Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Naturvård

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är ansvarig för naturvårdsfrågor i Hofors-, Ockelbos-, och Sandvikens kommun. Huvudmålet för kommunerna är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda naturresurserna och miljön. Samtidigt ska en dialog kunna föras för att främja människans utveckling och utbredning utan att orsaka skada på miljön. Det blir även mer och mer viktigt att ha möjligheten att kunna bege sig ut i naturen för att utföra fysisk aktivitet, uppleva friluftsliv och för att förbättra hälsan.

Naturvårdsprojekt

Inom Naturvårdsgruppen drivs ett antal olika projekt varje år.

LONA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark. Våtmarksprojekt inom LONA beviljas 90% i bidrag medan ordinarie LONA är 50% i bidrag. Bidraget söks hos Länsstyrelsen. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Haga fjärilspark i Hofors

Haga trädgårdar går in i ett samarbetsprojekt med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning där en fjärilspark kommer anläggas i Hagaparken. Fokus blir miljöer för fjärilar och pollinerande insekter. Fjärilsparken är en del i Haga trädgårdars ambition att vara en hållbar verksamhet i framkanten av forskning, utbildning och integration.

Haga Trädgårdar - Hofors.se Länk till annan webbplats.

Mer om LONA-projektet - Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

LOVA

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är bidrag som kan sökas för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag. LOVA-projekt beviljas 80% i bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Det är en möjlighet som även innebär ansvar för natur, djurliv, markägare och andra besökare.

Bra information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl:

  • för att bevara biologisk mångfald,
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
  • för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan också bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Information om alla naturreservat finns på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald är definitionen på biologisk mångfald: variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter mellan arter och av ekosystem.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Överkonsumtion och städers utbredning är några av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Om vi inte kan stoppa denna utveckling så riskerar vi att inom snar framtid hamna i något man kallar för den sjätte massutrotningen av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den senaste massutrotningen skedde för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Artutrotningen kommer att få allvarliga konsekvenser för oss människor och allt liv på planeten.

Det finns ingen heltäckande övervakning av den biologiska mångfalden i Sverige. Vart femte år bedöms tillståndet för Sveriges växter, djur och svampar i den så kallade rödlistan som tas fram av Artdatabanken. I Sverige finns flera tusen rödlistade arter, de främsta hoten mot deras existens är skogsavverkning och igenväxning. www.artdatabanken.se/ Länk till annan webbplats.

I Sandviken, Hofors och Ockelbos kommun finns goda förutsättningar att arbeta med att stärka och bevara den biologiska mångfalden.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.