Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Bilden visar stationshuset i Storvik.

Storvik

Storvik är med drygt 2 000 invånare Sandvikens kommuns näst största tätort. Orten ingår i ett prioriterat stråk för bostadsutvecklingen i kommunen. Här finns ett rikt utbud av offentlig och kommersiell service. Fritidsutbudet är stort och närheten till Näsbysjön en tillgång. Järnvägsstationen är en viktig knutpunkt för godståg till och från Norrland. Detta tillsammans med läget vid E16 och närheten till städerna Sandviken, Gävle och Falun ger Storvik goda möjligheter att utvecklas som serviceort.

Strategier för Storviks utveckling

Storvik utvecklas som serviceort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • Attraktiva, sjönära bostäder möjliggörs
 • Centrala Storvik förtätas och utvecklas som mötesplats
 • Logistikcenter etableras
 • Förutsättningar skapas för lämpliga boendeformer för äldre
 • Storvik utvecklas som serviceort
 • Förbättrad tillgänglighet till Näsbysjön utreds
 • Kommunen verkar för en gång- och cykelväg mellan Storvik och Kungsgården. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen
 • Mark reserveras för gång- och cykelväg till Gästrike-Hammarby

Riktlinjer för Storvik

Bostäder

I Storvik ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Kulturmiljö

 • Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas och värnas
 • Storviks rutnätsplan ska värnas genom placering av byggnader på traditionellt sätt

Kommunikationer

 • Reservera mark för gång- och cykelväg mellan Storvik och Gästrike-Hammarby
 • Verka för anläggande av gång- och cykelväg Storvik-Kungsgården
 • Stärka kopplingen till Näsbysjön från centrum

Verksamheter

 • Etablering av industri hänvisas i första hand till mark som redan tagits i anspråk
 • Nyetablering av offentlig och kommersiell service hänvisas i första hand till mark som redan tagits i anspråk

Ta del av hela ortsanalysen för Storvik