öppna odlingslandskapet ska värnas i enlighet med riksintressebeskrivningen

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värna om rika naturvärden som möjliggör ökad turism och friluftsliv

Kommunikationer

 • Verka för en gång- och cykelväg från norra Årsunda till Bångs

Verksamheter

 • Ge möjlighet till nyetablering av jordbruksverksamhet
 • Möjlighet till att samla offentlig service

Ta del av hela ortsanalysen för Årsunda