Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Ett av flera exempel på äldre industribebyggelse som finns i Gästrike-Hammarby

Gästrike-Hammarby

Gästrike-Hammarby är ett gammalt välbehållet brukssamhälle med rik arkitekturhistoria och attraktiva naturmiljöer. Här vårdas arvet efter den store arkitekten och sociale samhällsbyggaren Ralph Erskine. I tätorten bor det drygt 500 personer. Viss samhällsservice finns. Närheten till större orter som Sandviken och Storvik är en styrka. Gästrike-Hammarby har goda förutsättningar att utvecklas som ort med viss service.

Strategier för Gästrike-Hammarbys utveckling

Gästrike-Hammarby utvecklas som attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • kvalitéerna som bostadsort tillvaratas
 • tillgången på lediga lokaler och industrimark utnyttjas för företagsetableringar
 • ortens kulturmiljövärden säkerställs och skyddas
 • mark reserveras för gång- och cykelväg till Storvik
 • anpassat boende för äldre i kombination med olika centrumfunktioner kan komma att skapas

Riktlinjer för Gästrike-Hammarby

Bostäder

I Gästrike-Hammarby ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:

 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse

Kulturmiljö

 • värdefulla kulturmiljöer ska skyddas och värnas

Natur, grönstruktur och rekreation

 • Värdefulla grönområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling
 • Värna i planeringen de tätortsnära grönområdena

Kommunikationer

 • Mark ska reserveras för gång- och cykelväg till Storvik

Verksamheter och service

 • Etablering av industri hänvisas i första hand till redan ianspråktagen mark
 • Ny etablering av offentlig och kommersiell service bör ske som komplettering till befintlig bebyggelse

Ta del av hela ortsanalysen för Gästrike-Hammarby