Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Stadshuset från Jansasparken.

Sandviken och Högbo

Sandviken är kommunens centralort och största tätort, både till invånarantal och yta. Befolkningen har sedan 2005 ökat stadigt år från år. Näringslivet domineras av globala storföretaget Sandvik AB med cirka 6 000 anställda i Sandviken.

Rekreationslivet är till stora delar knutet till Storsjön och Högbo Bruk. Jernvallenområdet med Göransson Arena och Kulturcentrum är andra viktiga platser för Sandvikenbornas fritidsliv. En stor satsning görs på att utveckla centrumkärnan som mötes- och handelsplats.

Goda kommunikationer med motorväg, tåg och direktbussar gör att avståndet till Stockholm och Arlanda uppfattas som kort och bekvämt. Sandviken har goda förutsättningar att utvecklas som stad och centralort.

Strategier för Sandvikens utveckling

Sandviken utvecklas som centralort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • Förtätning runtom resecentrum och i centrum
 • Kollektivtrafiken utvecklas och gång- och cykeltrafiken prioriteras
 • En ny av- och påfart byggs till E16
 • Tillgängligheten mellan tätorten och Storsjön förbättras
 • Attraktiva bostäder med närhet till Storsjön möjliggörs
 • Sandviken byggs ut och kompletteras i första hand i anslutning till befintliga bostadsområden och med närhet till kollektivtrafik mot Gävle
 • Ortens kulturmiljövärden skyddas och säkerställs
 • De värden som Högbo bruk med omgivning erbjuder ska värnas och utvecklas
 • Bostadsbeståndet i Högbo ska utvecklas genom komplettering av befintliga bebyggelsestrukturer

Riktlinjer för Sandviken som tätort med Högbo

Bostäder

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse
 • Bibehåll Högboområdets lantliga karaktär

Kulturmiljö

 • Riksintresse för kulturmiljö ska skyddas och värnas
 • Utpekade kulturmiljövärden i ortsfördjupningen ska skyddas och värnas

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värdefulla grönområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling
 • Värna de tätortsnära grönområdena i planeringen

Kommunikationer

 • Verka för utökning av kollektivtrafikens tillgänglighet i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten samt Sandvik (för skiftgångsanpassning)
 • Verka för etappvis utbyggnad av dubbelspår Gävle-Storvik
 • Verka för regionalt cykelstråk mellan Sandviken och Gävle
 • Verka för ny infart till Sandvik AB
 • Utred trafiklösning Västerled-Fredriksgatan
 • Verka för ny trafikkoppling mellan Västerled/Årsundavägen
 • Verka för ny gång- och cykelbro mellan resecentrum och Sätragatan
 • Utred ny trafiklösning vid infarten till Mosaikenområdet
 • Reservera mark för gång- och cykelväg mellan Sandviken och Högbo samt längs med Säljansvägen och del av Sätragatan

Verksamheter/industri

 • Ge möjligheter till nyetableringar inom och utanför tätorten

Ta del av hela ortsanalys för Sandviken och Högbo