Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Utredning

Bebyggelsen runt Storsjön

Vad finns beslutat?

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden tog följande beslut den 23 januari 2002 angående utökade byggrätter för de delområden som omfattas av utredningen "Bebyggelsen runt Storsjön":

 1. Bovik-Sälgnäsviken: Gällande planer föreslås ändras i erforderlig omfattning för medgivande av utökade byggrätter.
 2. Åbyggebynäs-Svartberget: Utredningens förslag tillstyrkes. Gällande plan föreslås ändras i erforderlig omfattning.
 3. Olsbo-Båthusviken: Utredningens förslag tillstyrkes. Gällande planer föreslås ändras i erforderlig omfattning.
 4. Sätra-Säljan: Utredningens förslag tillstyrkes. Om så krävs föreslås gällande planer ändras i erforderlig omfattning.
 5. Hedåsen-Bångs: Under förutsättning att tillfredsställande avloppsanläggningar kan anordnas föreslås att utökade byggrätter medges inom hela området. Gällande planer föreslås ändras i erforderlig omfattning. Områdesbestämmelser föreslås upprättas för Lövåsen-Bångs.
 6. Falknäset: Utredningens förslag tillstyrkes. Gällande planer föreslås ändras i erforderlig omfattning.
 7. Ursa-Ångersnäs: Utredningens förslag tillstyrkes. Gällande planer föreslås ändras i erforderlig omfattning.
 8. Sjöhagen-Lund: Utredningens förslag tillstyrkes. Gällande plan föreslås ändras i erforderlig omfattning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tog den 12 mars 2002 beslut om de möjligheten till utökade byggrätter i enlighet med Bygg- och miljönämndens beslut.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar § 39/2002, laga kraft 020508, att godkänna kommunstyrelsens beslut med följande tillägg

att tillstyrka att bygg- och miljökontoret, efter framställning från fastighetsägare, på sedvanliga villkor får ändra detaljplaner och områdesbestämmelser efter bygg- och miljönämndens förslag samt

att ifrågavarande detaljplaner och områdesbestämmelser får antas, efter kommunstyrelsens hörande, med stöd av kommunfullmäktiges beslut om delegation enligt PBL och speciallagstiftning den 24 juni 1987, § 76.

Vad händer nu!

I de aktuella områdena finns gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. För att få i stånd en utökad byggrätt måste nya detaljplaner resp. områdesbestämmelser upprättas. Här nedan beskrivs hur tillvägagångsättet är för att uppnå förändring:

Utredningen

 1. Intresserade fastighetsägare, stugföreningar etc. diskuterar igenom sina önskemål för området inom respektive område.
 2. Kontakt tas med stadsarkitekten där önskemålen redovisas, samt att avtal om upprättande av detaljplan alt. områdesbestämmelser upprättas.
 3. Stadsarkitekten begär ett planuppdrag hos bygg- och miljönämnden.
 4. Fastighetsägare, stugföreningar etc. genomför med hjälp av konsult en VA-utredning.
 5. Upprättande av detaljplan alt. områdesbestämmelser. Planprocessen vilken styrs av plan- och bygglagen, PBL, omfattas av program-, samråds- och utställningsskede samt antagande och laga kraft. I tid, beräknas en "normalplan" ta mellan 10-18 månader d.v.s. för att få planen laga kraftvunnen. Kostnaden varierar beroende på planens omfång och komplexitet men torde hamna på en kostnad på mellan 70.000-200.000 kr. Kommunfullmäktige har antagit taxa för bygg- och miljökontorets verksamhetsområde. Av taxan framgår att planavgift skall utgå för kostnader för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen, PBL, § 11:5 får planavgift tas ut om fastighetsägaren har nytta av planen.
 6. Bygglov och tillstånd till avloppsutförande, om sådant avses utföras, sökes efter VA-utredningen och att planen har vunnit laga kraft.
 7. Därefter kan bygglov lämnas utifrån den nya detaljplan alt. nya områdesbestämmelser.

Utredningen

Den här utredningen är ett diskussions- och beslutsunderlag för kommunens politiker inför arbetet med att fatta beslut om hur fritidshusområden runt Storsjön skall utvecklas och förändras.

Utredningen har som syfte att studera och belysa hur förtätningar och/eller större byggrätter kan påverka och förändra fritidshusområdena runt Storsjön. Vidare studeras också vilka kommunalekonomiska konsekvenser eventuella förändringar kan innebära genom att kommunens åtaganden kan komma att påverkas av dessa. Utredningen har genomförts på uppdrag av översiktsplanegruppen som har efterlyst en översyn av byggrätterna i nästan alla fritidshusområden runt Storsjön. Bakgrunden till det är den tilltagande permanenteringen av fritidshusen som innebär dels bostadssociala besvär för de enskilda hushållen, dels kommunalekonomiska konsekvenser och dels större belastning på grundvattnet som i dessa områden tjänar både som friskvattentäkt och avloppsrecipient.

Stadsarkitektavdelningen har varit projektansvarig för arbetet. Under ledning av nämnda avdelning har flera medarbetare från stadsarkitektavdelningen, miljö- och hälsoskyddsavdelningen, utvecklingskontoret, ett flertal enheter och ansvarsområden i kommunen samt konsultkompetens varit knutna till utredningen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.