Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Alsjövallen är en samlingsplats på orten

Åshammar

Åshammar är en ort med stark företagartradition, så kallad ”Gnosjöanda”. I tätorten bor det närmare 600 personer. Alsjön betyder mycket för rekreations- och friluftslivet. Föreningslivet spelar en viktig roll i Åshammar. Närheten till Sandviken är en annan styrka. Tillgången till redan planlagd mark för bostäder är mycket god. Viss samhällsservice finns på orten. Åshammar har goda förutsättningar att utvecklas som ort med viss service.

Strategier för Åshammars utveckling

Åshammar utvecklas som attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • Alsjön med kringliggande mark utvecklas som rekreationsområde med bibehållen grönstruktur
 • bostäder med attraktiva lägen möjliggörs
 • den goda tillgången på redan planlagd mark för bostäder utnyttjas
 • mark reserveras för gång- och cykelväg Åshammar-Kungsgården

Riktlinjer för Åshammar

Bostäder

 • Möjliggör bostäder i attraktiva lägen
 • Tillvarata den goda planberedskapen vid nybyggnationer av bostäder

Kulturmiljö

 • Värna den äldre radbystrukturen längs med åsen, det traditionella byggnadsskicket där det finns bevarat och de äldsta delarna med missionshus och skola

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Utveckla rekreationsområdet vid Alsjön

Kommunikationer

 • Mark reserveras för gång- och cykelväg Åshammar-Kungsgården

Verksamheter och service

 • Ny etablering av offentlig och kommersiell service hänvisas i första hand till ianspråktagen mark
 • Etablering av industri hänvisas i första hand till ianspråktagen mark

Ta del av hela ortsanalysen för Åshammar