Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
En bild på orangeriet i Gysinge.

Gysinge

Gysinge i den sydöstra spetsen av kommunen är ett populärt besöksmål. Orten, som brukar kallas ”Norrlands sydligaste utpost”, bjuder på vilda forsar och ett unikt naturarv. Här finns också ett välbevarat 1600-talsbruk med stort kulturhistoriskt värde. Läget vid Dalälven och närheten till den snabbt växande regionen Mälardalen ger Gysinge en strategisk placering. Upprustningen av väg 56, ”Räta linjen”, skapar nya möjligheter till utveckling. Gysinge har goda förutsättningar att utvecklas till ort med viss service.

Strategier för Gysinges utveckling

Gysinge utvecklas som attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • Förtätning sker med bostäder i attraktiva lägen
 • Turismen utvecklas i samverkan med Österfärnebo
 • Nationalpark och UNESCO:s biosfärområde kan utvecklas som besöksdestination
 • Sportfiske och fisketurism är ett utvecklingsområde inom turismnäringen
 • Mark reserveras för framtida gång- och cykelväg till Österfärnebo längs med väg 272
 • Nya verksamhetsområden skapas
 • Upprustningen av väg 56 till mötesfri väg väntas påverka befolkningsutveckling och sysselsättning längs stråket på ett positivt sätt
 • Tillgången till bredband förbättras

Riktlinjer för Gysinge

Bostäder

 • I Gysinge ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:
  Komplettering till befintlig bebyggelse
 • Komplettering av befintlig bebyggelse i attraktiva lägen
 • Marknadsför och använd befintlig planlagd mark för bostäder

Kulturmiljö

 • Den unika och värdefulla kulturmiljön och dess byggnader ska skyddas och värnas

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Nationalpark, Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen ska värnas och beaktas
 • Värna om rika naturvärden, nationalparken och bruket som möjliggör ökad turism och ökat friluftsliv
 • Genom fortsatt samverkan med angränsande kommuner och andra intressenter verka för skydd och utveckling av natur-, kultur- och miljöintressen

Kommunikationer

 • Verka för en gång- och cykelväg till Österfärnebo längs med väg 272

Ta del av hela ortsanalysen för Gysinge