Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Sandbacksgatan är Kungsgårdens traditionella affärsgata

Kungsgården

Kungsgården ingår i ett prioriterat stråk för bostadsutvecklingen i kommunen. Här finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och god service. Läget mellan Storsjön och E16 samt närheten till städerna Sandviken, Gävle och Falun är en styrka. Kungsgården har goda möjligheter att utvecklas som ort med viss service.

Strategier för Kungsgårdens utveckling

 • Kungsgården utvecklas som attraktiv ort för boende och företagande genom att:
  attraktiva bostadsområden i naturnära lägen skapas
 • de mindre byarna förtätas
 • ett samlat verksamhetsområde med gynnsamt läge från trafiksynpunkt skapas vid E16
 • behovet av pendlarparkering undersöks
 • nytt campingområde med marina utvecklas vid Korsika
 • kommunen verkar för en gång- och cykelväg mellan Kungsgården och Storvik. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen
 • mark reserveras för gång- och cykelväg Kungsgården-Åshammar

Riktlinjer för Kungsgården

Bostäder

 • Ny bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma som komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse i attraktiva lägen

Kulturmiljö

 • Värdefull kulturmiljö bör skyddas och värnas

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värdefulla grönområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling
 • Värna de tätortsnära grönområdena i planeringen

Kommunikationer

 • Verka för anläggande av gång- och cykelväg Kungsgården-Storvik
 • Mark reserveras för gång- och cykelväg Kungsgården-Åshammar

Verksamheter

 • Ge möjlighet till nyetableringar
 • Ge möjlighet till att samla offentlig service

Mötesplatser och centrum

 • Centrum- och servicefunktioner samlas i huvudsak i centrala stråk i Kungsgården

Ta del av hela ortsanalysen för Kungsgården