Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Jäderfors missionshus

Jäderfors

Jäderfors ligger en halvmil norr om Sandvikens stad efter vägen mot Järbo och Kungsberget. Genom byn rinner Jädraån. Jäderfors ingår i ett prioriterat stråk för kommunens bebyggelseutveckling. På sikt kan Jäderfors komma att växa ihop med Sandviken. I tätorten bor cirka 300 personer. Begränsad service finns. Jäderfors har goda förutsättningar att utvecklas till serviceort med viss service.

Strategier för Jäderfors utveckling

Jäderfors utvecklas som attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • befintlig bebyggelse kompletteras och förtätas, med hänsyn tagen till odlingslandskapet, för att Jäderfors på sikt ska växa ihop med Sandviken
 • mark för nya bostäder planläggs
 • den planerade Tuna trafikplats ger en direktanslutning till E16 för trafiken efter väg 541 från Jäderfors, vilket väsentligt förkortar restiden till Gävle och andra orter efter de stora trafikstråken
 • kommunen verkar för att en gång- och cykelväg byggs mellan Jäderfors och Sandviken. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen
 • fler får möjlighet att ansluta sig till bredband
 • utreda möjligheten att länka samman Jäderfors med Högbo och Sandviken

Riktlinjer för Jäderfors

Bostäder

I Jäderfors ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Kulturmiljö

 • Ta till vara jordbrukslandskapet I fortsatt utveckling

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värna om rika naturvärden som möjliggör ökad turism och friluftsliv

Kommunikationer

 • Verka för en gång- och cykelväg mellan Jäderfors och Sandviken

Verksamheter

 • Tillvarata jordbruksmarkens potential för framtida etableringar

Ta del av hela ortsanalysen för Jäderfors