Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Centrala Järbo

Järbo

Järbo är av tradition en ort med många duktiga entreprenörer och ett starkt lokalt näringsliv. I tätorten bor cirka 1 600 personer. Järbo ligger 15 kilometer norr om Sandviken och ingår i ett prioriterat stråk för kommunens bebyggelseutveckling. Servicen är god. Strax norr om Järbo ligger turistorten Kungsberget, Gästriklands mest populära resmål vintertid. Järbo har goda förutsättningar att utvecklas som serviceort.

Strategier för Järbos utveckling

Järbo utvecklas som serviceort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • tillgången på lediga lokaler och industrimark utnyttjas för företagsetableringar
 • nytt bostadsområde byggs nära skola och omsorg
 • förutsättningarna för handeln förbättras
 • ett koncentrerat verksamhetsområde skapas
 • skolområdet utökas
 • mark reserveras för gång- och cykelväg mellan Järbo och Jäderfors

Riktlinjer för Järbo

Bostäder

I Järbo ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värdefulla grönområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling
 • Värna de tätortsnära grönområdena i planeringen

Kulturmiljö

 • Kulturmiljövärden ska skyddas och värnas

Kommunikationer

 • Mark ska reserveras för gång- och cykelväg Järbo-Jäderfors

Verksamheter

 • Etablering av industri hänvisas i första hand till redan ianspråktagen mark och i andra hand till föreslagna utredningsområden för verksamheter

Ta del av hela ortsanalysen för Järbo